Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 07/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 07/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 07/06/2019

Singx Nzung 119:41-48
Duqv Njoux Nyei Jauv Caux Duqv Bungx Nqoi Nyei Maengc

“Yie ziouc yangh bungx nqoi nyei jauv, weic zuqc yie ei jienv * Hipv^lu waac gorngv lorz. meih hatc nyei waac” (Singx Nzung 119:45).

Waac naaic bun meih hnamv: Yiem naaiv douc ging-sou bun mbuo hiuv taux duqv njoux nyei jauv yiem haaix caux weic haaix diuc fiev sou nyei mienh hiuv duqv (41 yiemc)? Dongh ninh hiuv ninh duqv ninh duqv njoux liuz ninh hnangv haaix nor zoux (43-48 yiemc)? Meih haaix zanc zipv duqv duqv njoux nyei jauv? Dongh meih zipv duqv Ziouv nyei njoux en liuz meih nyei maengc hnangv haaix nor yangh?

Yiem naaiv douc Singx Nzung fienx aengx borqv jienv gorngv taux Ziouv nyei waac. Ziouv nyei waac bun mbuo hiuv duqv Ninh nyei hnamv bun mbuo se maiv zeiz mbuo baamh mienh longc haaix nyungc pietv duqv daaih. Weic ninh maaih sienx fim yiem Ziouv caux jiex Ziouv gorngv nyei waac, fiev sou nyei mienh tov Ziouv korh lienh ninh, njoux ninh (41 yiemc). Duqv njoux nyei jauv maiv zeiz yiem Ziouv nyei leiz-latc daaih, aqv fai gorngv ganh nyungc, maiv zeiz mbuo longc qaqv ei jienv Ziouv nyei leiz-latc cingx daaih dorh mbuo mingh duqv njoux. Mv baac, se gorngv za’gengh zien zipv duqv njoux en nyei mienh ninh mbuo nyei maemgc ziouc maaih jaa hnamv Ziouv camv jienv faaux, liuz se gorngv ninh mbuo hnamv Ziouv nor ninh mbuo yaac ei jienv Ziouv nyei leiz-latc zoux.

Fiev sou nyei mienh sienx gorngv ninh ziouc maaih waac dau huotv ninh wuov deix mienh, weic zuqc ninh maaih sienx fim yiem Ziouv (42 yiemc). Ninh an maaih lamh hnamv yiem Ziouv nyei waac caux tov Ziouv bun ninh gauh henv, bun ninh nyei maengc mbenc ziangx zanc-zanc zunh Ziouv nyei zien leiz (43 yiemc). Yiem ninh nyei maengc ninh hiuv duqv Ziouv nyei leiz-latc longx haic, hnangv naaic ninh dingc hnyouv ei jienv Ziouv nyei leiz-latc taux yietc liuz yietc seix (44 yiemc). Maaih mienh camv gorngv Ziouv nyei leiz-latc se maiv duqv bungx nqoi, mv baac yiem naaiv mbuo fiev sou nyei nyei mienh gorngv: ninh mingh lorz Ziouv hatc nyei waac hnangv naaic ninh ziouc yangh bungx nqoi nyei jauv (45 yiemc).

Duqv njoux nyei mienh ziouc hnoi-hnoi hnamv Ziouv camv jienv faaux caux hiuv duqv Ziouv nyei en-zingh. Ninh mbuo aengx oix mingh lorz Ziouv, fei-fangv Ziouv nyei leiz-nyeic, caux muangx Ziouv nyei waac. Goux longx Ziouv nyei leiz-nyeic nyei mienh ninh mbuo nyei hnyouv dingc haic, maiv gunv zuqc souv jienv yiem hungh diex nyei nza’hmien fai tengx Ziouv zoux zorng-zengx taux duqv njoux nyei jauv, mv baac ninh mbuo maiv nyaiv (46-48 yiemc).

Meih duqv seix jiex bungx nqoi nyei mueiz dongh meih hnamv Ziouv caux goux Ninh nyei leiz-nyeic nyei fai? Maaih haaix diuc Ziouv nyei lingc bun cuotv daaih zoux hoic dongh ei jienv lingc zoux nyei mienh nyei fai? Maiv maaih hnangv naaic! Yietc dauh yienx diuv, in mbiaatc, aqv fai yaangh in buatc dongh bungx nqoi nyei mienh se maiv gaengh seix jiex naaiv deix ga’naaiv nyei mienh. Yietc dauh zuqc baengc hoic, ja’dingh mbaaix weic laaix ninh kungx nziaauc nyanc henh, ninh nyei maengc ziouc buatc dongh goux longx zangv longx ja’dingh wuov deix se duqv bungx nqoi nyei mienh. Bungz gu’nguaaz guangc weic caux doic ndaangc dorng jaa nyei ziangh hoc, ninh mbuo ziouc buatc dongh haaix deix zangv duqv cing-nzengc maiv caux doic ndaangc nyei mienh se cingx zeiz bungx nqoi nyei mienh. Weic zuqc ging-sou fiev jienv gorngv: “Maaih deix mienh gorngv, “Mbuo nyungc-nyungc zoux duqv nyei.”Zeiz nyei, mv baac maiv zeiz nyungc-nyungc maaih lamh longc. “Mbuo nyungc-nyungc zoux duqv nyei,” mv baac maiv zeiz nyungc-nyungc haih ceix mbuo” (1 Ko^lin^to 10:23). Za’gengh zien sienx Ziouv nyei mienh se duqv bungx nqoi weic bun zoux ziangx Ziouv oix nyei yiem mbuo laanh laanh mienh nyei maengc, zoux bun Ziouv nyei mbuox duqv njang-laangc caux zoux norm nyungc-zeiv longx bun taux mienh zuotc.

Meih niv? Yiem meih nyei maengc meih haiz jiex mueiz bungx nqoi nyei hnangv haaix nor?

O Ziouv aac, tov Ziouv ceix qaqv bun yie weic bun yie zieqv duqv bungx nqoi nyei jauv nyei mueiz zoux horpc Ziouv nyei hnyouv, naaic nyungc jauv weic bun Ziouv nyei mbuox duqv njang-laangc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Singx Nzung 14-15 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top