Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 16/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 16/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 16/06/2019

Yo^han 1:19-28
Mienh Maaih Mienh Caux Mienh Jomc Mienh Duqv Buangh Nzengc

“Yo^han longc douc waac mienh, I^saa^yaa, nyei waac dau ninh mbuo. Ninh gorngv, “Yie dongh yiem deic-bung-huaang qiex hlo nyei heuc jienv gorngv, ‘Oix zuqc koi jauv zaqc nyei liuc leiz zipv Ziouv.” (Yo^han 1:23).

Waac naaic bun meih hnamv: Yiem Ye^lu^saa^lem Zingh zoux hlo nyei Yiutai Mienh hnangv haaix nor naaic tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han? Yo^han hnangv haaix nor dau? Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han zorqv ninh ganh hnangv haaix nor beiv Yesu? Ih jaax hnoi mbuo hnangv haaix nor longc taux tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han nyei naaiv diuh leiz?

Yo^han 1:19-28 fiev yietv zungv dongh yiem Ye^lu^saa^lem Zingh zoux hlo nyei Yiutai Mienh paaiv deix sai mienh caux Lewi Mienh mingh naaic ninh nyei waac. Yiutai mienh corc zuov jienv wuov dauh Me^si^yaa daaih njoux ninh mbuo biaux ndutv maiv zuqc zoux Lomaa mienh nyei nouh, hnangv naaic ninh mbuo buatc tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han njaaux taux oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz yaac jiex wuom nyei leiz, ninh mbuo laaic duqv wuov dauh Me^si^yaa za’gengh daaih taux. Maaih buo joux waac naaic bun taux tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han se: Meih zeiz dongh mienh heuc Me^si^yaa wuov dauh nyei fai? Wuov nyungc, meih dongh Meih dongh E^li^yaa fai aengx nangh daaih fai? Hnangv naaic, meih dongh wuov dauh Douc Waac Mienh fai? Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han dau nzengc gorngv “Yie maiv zeiz”, Yo^han longc douc waac mienh, I^saa^yaa, nyei waac dau ninh mbuo. Ninh gorngv, “Yie dongh yiem deic-bung-huaang qiex hlo nyei heuc jienv gorngv, bun I^saa^yaa nyei waac zunh cuotv daaih doix nzengc (I^saa^yaa 40:3). Ninh mbuo aengx naaic se gorngv maiv zeiz weic haaix diuc meih yaac tengx mienh jiex wuom nyei leiz? Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han ziouc tengx ninh ganh zoux zorng-zengx gorngv, ninh daaih ndaangc mv baac aengx maaih dauh ninh nqa’haav daaih, se Yesu, gauh hlo ninh, ninh liemh maiv puix tengx ninh jaiv heh hlaang.

Yesu se Doz benx dauh Baamh mienh, tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han se kungx yiem deic-bung huaang nyei heuc nyei mienh hnangv. Yesu daaih da’nqaang ninh, mv baac Ninh zoux gauh hlo, aengx maaih tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han duqv mienh taaih, mv baac yiem Yesu nyei nza’hmien ninh maiv puix tengx ninh jaiv heh hlaang. Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han se kungx benx yietc dauh mienh tengx Yesu koi jauv hnangv, koi bun jauv yuonh weic bun mienh nyei hnyouv mbenc ziangx bun Yesu. Ninh se kungx benx qiex hlo nyei heuc bun taux zuangx mienh duqv haiz caux buatc Yesu hnangv. Ninh biux mengh bun mienh hiuv taux njoux Ziouv Yesu se Doz benx dauh baamh mienh yiem ninh mbuo mbu’ndongx, mv baac maiv maaih haaix dauh zieqv duqv Ninh, wuov nyungc ih zanc mbuo nyei gong se haaix nyungc?

Mbuo maiv haaih zorqv mbuo mingh tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han duqv, weic ninh se Tin-Hungh nyei douc waac mienh setv mueiz wuov dauh yiem Loz-Ngaengz Waac, mv baac mbuo haaih longc naaiv nyungc gong yiem zunh taux Ziouv Yesu nyei mbuox bun lungh ndiev mienh hiuv. Ziouv Ninh longc mbuo mouz laanh mienh zunh Ninh nyei kuv fienx yiem naaiv nyungc za’eix, wuov nyungc za’eix. Yietc nyungc longc jienv jiex se mbuo oix zuqc bingx yiem jienv Ziouv gu’nyuoz weic bun mienh buatc Ziouv Yesu, dongh zuqc ding ziepc nzaangc jaax daic aengx nangh daaih wuov dauh.

Meih longc haaix nyungc za’eix zunh Ziouv nyei kuv fienx?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie maaih tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han nyei nyungc zeiv, nyiemc ganh zoux faix mingh biux mengh Ziouv bun zuangx mienh hiuv taux meih, bun ninh mbuo buatc Ziouv, sienx Ziouv maiv zeiz buatc yie.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 7 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành