Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 12/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 12/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 12/06/2019

Maa^laa^ki 3:9-12
Yietc Nyungc Za’Eix Bun Mbuo Duqv Longx (2)

“Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, “Meih mbuo oix zuqc dorh gaux ziepc gouv nyei yietc gouv daaih dapv jienv yie nyei lamz, weic bun yie nyei biauv maaih nyanc hopv. Gunv seix gaax yie maah! Meih mbuo ziouc buatc yie weic meih mbuo koi nqoi lungh nyei gaengh dox fuqv camv haic njiec daaih bun meih mbuo, zungv maiv maaih dorngx gaux dapv” (Maa^laa^ki 3:10-11).

Waac naaic bun meih hnamv: Weic Haaic diuc Ziouv gorngv Ninh nyei baeqc fingx pienx Ninh? Ziouv heuc Ninh nyei baeqc fingx gunv seix mangc haaix nyungc? Ih jaax hnoi, mbuo yiem Ziouv nyei en ga’ndiev, mbuo hnangv haaix fongc horqc? Weic haaix diuc? Yietc nyungc za’eix bun mbuo ih jaax hnoi nyei mienh duqv longx se haaix nyungc?

Yiem Loz-Ngaengc Waac, ziepc gouv nyei yietc gouv se oix zuqc zoux, naaic deix yietc se benx Ziouv nyei. Douc waac mienh Maa^laa^ki duqv gorngv kuinx mbuox Ziouv nyei baeqc fingx, weic ninh mbuo mauv gau zinh nyaanh zungv pienx horpc zuqc fongc horqc ziepc gouv nyei yietc gouv bun Ziouv, hnangv naaic ziouc zuqc Ziouv zioux ninh mbuo (9 yiemc). Mv baac yiem mbuo aengx buatc Ziouv heuc Ninh nyei baeqc fingx gunv seix Ninh weic bun ninh mbuo duqv longx (10 yiemc). Dongh ninh mbuo maiv pienx Ziouv nyei liuz, Ziouv Ninh oix ceix fuqv yiem ninh mbuo zoux nyei gong bun ninh mbuo duqv longx, se Ziouv bun ninh mbuo nyei guoqv duqv fuqv, wuov norm guoqv ziouc duqv mienh heuc zoux duqv fuqv duqv loc nyei guoqv (12 yiemc).

Ih jaax hnoi mbuo yiem Ninh nyei en ga’ndiev, maiv zuqc naaic deix leiz gunv zuqc mbuo, mv baac Ziouv Yesu njaauc yiem Matv^taai 5:20 gorngv: “Meih mbuo oix zuqc gan Tin-Hungh gauh longx njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh. Maiv zei aeqv, meih mbuo zungv maiv duqv bieqc * Fai “yietc liuz maiv duqv bieqc”. Tin-Hungh nyei guoqv.” Hnangv naaic yiem fongc horqc nyei jauv mbuo yaac oix zuqc fongc horqc gauh camv hnangv yiem Loz-Ngaengc Waac njaaux nyei. Ziouv Tin-Hungh maiv zeiz jomc Ninh cingx daaih apv heuc mbuo fongc horqc bun Ninh, mv baac Ninh oix bun qiangx mbuo biux mengh mbuo hnamv Ninh fai maiv hnamv, hiuv duqv mbuo ganh caux nyungc-nyungc mbuo maaih nyei se yiem Ziouv ceix bun daaih, mbuo oix zuqc hiuv duqv Ninh nyei en-zingh. Mbuo buatc maaih ziex norm nyungc zeiv longx nyei bun mbuo, Ziouv Ninh maaih qaqv ceix bun dongh Ninh nyei baeqc fingx zuqc nyei se Maa^naa, norqc mbunh yiem deic-bung huaang, aqv fai longc norqc aa uix douc waac mienh E^li^yaa, mv baac Ziouv ceix en bun mbuo duqv fongc horqc zinh nyaanh weic ceix Ziouv nyei gong.

Haaix dauh buangv hnyouv fongc horqc gauh jangv bun Ziouv se benx yietc dauh ziepc zuoqv nyei bou dongh Ziouv bun ninh goux nyei mienh. Ninh ziouc duqv Ziouv hnamv gauh camv yaac duqv Ziouv longc ninh gong gauh camv gauh hlo bun Ninh. Hnangv naaic, ninh ziouc duqv Ziouv ceix fuqv bun ninh maaih nyungc-nyungc camv haic. Naaiv se dongh longx nyei za’eix bun mbuo ih jaax nyei mienh duqv longx. Meih hnangv haaix nor longc naaiv nyungc za’eix?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie zieqv duqv za’eix duqv longx nyei jauv yiem ih jaax hnoi se maiv ndoqv jienv m’nqorngv zoux nyanc caux siou liouh bun ganh hnangv, mv baac se oix zuqc benx yietc dauh ziepc zuoqv goux longx ga’naaiv nyei bou, hiuv duqv fongc horqc jangv nyei bun Ziouv yiem mouz norm qiangx.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 3 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top