Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 05/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 05/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 05/06/2019

Gorngv Seix Zaangc 4:4-8
Butv-Zoih Mv Baac Maiv Maaih

“Duqv yietc nyau ziouc hnyouv nqaai se gauh longx oix zuqc laauh luic weic duqv i nyau. Naaiv se kungx bun nziaaux saaux hnangv” (Gorngv Seix Zaangc 4:6).

Waac naaic bun meih hnamv: Weic haaix diuc Saa^lo^morn heuc yietc zungv lueic maiv zoux gong nyei mienh zoux mienh hngongx mienh? Yietc zungc mangc zinh nyaanh zoux da’yietv nyei mienh ninh mbuo ziouc bungx ndortv haaix nyungc yiem ninh mbuo nyei maengc? Yiem ging-sou gorngv nyei mienh meih se dongh haaix dauh yiem naaiv deix mienh?

Haaix dauh yaac gorngv: “Nyaanh maiv zeiz yietc zungv” mv baac dauh dauh zungv kungx mauv lorz zinh nyaanh hnangv. Maaih deix mienh zungv zoux kouv haic nyei liuz yietc donx zungv lorz haih maiv gaux yietc donx nyei nyanc. Mv baac daux nzuonx maaih deix zoux kouv yiem mouz hnoi duqv nyei kungx siou liouh jienv weic butv-zoih hnangv, ninh mbuo oix duqv mienh ceng.

Ginh-sou maiv zeiz zunh mbuox gorngv taux jomc nyei jauv gauh longx fai orn hnyouv oix zuqc zoux lueic. Saa^lo^morn hungh heuc yietc zungv lueic maiv zoux gong nyei mienh zoux “mienh hngongx mienh” caux lueic nyei mienh zoux waic ninh mbuo nyei seix (5 yiemc). Ninh mbuo “hngongx” weic zuqc ninh mbuo maiv jangx taux zeix ninh mbuo daaih wuov dauh yiem jienv ninh mbuo nyei maengc zoux gong nyei (Tin Deic Douh 1-2). Ninh mbuo “hngongx” weic zuqc ninh mbuo maiv jangx taux Tin-Hungh nyei mouz deic zeix ninh mbuo daaih se oix ninh mbuo zoux gong(Tin Deic Douh 1:28). Dongh yietc laanh mienh maiv kangv zoux gong, naaic laanh mienh yaac fih hnangv nyei maiv kangv zipv yietc nyungc za’eix zieqv duqv ja’zinh nyei maengc.

Mv baac Saa^lo^morn hungh yaac nuqv bun mbuo buatc dongh maiv horpc nyei jauv yiem dongh haaix dauh buatc zinh nyaanh se longc jienv jiex yiem ninh nyei maengc caux ninh nyei maengc yietc seix kungx longc nzengc ziangh hoc mingh lorz zinh nyaanh. Da’yietv ninh mbuo bungx ndortv longx nyei jauv mingh zoux maiv maaih lamh longc nyei gong (4 yiemc). Gong, za’eix yietc zungv se Ziouv ceix bun daaih weic baamh mienh haih lorz buatc ninh nyei eix leiz caux njien-youh nyei jauv, mv baac ninh mbuo zoux nyei yietc zungv se weic mueic jieqv caux oix ganh gauh maaih mienh. Da’nyeic, ninh mbuo bungx ndortv baengh orn nyei jauv yiem ninh mbuo nyei maengc caux ninh mbuo zoux nyei gong (6 yiemc). Da’fam, ninh mbuo ndortv yietc yietc nyungc jiu-tong longx nyei jauv caux zuangx mienh (7-8 yiemc). Maiv gunv butv-zoih, mv baac ninh mbuo ziangh nyei maengc nzaauh jienv yiem. Dongh baamh mienh mangc zinh nyaanh caux ninh maaih nyei yietc zungv ga’naaiv benx longc jienv jiex yiem ninh nyei maengc nor ziouc hoic ganh maiv duqv zipv njien-youh, zoux bun ninh mbuo kouv jienv yiem seix zaangc (yiemc 8b) caux ninh mbuo ziouc benx naaiv ga’naaiv nyei nouh weic zuqc naaiv deix ga’naaiv gunv jienv ninh mbuo.

“Duqv yietc nyau ziouc hnyouv nqaai …” (6 yiemc). Zinh nyaanh se yietc nyungc longc jienv yiem laanh laanh mienh nyei seix zaangc, weic zuqc haaix dauh yaac qiemx zuqc longc. Mv baac corc aengx maaih ganh nyungc gauh maaih ja’zinh jiex se lingh wuonh yiem wuov jieqv buoz nyei nyau. Se gorngv mbuo nyei I jieqv buoz nyau nzengc zinh nyaanh caux nyungc-nyungc ga’naaiv nor, mbuo se benx yiem kouv nyei mienh, caux duqv nyei naaic deix yietc zungv ga,naaiv se kungh morngh hnangv. Naaiv nyei eix leix se yietc zungv maaih zinh nyaanh caux ga’naaiv camv mv baac ninh mbuo jomc orn lorqc nyei mienh

Meih niv? Meih hnangv haaix nor lorz zinh nyaanh caux longc zinh nyaanh?

Ziouv aac, tov Ziouv bun yie maaih cong-mengh yiem lorz zinh nyaanh nyei jauv caux longc zinh nyaanh nyei jauv horpc meih, bun yie nyei orqv sin hnoi hnoi maaih gaux nyanc, yiem yie nyei hnyouv yaac maaih butv-zoih Ziouv nyei waac.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Singx Nzung 10-11 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top