Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 01/06/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 01/06/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 01/06/2019

Cong-Mengh Waac 30:7-9
Aagu Nyei Daux Gaux Waac

“Tov bun gorngv-baeqc caux jaav nyei waac leih go yie. Tov maiv dungx bun yie ba’laqc jomc fai butv zoih. Tov bun yie gaux nyanc gaux hopv hnangv.” (Cong-Mengh Waac 30:8).

Waac naaic bun meih hnamv: Aagu hnangv haaix nor daux gaux tov Tin-Hungh? Weic haaix diuc Aagu daux gaux tov Tin-Hungh maiv dungx bun ninh ba’laqc jomc fai butv-zoih? Meih niv? Meih oix daux gaux tov Tin-Hungh hnangv naaiv dauh Aagu nyei fai? Weic haaix diuc?

Hnangv naaiv dauh Aagu nyei daux gaux waac se zoqc mienh maaih daux gaux tov Tin-Hungh hnangv naaic. Maaih I nyungc ninh tov nyei yiem naaiv bun mbuo buatc ninh maaih hnyouv nuqv mingh Tin-dorngh, ninh yaac dongh maaih ziangh zien nyei maengc nyei mienh.

Jiex gorn, ninh daux gaux tov Tin-Hungh bun ninh maiv dungx baamz zuiz yiem zoux nyei gong caux gorngv nyei waac. Yiem yiemc 8a naaiv gorngv zaqc se tov bun gorngv-baeqc caux jaav nyei waac leih go yie weic bun yie maiv weic naaic deix haih baamz zuiz Ziouv.

Da’nyeic nyungc ninh tov nyei se, “Tov bun yie gaux nyanc gaux hopv hnangv” biux mengh bungx hnyouv Ziouv yiem Ziouv buatc ninh qiemx zuqc hnoi-hnoi nyanc nyei. Se gorngv maaih naaiv nyungc sienx fim ziouc tengx mbuo maaih baengh orn yiem mouz norm qiangx weic zuqc hiuv dingc “Meih mbuo nyei tin-dorngh Diex hiuv duqv meih mbuo qiemx zuqc longc naaiv deix ga’naaiv.”

“Tov maiv dungx bun yie .. butv zoih.” Ei mbuo laanh laanh mienh nyei hnamv nor, haaix dauh yaac oix mbuo maaih gaux nyanc gaux zuqv, mv baac se gorngv duqv butv-zoih nor zungv maiv maaih yietc daaih maiv oix butv-zoih. Yiem naaiv, Aagu daux gaux tov Tin-Hungh maiv bun ninh butv-zoih se weic: “Nziex yie duqv nyanc beuv yaac maiv nyiemc Ziouv ziouc gorngv, ‘Ziouv se haaix dauh?”’ baamh mienh maaih camv, se gorngv ninh mbuo butv-zoih daaih ninh mbuo zioux maaih ceng hlo nyei hnyouv gorngv laaix ninh mbuo ganh maaih za’eix caux banh zeic zorn duqv daaih, ninh mbuo ziouc jiex gorn maiv gamh nziex Ziouv hnangv ndangc wuov aqv. Ninh mbuo la’kuqv se gorngv Ziouv Tin-Hungh maiv bun ninh mbuo maaih banh zeic caux duqv daaih nor, maiv gunv ninh mbuo ndongc haaix nyei zoux fai maaih banh zeic ndongc haaix yaac maiv haih duqv hnangv naaic. Saa^lo^morn hungh nyei seix zeiv biux mengh hnangv naaic. Dongh Saa^lo^morn hungh corc lunx nyei ziangh hoc, ninh nyiemc ganh zoux faix kaux bangc Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc bun ninh nyei guoqv duqv baengh orn kuh yiem. Mv baav yietc zei njiec nqaang ninh yietc zei leih go Tin-Hungh zuqc wuov deix jan-zei auv nduov ninh mingh baaix zienh, liuz ninh nyei guoqv ziouc maiv hnangv zinh ndaangc, taux ninh nyei dorn zoux hungh wuov zanc naaic norm guoqv ziouc zuqc bun nqoi zoux I norm miaqv.

“Tov maiv dungx bun yie ba’laqc jomc.” Se gorngv jomc haic yaac maiv benx, weic ba’laqc jomc jiex ndaangc ziouc maaih hnyouv hnamv zoux zaqc nimc ga’naaiv: “Fai nziex yie jomc daaih ziouc nimc ga’naaiv, bun yie nyei Tin-Hungh nyei mengh maaih uix.”

O Ziouv aac, “Weic zuqc mbuo maiv duqv dorh haaix nyungc bieqc naaiv baamh gen. Mbuo cuotv baamh gen yaac maiv haih dorh haaix nyungc mingh. Hnangv naaic, da’faanh mbuo maaih nyanc maaih hopv, maaih lui-houx zuqv, oix zuqc buangv hnyouv aqv” (1 Ti^mo^tai 6:7-8).

Meih niv? Meih buangv hnyouv Ziouv ceix fuqv bun nyei taux haaix?

Ziouv aac, tov Ziouv bun yie nyei hnyouv kuh yiem, bun yie maiv ndortv bieqc haaix nyungc orqv nyei zuiz yiem naaiv baamh gen. tov Ziouv bun yie ziangh nyei maengc hnangv Aagu daux gaux tov nyei wuov.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 24 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top