Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 31/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 31/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 31/05/2019

Singx Nzung 119:33-40
Ngorc Zoux Horpc Nyei Mienh

“Yie ngorc meih hatc nyei waac. Weic zuqc meih baengh fim nyei, tov bun yie duqv ziangh jienv.” (Singx Nzung 119: 40)

Waac naaic bun meih hnamv: Yiem naaiv douc ging-sou bun mbuo hiuv taux fiev sou nyei mienh oix haaix nyungc caux haaix nyungc aqc nyei jauv? Ziouv hnangv haaix nor zoux yiem fiev sou nyei mienh tov nyei waac? Yiem naaiv zaang soqc nyei jauv tengx duqv haaix nyungc meih caux meih hnangv haaix nor dorh mingh longc yiem meih nyei maengc?

Mbuo buatc yiem naaiv maaih aqc nyei jauv bun taux fiev sou nyei mienh oix zoux nyei caux za’gengh zien zoux. Ninh qaqv tov Ziouv njaaux bun ninh hiuv taux Ziouv nyei leiz-nyeic, ziouc bun ninh gan Ziouv taux daauh taux mueiz (33 yiemc). Jiex mingh ninh aengx tov Ziouv bun ninh mengh baeqc weic bun yie haih gan Ziouv nyei leiz-latc, yaac longc nzengc hnyouv ei jienv zoux (34 yiemc). Hnangv naaic fiev sou nyei mienh ziouc zieqv duqv yietc nyungc: Hiuv Ziouv nyei leiz-latc nyei mienh maiv zeiz haih zoux ei duqv nzengc. Ziouv nyei leiz-latc bun ninh hiuv duqv haaix nyungc horpc zuqc zoux haaix nyungc horpc zuqc simv, mv baac ninh ganh zungc maiv haih ganh mingh ei duqv Ziouv nyei leiz-latc nzengc, maiv gunv ninh ndongc haaix nyei a’hneiv nyei lingc (35 yiemc). Baamh mienh nyei hnyouv, ninh nyei hnyouv oix kungx douh leic zinh (36 yiemc), ninh nyei m’zing corc huin mangc caux zoux maiv lamh longc nyei sic (37 yiemc), caux ninh nyei hnyouv gamh nziex zuqc nyaiv nyei sic dongh ninh ei Ziouv nyei lingc zoux (39 yiemc), v.v… Hnangv naaic, ninh cingx daaih qaqv tov Ziouv bun ninh huin mingh mangc Ziouv, zoux bun ninh ngorc mangc Ziouv nyei leiz-nyeic weic bun ninh nyei hnyouv maiv hnamv ganh nyungc, m’zing maiv mangc mingh maiv horpc zuqc mangc nyei, buoz-zaux maiv zoux ei hnyouv hanc zoux nyei. Ninh sienx gorngv Ziouv haih tengx duqv ninh nyei, Ziouv tengx yiem qaqv, orn hnyouv, dongz taux hnyouv, donv aqv fai hemx weic bun jangx jienv huin nzuonx gan ei Ziouv nyei mouz deic. Yiem Singx Nzung 119 zaang nyei setv mueiz waac aengx yietc nzunc gorngv: Yie ngorc meih hatc nyei waac caux oix maaih ziangh nyei maengc ei Ziouv nyei m’zing mangc buatc horpc (40 yiemc).

Gong-zoh Baulo yaac maaih naaiv nyungc hnyouv zieqv duqv dongh ninh fiev: Mbuo hiuv duqv leiz-latc se yiem Tin-Hungh daaih. Mv baac yie zoux baamh mienh, zuqc maaic tengx zuiz zoux nouh gauv. Yie ganh zoux nyei, yie maiv mengh baeqc, weic zuqc yie oix zoux nyei, yie yaac maiv zoux. Daaux nzuonx zoux dongh yie nzorng nyei (Lomaa 7:14-15). Naaiv se yietc nyungc bun mbuo hiuv duqv baamh mienh maiv haih zoux duqv ei nzengc leiz-latc aqv fai zoux ei gan duqv dunh yunh Ziouv nyei eix nzengc. Mbuo qiemx zuqc Ziouv ceix qaqv bun mbuo yiem mouz hnoi haih zoux horpc Ninh. Se Ziouv ganh goux jienv mbuo yangh ei horpc Ninh nyei leiz-latc. Naaiv yaac yietc nyungc bun mbuo zieqv duqv mbuo ganh se mau nyei mienh, maaih qiangx mbuo haih zoux dorngx Ninh nyei. Hnangv naaic mbuo qiemx zuqc zaatv hnyouv njiec tov Ziouv Ninh tengx mbuo. Mbuo yaac oix zuqc zieqv duqv gorngv nyungc-nyungc dongh mbuo zoux duqv nyei se yietc zungv yiem Ziouv nyei en caux Ziouv nyei hnamv bun duqv daaih hnangv.

Yietc nyungc zoux bun fiev sou nyei mienh longc noic zuov Ziouv laengz nyei waac duqv zoux ziangx caux Ninh (38 yiemc). Ninh ganh gorngv yiem ging-sou ninh se gamh nziex yaac taaih Ziouv nyei mienh. Ninh longc noic zuov Ziouv laengz nyei waac zoux ziangx weic bun ninh gauh sienx fim yiem Ziouv, ganh dauh mienh yaac duqv buatc Ziouv za’gengh maaih nyei wuov nyungc, weic bun mienh daanh Ziouv nyei mbuox wuov deix maiv maaih. Mv baac Ziouv zoux gong ei Ninh nyei za’eix, ei Ninh dingc daaih nyei ziangh hoc, caux ei Ninh nyei mouz deic. Hnamv daaih ziangh hoc gauh ndaauv yiem mbuo zuov nyei ziangh hoc, zoux bun mbuo nzengc qaqv, liuz yiem naaiv deix qiangx se bun mbuo biux mengh mbuo nyei zien sienx fim yiem Ziouv.

Yiem meih nyei maengc niv? Meih an Ziouv zoux haaix nyungc yiem meih nyei maengc?

Zongc zingh Ziouv camv haic weic meih ceix bun meih nyei leiz-latc yie. Tov Ziouv mangc buatc yie mau nyei dorngx, tov meih tengx yie, tengx qaqv yie, caux dorh yie mingh yietc kang yietc kang yiem nyei maengc, weic bun yie haih yangh wuonv yiem Ziouv nyei leiz-nyeic mingh taux yietc liuz.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 23 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top