Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 06/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 06/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 06/06/2019

Matv^taai 19:15-26
Butv-Zoih Caux Tin-Hungh Nyei Guoqv

“Yesu aengx gorngv mbuox ninh nyei sai-gorx, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, butv-zoih mienh aqc duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv” (Matv^taai 19:23).

Waac naaic bun meih hnamv: Naaiv dauh butv-zoih nyei mienh lunx mienh hnangv haaix nor? Yiem ninh nyei hnyouv, ninh maaih lamh hnamv Yesu hnangv haaix nor dau ninh? Weic haaix diuc wuov dauh mienh lunx mienh nzauh nzauh nyei mingh?

Baamh mienh maiv gunv jomc fai butv-zoih, dauh dauh mienh yaac maaih hnamv taux daic nyei ziangh hoc oix duqv mingh yietc norm longx nyei dorngx yietc liuz. Ei lungh ndiev mienh nyei hnamv, naaiv dauh mienh lunx mienh se yietc dauh horpc zuqc ceng nyei mienh weic zuqc ninh maaih hnyouv oix zoux longx caux duqv mingh yiem longx nyei dorngx. Zoux longx nyei jauv weic ninh oix maaih ziangh nyei maengc ei Ziouv nyei leiz-latc, se dongh Ziouv nyei 10 diuh leiz-latc, caux hnamv mienh. Oix duqv mingh Tin-Hungh nyei guoqv weic ninh oix duqv yietc liuz nyei maengc, caux ninh oix zoux duqv yietc liuz nyei maengc nyei gong.

Ninh ziouc mingh buangh Yesu, dongh yiem tin-dorngh daaih wuov dauh, naaic taux ninh nqa’haaiv lai nyei jauv: “yie horpc zuqc zoux haaix nyungc longx nyei sic cingx duqv yietc liuz nyei maengc?” Yiem ninh nyei hnyouv, ninh hnamv jienv Yesu haih dau mbuox ninh gorngv meih oix zuqc siev nyaanh camv nyei longc ga’naaiv daaih ziec, aqv fai zuqc ceix miuc hlo nyei, aqv fai zuqc fiou gong-daqv camv, naaiv deix yietc zungv nor ninh ziouc zoux duqv nyei. Ninh haih siev duqv deix nyaanh camv nyei yiem ninh sienx nyei jauv, ninh haih maaih qiangx mingh zoux duqv leiz-baaix nyei, ninh yaac haih tengx zoux yietc nyungc gong yiem jiu-baang nyei, mv baac ninh nyei maengc oix zuqc yiem ninh dingc, dongh zeix ninh daaih wuov dauh maiv maaih buonc yiem ninh nyei maengc.

Naaiv dauh mienj lunx naaic Yesu nyei jauv, ninh yaac zoux duqv yietc nyungc yiem ninh sienx nyei jauv se “Naaiv deix yietc zungv nyei leiz yie muangx nzengc aqv.” Naaiv dauh mienh lunx aengx naaic Yesu yie aengx caa haaix nyungc oix zuqc zoux fai? Yesu nuqv bun ninh buatc nyei jauv se bun ninh buatc ninh caa nzutv zungv nyei jauv. Ziouv Tin-Hungh oix ninh zoux nyei se maiv zeiz fiou gong-daqv, fai ninh oix zuqc bun zinh nyaanh camv nyei, mv baac Ziouv Tin-Hungh oix ninh nyei seix, ninh nyei hnyouv, ninh nyei maengc, ninh maaih nyei ga’naaiv, ninh maaih nyei ziangh hoc, ninh nyei mouz deic, eix leiz se mbuoqc Ziouv dunh yunh nzengc. Ninh zoux maiv duqv ninh ziouc ziang naaic nzauh nzauh nyei mingh mi’aqv.

Wuov nyungc butv-zoih mienh aqc duqv bieqc Ziouv Tin-Hungh nyei guoqv? Zeiz caux maiv zeiz. Zeiz, hnangv mbuo buatc yiem gu’nguaaic naaiv dauh butv-zoih nyei mienh lunx mienh. Maiv zeiz, weic zuqc Ziouv Tin-Hungh maaih domh qaqv haih njoux duqv baamh mienh, maiv maaih haaix nyungc haih nqaeqv duqv Ninh. Ninh maaih lingc ngoux duqv butv-zoih mienh caux gauh camv naaic. Maaih nyei ga’naaiv maiv haih tengx duqv meih fai maiv duqv meih bieqc tin-dorngh nyei jauv, mv baac naaic ga’naaiv haih baeng jienv meih yiem naaiv baamh gen se gorngv mauv jiex ndaangc. Dongh Ziouv Tin-Hungh bun meih butv-zoih daaih, meih qiemx zuqc zieqv ninh yietc liuz nyei ja’zinh caux oix zuqc buangv hnyouv naaic deix ga’naaiv cingx daaih haih maaih dunh yunh nyei maengc bun Ziouv Tin-Hungh, hnangv naaic zoux hnamv jienv Ninh ziouc aengx oix jaa tipv bun meih gauh duqv camv faaux weic zuqc meih ziepc zuoqv nyei bun Ninh.

Se gorngv Ziouv bun meih butv-zoih daaih, meih hnangv haaix nor hnamv taux naaiv deix ga’naaiv?

Ziouv aac, yie zieqv duqv gorngv: Orqv mienh nyei gong-zinh setv mueiz se maiv duqv haaix nyungc. Liouh bun ganh taux guei seix yaac dorh maiv duqv mingh. Tov lorz jaaix nyei ga’naaiv yiem tin-dorngh. Mengh dauh fuqv loc maiv dorh mbuo mingh duqv tin-dorngh!

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Singx Nzung 12-13 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top