Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 02/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 02/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 02/06/2019

Gorngv Seix Zaangc 6:1-7
Laauh Luic Kouv Zoux Haaix Nyungc?

“Mienh laauh luic zoux gong weic ganh nyei nzuih, mv baac ninh nyei ga’sie yietc liuz maiv beuv.” (Gorngv Seix Zaangc 6:7).

Waac naaic bun meih hnamv: Saa^lo^morn hungh hnangv haaix nor biux mengh yietc laanh mienh yiem 2 yiemc? Ei Saa^lo^morn hungh gorngv nyei nor haaix dauh bun baamh mienh duqv longc (hưởng thụ) naaic deix yietc zungv laauh luic duqv daaih nyei ga’naaiv? Saa^lo^morn hungh longc haaix nyungc waac fangx gorngv yiem 3-6 yiemc? Yiem 7 yiemc bun mbuo buatc taux zinh nyaanh nyei jauv maaih haaix nyungc longc jienv yiem baamh mienh nyei maengc?

Jan-zei maaih joux waac gorngv “Có tiền mua tiên cũng được” fan cuotv mienh gorngv “maaih nyaanh nor haih maaiz duqv fin-mienh nyei.” Meih hnamv daaih zeiz hnangv naaic nyei fai? Tov meih mbuo muangx yietc dauh butv-zoih caux maaih lingc nyei mienh gorngv yiem naaiv: bun dongh ninh nyei hnyouv oix longc nyei, “maiv caa haaix nyungc” (2a yiemc), mv baac maaih camv nyungc maiv haih longc duqv (2b yiemc). Maaih camv mienh butv-zoih corc aengx zuqc heuc kungh morngh caux hienv haic nyei sic hnangv(2c yiemc). Maaih “nyungc-nyungc” caux duqv longc “nyungc-nyungc” se I nyungc maiv fih hnangv. Nyaanh zinh haih tengx mbuo longc duqv yietc norm biauv nzueic, mv baac wuov norm biauv haih zoux bun mbuo hmuangv doic buangv nzengc njien-youh nyei fai se aengx yietc nyungc gong. Butv-zoih mienh nyei dieh haaix zanc yaac maaih don jienv kuv jiex nyei nyanc hopv, mv baac naaic deix nyanc hopv maiv zeiz laengz bun nzuih baengx duqv nyanc kuv se gorngv hmuangv doic maiv horpc. Se yiem Ziouv Tin-Hungh dingc bun baamh mienh haih duqv zornc fai haih duqv longc (Singx Nzung 127:1-2). Maiv dungx la’kuqv Ziouv Tin-Hungh dongh mbuo oix mbenc zoux yietc nyungc yiem mbuo nyei maengc, caux duqv Ziouv ceix fuqv nyei oix zuqc ei Ninh nyei eix goux longx.

Maaih dauh dauh mienh ziangh yietc cin i cin hnyangx, ninh maaih yietc baeqv dauh fu’jueiv, mv baac se gorngv wuov laanh mienh maiv duqv zipv fuqv duqv njien-youh nyei longc naaiv seix zaangc yaauc nyei sic, daic mingh yaac maiv maaih mienh biopv, yie gorngv, maaih maiv gaux, mbaang-yungz nyei gu’nguaaz zungv gauh longx ninh longx nyei buonc yiem ninh nyei maengc (3-6 yiemc).

Wuov nyungc zinh nyanh longx zoux haaix nyungc? Saa^lo^morn hungh dau: “Mienh laauh luic zoux gong weic ganh nyei nzuih” (yiemc 7a). aengx gorngv ganh nyungc deix, baamh mienh longc qaqv zoux gong lorz zinh nyaanh, mv baac naaic deix yietc zungv se weic “mbuo ganh nyei nzuih” aqv fai dongh mbuo nyei orqv sin qiemx zuqc longc nyei buonc hnangv. Mv baac mbuo buatc yiem naaiv fiev sou nyei mienh yaac gorngv maiv baamh mienh ndongc haaix nyei laauh luic kouv, maaih zaanv duqv ndongc haaix nyei camv “liuz maiv maaih haih buangv hnyouv” (yiemc 7b). Gong caux zinh nyaanh zoux cuotv maaih ninh ganh nyei ja’zinh, mv baac ninh maiv zeiz njoux mbuo, fai tengx mbuo duqv ziangh doic mienh. Lorz seix zaangc nyei eix leiz yiem gong fai zinh nyaanh nyei jauv se zoux bu mbuo ndortv hnyouv hnangv.

Maiv gunv jomc fai butv-zoih maiv haih dingc duqv meih nyei seix ziangh nyei ja’zinh. Se Ziouv Tin-Hungh hnangv ganh dingc taux naaiv deix jauv. Naaiv zaang hoqc nyei jauv haih bun meih tiuv wuenc haaix nyungc za’eix yiem meih nyei gong dongh duqv gunv nyei fai duqv nyei?

Ziouv aac, tov Ziouv njoux yie biaux cuotv ei baamh mienh nyei hnamv ziangh nyei jauv caux biaux cuotv mauv ga’naaiv. Bun yie nyei maengc hnoi-hnoi ziangh njien-youh nyei yiem Ziouv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 25 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top