Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 14/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 14/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 14/06/2019

Singx Nzung 119:49-56
Za’Eix Bun Mbuo Duqv Zipv Orn-Lorqc

“Yie ei jienv meih hatc nyei waac zoux. Naaiv se yie nyei orn-lorqc.” (Singx Nzung 119:56).

Waac naaic bun meih hnamv: Fiev sou nyei mienh gorngv cuotv haaix nyungc kouv nyei jauv dongh ninh ei jienv Ziouv hatc nyei waac? Ninh hnangv haaix nor hingh jiex naaic deix kouv nyei jauv? Fiev sou nyei mienh gorngv cuotv haaix nyungc za’eix yiem 56 yiemc? Meih nyei maengc zuqc buangh jiex hnangv fiev sou nyei mienh gorngv nyei fai?

Yiem naaiv douc Singx Nzung naaiv kungx maaih 49 yiemc se benx jouh Ziouv nyei waac, aengx maaih zengc njiec nyei se houv jienv liepc ngaengc waac laengz ziepc zuoqv nyei goux longx Ziouv nyei leiz-latc, maiv gunv ziangh nyei maengc buangh zuqc ziex nyungc aqc nyei jauv hoic zuqc ninh nyei sienx fim. Maaih deix zuqc mienh ceng hlo nyei mienh ki, huotv ninh dongh ninh mbuo buatc fiev sou nyei mienh zoux nyei jauv maiv hnangv ninh mbuo (51 yiemc). Fiev sou nyei mienh aengx buatc mienh waaic mienh guangc meih nyei leiz-latc, ninh ziouc qiex jiez haic (53 yiemc). Cuotv liuz naaic ninh aengx maaih zuqc naanc zingh hoic ninh kouv haic (50b yiemc). Maiv gunv hnangv naaic, fiev sou nyei mienh laengz houv waac caux Ziouv gorngv, ninh lorz buatc Ziouv nyei leiz-nyeic gengh orn duqv ninh nyei hnyouv camv haic, ninh yaac maaih lamh hnamv yiem Ziouv camv haic. Hnangv naaic ninh ziouc longc nzengc hnyouv zoux ei Ziouv nyei leiz-latc, maiv tuix bouc, maiv naamx hnyouv. Maiv gunv ninh yiem baamh gen hnangv yiem dingh zepv nyei dorngx, hnangv kaeqv mienh jiex jauv, mv baac ninh maaih njien-youh yiem Ziouv dongh muangx Ziouv nyei leiz-latc yaac ei jienv Ziouv nyei leiz-latc zoux, zoux bun ninh zungv haiz Ziouv nyei leiz-nyeic hnangv benx ninh nyei nzung baaux yiem ninh nyei maengc (54 yiemc). Taux setv mueiz ninh aengx gorngv yietc nyungc za’eix bun mbuo duqv zipv orn-lorqc se oix zuqc ei jienv Ziouv hatc nyei waac zoux (56 yiemc).

Yietc laanh sienx Ziouv nyei mienh haaix zanc yaac buangh ziex-nyungc kouv naac, mbuo maiv haih borngx duqv hingh, se gorngv mbuo bangc kaux ganh nyei qaqv. Yietc nyungc za’eix bun mbuo duqv hingh caux duqv orn-lorqc se oix zuqc ei jienv Ninh nyei leiz-latc zoux, eix leiz se Ziouv nyei waac. Se gorngv mbuo zimh lorz Ziouv nyei waac, mbuo ziouc lorz buatc fai zaah cuotv camv nyungc Ziouv laengz nyei waac zoux bun mbuo maaih maengc zingh (50 yiemc). Yietc ei zuqc mbuo nyei win-wangv zoux doqv mbuo, mbuo oix zuqc yietc zei kaux wuonv Ziouv nyei waac, hnangv naaic mbuo ziouc duqv Ziouv nyei waac orn mbuo nyei hnyouv, duqv longx haic nyei Ziouv beu goux mbuo. Se dongh naaiv nyungc za’eix bun mbuo duqv zipv longx haic nyei orn-lorqc yiem naaiv lungh dingh zepv nyei dorngx, liuz aengx hnamv jienv naaiv deix orn-lorqc liouc mingh taux yietc liuz. Tov meih mbuo zaah mangc ganh, se gorngv meih mbuo sienx Ziouv daaih maiv duqv zipv naaiv nyungc orn-lorqc nor, oix zuqc zaah mangc gaax meih mbuo hnangv haaix nor sienx Ziouv oc.

Yiem meih nyei maengc niv? Meih muangx Ziouv nyei waac se yietc nyungc zoux bun meih kouv fai zoux bun meih njien-youh? Weic haaix diuc?

Zongc zingh Ziouv camv haic weic zuqc meih ceix meih nyei waac bun yie, mv baac maaih ziex-nzunc yie maiv muangx meih nyei waac. Tov Ziouv bun yie yiem naaiv mingh zanc-zanc maaih ziepc zuoqv nyei hnyouv hoqc hiuv meih nyei waac, muangx meih nyei waac, weic bun yie zipv duqv Ziouv goux yie caux zipv duqv Ziouv orn yie nyei hnyouv, caux zipv duqv Ziouv ceix bun nyei orn-lorqc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 5 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top