Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 15/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 15/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 15/06/2019

Cong-Mengh Waac 22:2
Mienh Maaih Mienh Caux Mienh Jomc Mienh Duqv Buangh Nzengc

“Mienh maaih mienh caux mienh jomc mienh maaih yietc diuc fih hnangv, se Ziouv zeix ninh mbuo yietc zungv daaih.” (Cong-Mengh Waac 22:2).

Waac naaic bun meih hnamv: Yiem jiex gorn zeix lungh zeix ndaau, baamh mienh hnangv haaix nor ziangh? Haaix nyungc zoux bun baamh mienh zuqc zoux gong kouv caux maaih deix maaih maaih deix jomc? Cong-Mengh Waac 22:2 njaaux taux haaix nyungc mbuo? Meih niv? Meih hoqc liuz naaiv zaang meih hnangv haaix nor zoux?

Yiem jiex gorn zeix lungh zeix ndaau, Ziouv zeix nyungc-nyungc ga’naaiv, liuz Ziouv aengx ziux Ninh nyei fangx zeiv zeix baamh mienh yaac bun ninh mbuo gunv nyungc-nyungc ga’naaiv caux longc naaic deix ga’naaiv, caux baamh mienh aengx duqv wuov huingx zanc-zanc duqv caux Ziouv jiu-tong. Mv baac zuiz zoux bun baamh mienh zipv nyei biouv se oix zuqc zoux gong kouv cuotv ziex sin hanc cingx daaih duqv nyanc, nqimv, miev yaac oix cuotv yiem baamh mienh nyei gaeng-zuangx… Yiem naaic daaih, baamh mienh oix zuqc zoux gong kouv cingx daaih haih duqv nyanc, liuz yiem naaic daaih cingx daaih maaih deix mienh maaih maaih deix mienh jomc yiem naaiv lungh ndiev.

Ziouv maiv zeix mienh maaih mienh fai mienh jomc mienh. Yiem Ziouv nyei nza’hmien, maiv gunv mienh maaih mienh fai mienh jomc mienh yietc zungv dongh Ninh zeix nyei mienh fih hnangv nzengc, haaix dauh yaac zoux zuiz mienh nzengc, caux haaix dauh yaac qiemx zuqc njoux fih hnangv nzengc. Baamh mienh nyei maengc yiem naaiv baamh gen se nangv naaic, gorngv taux mienh maaih mienh fai mienh jomc mienh se yietc douc ziangh hoc namgv nyei hnangv. Taux wuov hnoi haaix dauh yaac zuqc daic, aengx oix zuqc mingh taux Ziouv nyei nza’hmien buangh Ziouv. Wuov zanc maiv gunv mienh maaih mienh fai mienh jomc mienh yaac duqv buangh nzengc, fih hnangv nzengc. Wuov zanc dauh dauh mienh dau nyei waac se maiv zeiz maaih nyei jauv fai jomc nyei jauv, mv baac se dau taux ganh nyei maengc caux Ziouv hnangv haaix nor hnangv, hnangv Ziouv nyei waac fiev yiem ging-sou gorngv: “Ziouv gorngv, ‘Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc laengz waac gorngv, norm-norm cingh mborqc oix gueic njiec baaix yie, sung-sung nzuih oix nyiemc yie se Tin-Hungh.’” * Fai oix ceng Tin-Hungh. * HYPERLINK \l “ch45v23″I^saa^yaa 45:23 Hnangv naaic, mbuo dauh dauh mienh zoux nyei yietc zungv oix zuqc binv mengh mbuox Tin-Hungh.” (Lomaa 14:11, 12).

Se gorngv hiuv duqv hnangv naaic, yiem mbuo nyei maengc maiv gunv yiem zuqc haaix yiemc mienh (mienh maaih mienh fai mienh jomc mienh), mv baac maiv maaih faix hnyouv. Liuz se gorngv haaix dauh maaih nyei mienh yaac oix zuqc maiv dungx ceng hlo, weic zuqc “Mienh maaih mienh caux mienh jomc mienh maaih yietc diuc fih hnangv, se Ziouv zeix ninh mbuo yietc zungv daaih.” Yiem mbuo sienx Ziouv nyei mienh mbu’ndongx maiv dungx maaih gorngv ceng taux haaix dauh gauh maaih gorngv ki taux wuov dauh gauh jomc, maiv dungx maaih mangc piex taux mienh jomc mienh, taaih maaih nyei mienh faaux, caux maiv zeiz kungx bangc kaux naaic deix zinh zoih, mv baac oix zuqc yiem ganh nyei nza’hmienh zieqv duqv mbuo se Ziouv zeix daaih nyei ga’naaiv fih hnangv, weic bun mbuo juangc yiem laanh hnamv laanh, laanh tengx laanh, laanh ceix laanh mingh buangh Ziouv. Wuov zanc ziouc maiv maaih mienh jomc mienh fai maaih nyei mienh aqv, yietc zungv juangc jienv zipv tin-dorngh njang-laangc nyei baengh orn.

Dongh hiuv taux mienh maaih mienh caux mienh jomc mienh lomh nzoih duqv buangh, meih hnangv haaix nor goiv yiemc meih nyei maengc ziangh nyei jauv?

Yie laengz zingh Ziouv camv haic, weic zuqc yiem naaiv zaang hoqc nyei jauv tengx yie hiuv duqv ziangh seix oix zuqc maaih laanh hnamv laanh, laanh tengx laanh gauh camv mangc taux ganh dauh mienh gauh maaih fai ganh dauh mienh gauh jomc yiem naaiv hnoi baav nyei baamh gen.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 6 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top