Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 13/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 13/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 13/06/2019

2 Ko^lin^to 8:7-15
Maa^Naa Nyei Leiz-Nyeic

“Mv baac ih zanc meih mbuo maaih camv nyei ziouc oix zuqc nzie jomc wuov deix. Taux meih mbuo maiv maaih nyei ziangh hoc, ninh mbuo maaih camv, ninh mbuo ziouc haih nzie meih mbuo. Hnangv naaic meih mbuo ziouc doix-dangc aqv. Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor, “Haaix dauh siou duqv camv yaac maiv maaih zengc, siou duqv zoqc yaac maiv caa.” (2 Ko^lin^to 8:14-15).

Waac naaic bun meih hnamv: Dongh Tin-Hungh ceix Maa^naa bun Ninh nyei baeqc fingx, maaih haaix nyungc sic cuotv? Gong-zoh Baulo oix njaaux taux haaix nyungc jauv mbuo yiem 14-15 yiemc? Weic orn Ziouv nyei baeqc fingx zoux naaic deix jauv, ninh hietv waac hniev nyei taux haaix nyungc? Ih jaax hnoi, haaix dauh se dongh zoux hnangv Maa^naa wuov nyungc leiz-nyeic?

Gong-zoh Baulo gorngv caux Ko^lin^to zingh jiu-baang yietc nyungc horqc zuqc zoux nyei leiz nyeic, naaiv mbuo haih heuc zoux Maa^naa nyei leiz-nyeic, siou duqv camv yaac maiv zengc, siou duqv zoqc yaac maiv caa (14-15 yiemc). Dongh Tin-Hungh ceix Maa^naa bun Ninh nyei baeqc fingx, maaih yietc nyungc mbuoqc horngh nyei sic cuotv: “Siou daaih hlaau mangc, siou duqv camv nyei yaac maiv maaih zengc. Siou duqv zoqc nyei yaac maiv caa. Gorqv-mienh ziux gorqv-mienh qiemx zuqc nyei siou” (Cuotv Y^yipv 16:18). Gong-zoh Baulo longc naaiv nyungc za’eix njaaux bun taux Ko^lin^to zingh jiu-baang yiem seix zaangc oix zuqx maaih ceix bun, laanh tengx laanh, weic bun dauh dauh maiv gunv jomc fai butv-zoih, maaih camv fai zoqc “yietc zungv doix-dangc nzengc” (13 yiemc).

Gong-zoh Baulo hietv waac hniev yiem 7 yiemc gorngv dongh haaix dauh duqv zipv Ziouv nyei en liuz oix zuqc maaih cuotv fim fongc horqc, ceix bun gauh camv, maiv dungx maaih haaix dauh gorngv yie zoux bun Ziouv camv miaqv, yie maiv zuqc aengx ceix bun ganh dauh aqv. Borqv jienv mingh, ninh gorngv taux Yesu siev maengc nyei en, liuz ninh aengx gorngv Maa^naa nyei leiz-nyeic, maiv zeiz heuc dongh maiv maaih nyei mienh tengx maaih nyei mienh, se gorngv hnangv naaic se maoiv horpc. Mv baac ninh hietv waac hniev yiem naaiv se “yietc zungv oix zuqc doix-dangc nzengc” (13 yiemc). Mbuo baamh mienh nyei maengc maaih nzunc baav mbuo maaih, maaih nzunc baav mbuo caa, maiv maaih haaix dauh haih gormngv ndaangc njang hnoi nyei sic. Dongh maaih camv wuov zanc, tov Ziouv bun hiuv duqv buatc dongh haaix dauh gorx-youz qiemx zuqc nyei oix zuqc maaih ceix bun ninh mbuo; caux duqv ceix bun nyei mienh maiv zeiz kungx zanc-zanc zuov jienv ganh dauh ceix bun hnangv, mv baac yaac oix zuqc guaax hnyouv taux dongh gauh maiv maaih mbuo wuov deix gorx-youz bun ninh mbuo caux mbuo fih hnangv, maiv bun haaix dauh caa fai haaix dauh zengc, “hnangv naaic nor se fih hnangv nzengc.”

Mbuo dauh dauh mienh nzengc camv oix ganh dauh ceix bun mbuo hnangv, maiv oix ceix bun ganh dauh. Mv baac Ziouv oix mbuo ziangh hnangv Maa^naa nyei leiz-nyeic, weic bun mouz dauh mienh duqv longc yiem naaiv ndaau beih nyei ga’naaiv fih hnangv. Maiv dungx siou jienv douh ganh ziouc bun wuov deix ga’naaiv “buatc wuov deix ga’naaiv butv gaeng nzengc, domh zueiz-huv” hnangv ndaangc naaiv deix mienh zoux nyei (Cuotv Y^yipv 16:20). Meih niv? Meih nyei maengc ziangh maaih ceix bun fai siou jienv douh ganh hnangv? Meih hnangv nor longc naaiv nyungc Maa^naa nyei leiz-nyeic yiem meih nyei maengc?

O Ziouv aac, tov Ziouv guangc yie nyei zuiz, weic zuqc maaih camv-nzunc yie kungx siou bun yie ganh hnangv maiv oix ceix bun ganh dauh. Tov Ziouv bun yie zieqv kungh morngh nyei zinh nyaanh, weic bun yie nyei hnyouv maaih ceix bun ganh dauh maiv zeiz kungx siou jienv bun yie ganh longc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 4 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top