Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 09/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 09/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 09/06/2019

Lugaa 12:16-21
Siou Bun Ganh Mv Baac Maiv Butv-Zoih

“Haaix dauh kungx oix siou jienv ga’naaiv camv liouh ninh ganh longc, se hnangv wuov dauh butv zoih nyei mienh hngongx mienh nor.” (Lugaa 12:21).

Waac naaic bun meih hnamv: Naaiv dauh butv-zoih mienh zuangx duqv ga’naaiv camv nyei ziangh hoc ninh hnangv haaix nor zoux? Weic haaix diuc ei Tin-Hungh mangc naaiv dauh butv-zoih mienh se mienh jomc mienh? Wuov nyungc Tin-Hungh oix Ninh nyei naamh nyouz hnangv haaix nor doix-dangc ziangh weic haaix zanc yaac butv-zoih yiem Tin-Hungh?

Baamh mienh kungx haih ziangh yiem naaiv baamh gen baeqv baav hnyangx hnangv, mv baav haih caux Ziouv yiem yietc liuz. Mv baac yiem mbuo buatc maaih yietc nyungc jauv aqc duqv bieqc hnyouv yiem naaiv se maaih mienh camv nyei kungx zanx jienv hnyouv gorngv butv-zoih fai jomc nyei jauv hnangv, kungx hnoi-hnoi siou zinh nyaanh weic oix butv-zoih yiem naaiv seix zaangc ziouc la’kuqv taux ninh mbuo nyei lingh wuonh. Yesu gorngv nyei naaiv diuh gouv, njaaux bun mbuo hiuv taux naaic. Yietc dauh butv-zoih mienh zuangx duqv ga’naaiv camv, ninh nyei loz-lamz dapv maiv haih njiec, ninh ziouc oix zuqc caeqv nqoi yie nyei loz-lamz, aengx ganh zoux gauh hlo, ziouc zorqv yie nyei laangh ziqc caux yietc zungv siou daaih nyei ga’naaiv dapv jienv. Ninh aengx hnamv daaih: ninh ziouc mbuox ninh nyei hnyouv gorngv ‘Aa, yie maengc longx haic aqv. Nyungc-nyungc longx nyei ga’naaiv yie maaih gaux nyanc gaux hopv ziex hnyangx. Yie kungx bueix jienv nyanc, bueix jienv hopv, njien-youh a’nziaauc hnangv’ (19 yiemc). Naaiv dauh butv-zoih mienh siou yietc zungv ga’naaiv camv nyei, ei mangc yiem ninh nyei seix zaangc qiemx zuqc nyei nor, ninh za’gengh benx dauh butv-zoih mienh, mv baac yiem ninh nyei lingh wuonh wuov bun nor se jomc haic. Ninh kungx siou ga’naaiv bun orqv sin hnangv, mv baac lingh nyei nor ninh maiv maaih siou. Maaih I nyungc ninh dorngc nyei yiem naai, aqv fai mbuo yaac fih hnangv nyei dorngc se laaic duqv lingh wuonh se mbuo ganh nyei, caux hnamv dorngc gorngv lingh wuonh nyei nyanc hopv yaac hnangv mbuo nyei orqv sin. Ninh maaih laangh ziqc camv, caux siou duqv ga’naaiv camv buangv lamz mingh mv baac Tin-Hungh gorngv ninh kungx siou ga’naaiv yiem naaiv baamh gen hnangv, ninh maiv maaih siou yiem tin-dorngh. Lingh wuonh se Tin-Hungh nyei, Ninh ziouc gorngv ‘Ga’naaiv-hngongx aah! Ih muonz meih oix zuqc daic aqv. Meih siou daaih liouh meih ganh longc nyei ga’naaiv, naaiv nzunc oix benx haaix dauh nyei?

Yesu yaac fih hnangv nyei dau mienv nyei hungh gorngv: “Mienh maiv zeiz kungx kaux nyanc hopv yungz maengc hnangv, mv baac oix zuqc kaux Tin-Hungh gorngv nyei joux-joux waac” (Matv^taai 4:4). Njuov se orqv sin nyei nyanc hopv, mv baac lingh wuonh nyei nyanc hopv se Tin-Hungh nyei waac. Mbuo qiemx zuqc naaic deix I nyungc nyanc hopv. Kungx siou “njuov” mv baac hnyouv maiv maaih Tin-Hungh nyei waac nor, Tin-Hungh gorngv naaic dauh se kungx siou mv baac maiv butv-zoih. Ziouv oix mbuo I bung doix-dangc, zoux nyanc horpc liuz yaac aengx maiv la’kuqv Tin-Hungh nyei waac weic bun lingh wuonh duqv nyanc beuv yiem ih zanc caux butv-zoih naq’haav nqaang yiem Tin-Hungh. Jomc fai butv-zoih yiem Tin-Hungh, mbuo yiem naaiv baamh gen mbuo oix zuqc guaax hnyouv taux. Meih nyei maengc niv? Meih guaax hnyouv meih nyei lingh wuonh nyei fai? Meih hnangv haaix nor yungz meih nyei lingh wuonh?

O Ziouv aac, tov Ziouv guangc yie nyei zuiz weic zuqc maaih nzunc baav yie kungx lorz siou baamh gen nyei ga’naaiv bun yie ganh hnangv, mv baac maiv butv-zoih yiem Tin-Hungh. Tov Ziouv bun meih nyei waac yungz yie hnoi-hnoi weic bun yie duqv butv-zoih yiem meih.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cong-Mengh Waac 10 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top