Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 08/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 08/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 08/06/2019

Cong-Mengh Waac 21:6
Gorngv Baeqc Duqv Daaih Nyei Zinh Zoih

“Nzuih gorngv-baeqc nduov duqv daaih nyei zinh zoih, se hnangv buonc mingh nyei mouc yaac zoux koux hlopv ganh daic.” (Cong-Mengh Waac 21:6).

Waac naaic bun meih hnamv: Baamh mienh longc nzuih gorngv-baeqc nyei jauv haih butv-zoih duqv nyei fai? Se gorngv za’gengh zien longc nzuih gorngv-baeqc weic oix duqv zinh zoih nor njiec nqang hnangv haaix nor? Weic haaix diuc gorngv-baeqc weic duqv zinh zoih se hnangv koux hlopv ganh daic?

Ei jan-zei ging-sou fan yiem 2010 naaiv yiemc se hnangv naaiv: “Longc mbietc gorngv-baeqc duqv daaih nyei zinh zoih se tauv qiex jiex hnangv, se koux hlopv ganh daic.” Maaih I nyungc zoux butv-zoih: Da’yietv nyungc se longc ganh nyei qaqv zoux zingx nyei duqv daaih weic yungz hmuangv doic fu’jueiv caux fu-sux Ziouv naaiv nyungc yiem ging-sou maaih kuinx mbuo; Da’nyeic nyungc se longc waaic nyei za’eix zoux weic oix duqv zinh zoih, se longc nzuih gorngv-baeqc nyei jauv, nduov mienh, jaav nyei za’eix bun ganh duqv leic zinh, yiem Cong-Mengh Waac 21:6 bun mbuo hiuv taux naaiv deix mienh yaac heuc zoux butv-zoih mienh, mv baac ninh mbuo duqv daaih nyei zinh zoih se maiv horpc ziouc zoux bun ninh mbuo duqv zipv cuotv daaih nyei sic. Da’yietv nyungc se duqv nyei naaic deix zinh zoih oix zuqc mietc nzengc hnangv buonc mingh nyei mouc, buatc cuotv siepv nyei liuz aengc buatc mitc siepv. Da’nyeic longc nzuih gorngv-baeqc nduov se gauh hungh hec mbuo longc qaqv zoux, mv baac yiem naaic deix hungh hec nyei jauv ziouc hnangv koux nor longc kuv nyei ga’naaiv nduov, kuv nyei ga’naaiv maiv gaengh bieqc nzuih mv baac koux zungv hlopv miaqv. Dongh maiv oix longx qaqv zoux pietv nyanc nyei mienh kungx oix longc waaic nyei za’eix nor se hnangv ganh mingh lorz daic, naaiv nyungc daic se liemh daic sin caux hnyouv, daic sin caux lingh wuonh.

Yiem naaiv lungh ndiev nyei leiz-latc maiv gunv maiv ndongc haaix nyei ngaengc, mv baac yaac buatc hungh jaa dingc camv nyungc mienh nyei zuiz se nyanc nyanh hmuangx, maaic waaic haic nyei ndie-biouv, nduov mienh mingh maaic nyei mienh, zoux maiv zingx nyei mienh… naaiv deix mienh maaih camv dauh zuqc dapv loh maaih deix daix daic, caux liemh ninh mbuo duqv daaih nyei ga’naaiv yaac zuqc hungh jaa siou nzengc. Ziouv se maaih domh qaqv nyei Ziouv, yaac dongh baengh fim nyei Ziouv. Ziouv nyei leiz-latc se zingx nyei, Ziouv nyei waac se zien leiz, hnangv naaic Cong-Mengh Waac 21:6 se benx kuinx nyei waac bun taux mbuo dauh dauh. Ziouv oix mbuo dauh dauh jienh zoux gong weic lorz duqv horpc nyei zinh zoih. Maiv gunv butv-zoih fai jomc mbuo fih hnangv nyei duqv Ziouv ceix bun mbuo duqv longc yiem mbuo nyei maengc buangv hnyouv. Mbuo se benx zien haic wuov dauh nyei naamh nyouz, hnangv naaic yiem mbuo zoux nyanc nyei jauv mbuo yaac oix zuqc zoux zien nyei, weic maiv bun daic koux hlopv zuqc mbuo. Tov Ziouv bun mbuo faix fim nyei zoux nyanc.

Meih zoux haaix nyungc gong? Meih maaih gorngv-baeqc jiex yiem meih zoux nyei gong nyei fai?

Zongc zingh Ziouv camv haic weic zuqc Ziouv ceix bun yie hnoi-hnoi maaih gaux nyanc. Tov Ziouv bun yie nyei maengc ziangh hiuv duqv Ziouv nyei en-zingh caux yaac buangv hnyouv dongh Ziouv ceix bun nyei yietc zungv. Weic bun maiv ndortv bieqc zuqc daic nyei koux zoux douh duqv zinh zoih camv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cong-Mengh Waac 8-9 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top