Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 10/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 10/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 10/06/2019

Yaagorpc 1:9-11
Jomc Caux Butv-Zoih Mienh Taaih Ganh Nyei Jauv

“Jomc wuov dauh gorx-youz duqv Tin-Hungh taaih ninh faaux hlang ziouc oix zuqc a’hneiv. Butv zoih wuov dauh zuqc Tin-Hungh bun ninh zoux faix yaac oix zuqc a’hneiv weic zuqc butv-zoih mienh oix hnangv miev nyei biangh nor, ziec mi’aqv.” (Yaagorpc 1:9-10).

Waac naaic bun meih hnamv: Yaagorpc maaih haaix nyungc kuinx nyei waac bun taux mienh jomc mienh caux mienh maaih mienh? Ninh njaaux taux taux wuov taaih ganh taux haaix nyungc jauv? Weic haaix diuc? Tin-Hungh nyei waac njaaux mienh jomc mienh caux mienh maaih mienh oix zuqc huin mingh haaix nyungc? Meih niv? Meih taaih ganh taux haaix nyungc?

Yiem naaiv lungh ndiev yaac hnangv yiem gu’nyuoz jiu-baang, zoux nyanc nyei jauv maiv dauh doix dauh, haaix zanc yaac maaih mienh jomc mienh caux mienh maaih mienh juangc jienv yiem nyei. Nzengc camv nor mienh maaih mienh zoux haaix nyungc ninh mbuo gauh bungx duqv hnyouv, weic zuqc ninh mbuo hnamv ninh maaih zinh zoih camv; liuz mienh jomc mienh gauh damv faix weic zuqc ninh mbuo jomc zinh zoih. Fiev fienx bun Tin-Hungh nyei baeqc fingx, dongh nzaanx mingh yiem buangv lungh ndiev nyei mienh, Yaagorpc maaih yietc zungv longc jienv haic nyei waac njaaux bun taux mienh jomc mienh caux mienh maaih mienh yiem jiu-baang. Ninh gorngv bun taux mienh jomc mienh, maiv gunv meih mbuo yiem naaiv lungh ndiev maiv duqv taaih mv baac tov meih mbuo oix mangc taux Tin-Hungh ceix bun meih mbuo duqv nyei a’hneiv. Ninh yaac fih hnangv nyei kuinx taux mienh maaih mienh oix zuqc njien-youh weic duqv buatc taux yiem Tin-Hungh nyei nza’hmien meih mbuo maiv duqv taaih maiv dungx mangc bieqc yiem meih mbuo maaih zinh zoih, weic zuqc mienh maaih nyei ga’naaiv maiv maaih haaix nyungc ja’zinh yiem Tin-Hungh nyei nza’hmien. Mienh maaih mienh maaih nyei ga’naaiv se hnangv biangh nor manc-manc bioh baac nzengc.

Se gorngv bangc kaux taux zinh nyanh, maaih nyei zinh zoih hnangv naaic biangh nor mienh jomc mienh zioux cuotv maiv duqv mienh, damv faix, mv baac mienh maaih mienh ziouc bungx hnyouv caux maaih ceng hlo nyei hnyouv. Naaiv se yietc zungv mienh jomc mienh caux mienh maaih mienh hnamv dorngc nyei jauv, weic zuqc ninh mbuo lomh nzoih maiv maaih cong-mengh, ninh mbuo cingx daaih ziangh seix bangc kaux haih mitc haih mietc hnangv biangh manc-manc bioh baac nzengc. Mv baac se gorngv ninh mbuo mangc gauh hlang naaic deix ga’naaiv mingh bangc kaux Tin-Hungh se dongh yietc liuz yiem nyei Ziouv nor maiv gunv mienh jomc mienh caux mienh maaih mienh yiem Tin-Hungh nyei nza’hniem se fih hnangv nzengc, ninh mbuo benx zuiz mienh qiemx zuqc maaih dauh Ziouv njoux, liuz se gorngv ninh mbuo sienx Ziouv nor, Ziouv ziouc goiv yienc ninh mbuo nyei maengc, ceix bun ninh mbuo duqv taaih fih hnangv. Taux jiex seix ziangh hoc, maiv gunv mienh jomc mienh caux mienh maaih mienh yietc zungv guangc nzengc dongh ninh mbuo maaih nyei zinh zoih yiem baamh gen mingh buangh Tin-Hungh.

Tin-Hungh Ninh maiv oix mbuo qam zietc bieqc haih waic haih mitc hnangv biangh nyei ga’naaiv. Ninh oix mienh jomc mienh caux mienh maaih mienh huinx mingh lorz ziangh maengc, bun mbuo nyei maengc haih ziangh duqv horpc Tin-Hungh nyei hnyouv yiem mbuo maaih nyei ga’naaiv. Meih niv? Meih nyaiv taux jomc nyei jauv fai njien-youh taux dongh maaih nyei? Naaiv zaang hoqc nyei jauv goiv yienc duqv haaix nyungc yiem meih nyei maengc?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie buatc taux nyungc-nyungc ga’naaiv haih jiex haih mitc nyei, bun yie nyei maengc kungx mangc dingc Ziouv, haih longc dongh Ziouv ceix bun nyei ga’naaiv daaih tengx duqv camv mienh, aengx longc jienv jiex se bun yie maaih hnyouv njiec buonv camv yiem Ziouv nyei guoqv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Saauv Mienh 1 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top