Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 17/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 17/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 17/06/2019

Yo^han 1:29-34
Tin-Hungh Nyei Ba’gi’Yungh Dorn

“Da’nyeic hnoi Yo^han buatc Yesu hungx jienv ninh daaih ziouc gorngv, “Mangc maah! Tin-Hungh nyei Ba’gi Yungh Dorn, dongh teix baamh mienh nyei zuiz wuov dauh.” (Yo^han 1:29).

Waac naaic bun meih hnamv: Dongh Yo^han buatc Yesu hungx jienv ninh daaih, ninh hnangv haaix nor gorngv mbuox wuov deix mienh? Weic haaix diuc ninh heuc zoux “Tin-Hungh nyei Ba’gi Yungh Dorn”? Yesu longc haaix nyungc za’eix teix baamh mienh nyei zuiz? Meih haiz Ziouv nyei hnamv bun meih hnangv haaix nor?

Dongh tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han dau liuz yiem Ye^lu^saa^lem Zingh zoux hlo nyei Yiutai Mienh, Faa^laa^si mienh, liuz da’nyeic hnoi Yesu ziouc hungx jienv ninh daaih. Naaiv nzunc tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han aengx tengx Yesu zoux nzunc zorng-zengx gorngv: “Ninh se zoux Tin-Hungh nyei Ba’gi Yungh Dorn yaac aengx dongh teix baamh mienh nyei zuiz wuov dauh”. Tin-Hungh hinc yaangh bun ninh buatc gorngv Yesu se dongh longc Singx Lingh tengx mienh jiex leiz, hnangv naaic ninh ziouc zoux zorng-zengx gorngv naaiv dauh se Tin-Hungh nyei Ba’gi Yungh Dorn (34 yiemc).

“Tin-Hungh nyei Ba’gi Yungh Dorn” naaiv joux waac buatc fiev cuotv camv-nzunc yiem Loz-Ngaengc Waac caux Siang-Ngaengc Waac, gauh camv jiex se yiem Laauc Yaangh wuov buonv sou. Ei tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han porv mengh nyei waac gorngv “se dongh teix baamh mienh nyei zuiz wuov dauh,” hnangv naaic mbuo haaih bieqc hnyouv Yesu naaiv norm mbuox heuc Tin-Hungh nyei Ba’gi Yungh Dorn naaiv maaih eix leiz se Ba’gi Yungh Dorn longc weic fiqv zuiz. I^saa^laa^en mienh guen haic naaiv nyungc waac fangx. Yiem Loz-Ngaengc Waac, se gorngv yietc laanh mienh baamz zuiz nor wuov laanh mienh oix zuqc buov ziec yietc dauh maiv maaih dorngx nqemh nyei ba’gi yungh dorn, wuov laanh mienh zorqv ninh nyei buoz an jienv ba’gi yungh dorn nyei m’nqorngv, maaih eix leiz gorngv ninh nyei zuiz bun wuov dauh ba’gi yungh dorn ndaam miaqv, liuz sai-mienh ziouc daix wuov dauh ba’gi yungh dorn daaih buov ziec weic fiqv zuiz. Yietc dauh ba’gi yungh dorn kungx fiqv duqv nduqc laanh nyei zuiz caux duqv nduqc nzunc zoux dorngc nyei jauv hnangv, mv baac Yesu se Tin-Hungh nyei Ba’gi Yungh Dorn, Ninh maiv maaih zuiz, se Tin-Hungh nyei Dorn, hnangv naaic Ninh daic nyei jauv yiem ziepc nzangc jaax maaih mouz deic se weic teix baamh mienh nyei zuiz.

Yesu se Tin-Hungh nyei Ba’gi Yungh Dorn, Ninh zuqc siouc kouv, yaac laengz siev maengc daic weic baamh mienh nyei zuiz. Yesu se teix baamh mienh nyei zuiz, Ninh se dongh hingh jiex daic nyei qaqv, weic zuqc Ninh zuqc daic liuz buo hnoi Ninh aengx nangh daaih, hnangv naaic Ninh cingx maaih qaqv teix baamh mienh nyei zuiz. Ninh nyei hnamv bun mbuo lungh ndiev mienh gengh camv haic, weic zuqc Ninh guangc jienv tin-dorngh njang-laangc haic nyei dorngx laengz njiec baamh gen benx dauh baamh mienh weic njoux zuiz mienh.

Dongh hiuv duqv Tin-Hungh nyei Ba’gi Yungh Dorn se dongh teix meih nyei zuiz mingh wuov dauh, meih dingc hnyouv hnangv haaix nor ziangh bun Ziouv?

Zongc zingh Ziouv weic Meih laengz siev maengc daic weic yie nyei zuiz, liuz meih aengx nangh daaih weic bun yie duqv ziangh caux meih. Tov Ziouv bun yie yietc liuz maiv la’kuqv Ziouv nyei en-zingh, mingh zunh kuv fienx bun camv mienh duqv hiuv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 8 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top