Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 04/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 04/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 04/06/2019

Gong-Zoh 9:36-43
Maaih Hnyouv Hnamv Mienh Nyei Mienh

“Yiem Yapv^faa Mungv maaih dauh sienx Yesu nyei m’sieqv dorn, mbuox heuc Taa^mbi^taa. (Gorngv benx Gikc waac se Ndokatv.) Ninh zanc-zanc zoux kuv sic yaac cuotv fim tengx mienh jomc mienh” (Gong-Zoh 9:36).

Waac naaic bun meih hnamv: Taa^mbi^taa naaiv dauh m’sieqv dorn se yietc dauh mienh hnangv haaix nor? Ninh longc Ziouv ceix bun nyei zinh nyaanh zoux haaix nyungc? Kaux bangc haaix ndaau Yapv^faa mungv mienh sienx liuz Ziouv? Taa^mbi^taa naaiv dauh m’sieqv dorn ziangh nyei maengc donv taux haaix nyungc meih?

Yiem naaiv douc ging-sou fiev gorngv taux yietc nyungc gong-zoh Bide zoux nyei gong, Bide daux gaux tov Ziouv bun Taa^mbi^taa aengx nangh daaih. Taa^mbi^taa naaiv norm mbuox se longc Aalam waac heuc, ei Gikc waac heuc Ndokatv eix leiz se jung, se yietc dauh nzueic nyei saeng kuv caux longx nyei saeng kuv. Ninh corc ziangh nyei ziangh hoc, Ndokatv duqv mienh camv hiuv weic zuqc ninh zanc-zanc zoux kuv yaac cuotv fim tengx tengx mienh jomc mienh, gauh camv se wuov deix auv-guaav, weic zuqc yiem naaic gitv lungh ndiev auv-guaav nyei mienh kouv nyei. Maaih hnoi, ninh butv baengc yaac daic mingh, mienh nzaaux ninh nyei sin aengx geqc jienv gu’nguaaic wuov nzangh biauv, yiem wuov sienx nyei mienh haiz gorngv Bide leih ninh mbuo nyei mungv maiv go, ninh mbuo ziouc mingh mbuox Bide daaih. Yietc zungv wuov deix auv-guaav weih jienv Bide nyei sin hlen, nyiemv jienv zorqv Ndokatv ziangh seix lunh nyei lui-houx bun ninh mangc. Bide ziouc gueic njiec daux gaux tov Ziouv, Ziouv ziouc bun Ndokatv aengx nangh daaih. Naaiv deix sic nyei fienx sing buangv Yapv^faa Mungv. Mienh camv nyei yaac sienx Ziouv.

Ndokatv se yietc dauh butv-zoih mienh, mv baac ninh nyei hnyouv longx haic. Ninh maaih nyei hnyouv ceix bun jienv mingh hnangv, ninh maiv zeiz siou jienv bun ninh ganh longc. Dongh ninh corc ziangh jienv nyei ziangh hoc, ninh haih longx Ziouv ceix bun nyei zinh nyaanh tengx dongh gauh kouv ninh wuov deix mienh, aengx guangc ziangh hoc lungh lui-houx ndaauv, domh lui bun jomc nyei auv-guaav. Ninh biux mengh ninh nyei hnamv bun taux dorc nziex, maiv zeiz nzunc baav hnangv, mv baac yiem ging-sou gorngv ninh zanc-zanc zoux. Tauc daic nyei ziangh hoc, ninh duqv mienh camv daaih nzauh nyiemv. Yiem naaiv baamh gen mienh biopv sei ziangh hoc, maaih camv mienh ceng daic mingh nyei mienh mv baac maiv maaih zorng-zengx. Mv baac mbuo buatc yiem naaiv dauh Ndokatv daic liuz nyei ziangh hoc, naaic deix auv-guaav ceng ninh zoux nyei lui-houx bun ninh mbuo zuqv, se maiv zeiz baamh gen mienh la’guaih ceng dongh orn hnyouv biopv seix nyei ziangh hoc. Dongh ninh aengx duqv nangh daaih, Ziouv longc naaic deix fienx sing buangv mungv weic njoux duqv mienh camv yiem Yapv^faa Mungv (42 yiemc).

Ziouv longc zunh kuv fienx nyei mienh hnangv Baulo, Bide, liuz Ziouv aengx longx hnyouv nyei mienh hnangv Ndokatv. Ih zanc Ziouv yaac longc mbuo mingh njoux camv mienh dongh mbuo buangv hnyouv ziangh maaih hnamv mienh nyei hnyouv, ziangh maaih ceix bun. Weic zuqc se gorngv mbuo ziangh maaih douh ganh, siou liouh jienv zinh nyaanh weic mbuo ganh nor, ziouc bun mbuo zunh Ziouv nyei njoux en bun ganh dauh aqc haic. Meih niv? Meih hnangv haaix nor longc Ziouv ceix bun meih nyei zinh nyaanh?

Ziouv aac, tov Ziouv longc yie nyei seix, yie nyei zinh nyaanh dongh Ziouv bun nyei daaih weic juix Ziouv nyei hnamv bun taux ganh, weic bun ninh mbuo yaac duqv buangh Ziouv caux duqv njoux.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 27 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top