Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 11/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 11/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 11/06/2019

Cong-Mengh Waac 3:1-12
Yietc Nyungc Za’Eix Bun Mbuo Duqv Longx (1)

“Oix zuqc longc meih nyei zinh zoih caux meih nyei yietc zungv gaeng-zuangx nyei daauh torngx biouv taaih Ziouv. Hnangv naaic meih nyei lamz ziouc buangv nzengc, meih nyei diuv-ongx maaih a’ngunc diuv buangv mienz cuotv.” (Cong-Mengh Waac 3:9-10).

Waac naaic bun meih hnamv: Naaiv douc Cong-Mengh Waac njaaux taux mbuo oix zuqc hnangv haaix nor ziangh? Yiem meih nyei maengc meih lorz duqv za’eix tengx meih duqv longx miaqv fai? Weic haaix diuc Ziouv mborqv njaaux nyei jauv yaac tengx mbuo duqv longx?

Ziouv Tin-Hungh zeix cuotv baamh mienh daaih yiem baamh gen nzueic nyei dorngx yaac aengx bun ninh mbuo duqv longc naaic deix yietc zungv. Ninh njaaux bun mbuo hnangv haaix nor ziangh, se gorngv haaix dauh yiem seix zaangc zoux ei hnangv Ninh njaaux nyei nor ziouc duqv zipv Ninh bun nyei orn-lorqc. Naaiv douc Cong-Mengh Waac bun mbuo buatc gorngv oix ziangh duqv ziangh ndaauv fai oix duqv longx nor oix zuqc ei naaiv zoux:

Da’yietv, yiem seix zaangc oix zuqc zoux hnyouv ndaauv caux zoux zien, oix zuqc fiev jienv hnyouv gu’nyuoz naaic deix leiz. Se gorngv meih maaih naaic nyungc maengc nor, maiv zeiz kungx horpc hnyouv Tin-Hungh se liemh duqv mienh bungx hnyouv, hnangv naaic ziouc bun mbuo nyei hnyouv duqv njien-youh (1-4 yiemc).

Da’nyeic, oix zuqc longc nzengc hnyouv kaux Ziouv, bungx hnyouv Ninh, maiv dungx kaux ganh nyei cong-mengh, jienh daux gaux caux Ziouv caux haaix zanc yaac zoux nyei nyungc-nyungc yaac bun Ziouv dorh. Haaix zanc yaac zieqv duqv Ziouv caux jiemv mbuo yiem ziouc gamh nziex Ninh, leih nqoi waaic sic, liuz Ninh ziouc oix dangv jienv waaic nyei jauv maiv bun daaih hoic zuqc mbuo, mbuo ziouc duqv sin wangc siangx kuh yiem (5-8 yiemc).

Da’fam, oix zuqc hiuv duqv mbuo maaih nyei nyungc-nyungc zinh zoih, gaeng-zuangx se yiem Ziouv ceix bun daaih, maiv zeiz douh ganh, oix zuqc longc meih maaih nyei nyungc-nyungc zinh zoih, gaeng-zuangx taaih Ziouv. Hnangv naaic, Ziouv ziouc oix ceix fuqv mbuo nyei lamz buangv nzengc mienz cuotv (9-10 yiemc).

Da’feix, naaiv nyungc se zoqc mienh oix mv baac naaiv yaac yietc nyungc bun mbuo aengx gauh duqv zipv Ziouv nyei fuqv camv: Dongh Ziouv mborqv njaaux nor oix zuqc maiv dungx naamx hnyouv, weic zuqc hiuv duqv Ninh se hnamv haic mbuo wuov dauh Zaangc Diex, Ninh oix ceix longx haic nyungc-nyungc bun mbuo. Oix zuqc hoqc taux Ninh mborqv njaaux nyei jauv, buatc dongh mbuo zoux dorngc nyei weic bun mbuo duqv qiangx goiv hnyouv guangc zuiz (11-12 yiemc).

Za’gengh korh fiqv maaih deix mienh duqv Ziouv ceix fuqv ninh mbuo, ninh mbuo kungx siou jienv bun ninh mbuo ganh longc hnangv, mv baac maiv jangx taux fuqv nyei gorn. Dongh naaic deix mienh naaic, maaih hnoi ninh mbuo maiv duqv longc ninh mbuo maaih nyei. Yietc nyungc oix duqv longx jiex se zoux hnyouv ndaauv, zoux zien nyei sic, zimh lorz Ziouv nyei eix, haaix zanc bingx langh yiem Ziouv, fongc horqc longx jiex nyei ga’naaiv bun Ziouv, yaac mbenc ziangx hnyouv zipv Ziouv mborqv njaaux nyei jauv, goiv hnyouv nzuonx daaih benx hlo jienv faaux yiem Ziouv nyei mienh. Se dongh naaiv nyungc za’eix bun mbuo duqv longx hnangv Naaiv douc Cong-Mengh Waac njaaux taux mbuo wuov nor. Ei meih mangc taux yiem gu’nguaaic nyei za’ei nor, meih cor aengx caa haaix nyungc nyei fai?

Yie laengz zingh Ziouv camv haic, weic zuqc dongh yie maaih nyei nyungc-nyungc, liemh yie nyei maengc, se yiem Ziouv ceix bun daaih. Tov Ziouv bun yie zanc-zanc muangx Ziouv nyei waac weic bun yie nyei maengc duqv longx yiem orqv sin taux lingh wuonh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 2 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top