Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 30/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 30/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 30/05/2019

I^saa^yaa 50:1-11
Yietc Dauh Diev Kouv Nyei Bou

“Mienh mborqv yie nyei diqc daanz, yie sueih mienh mborqv. Mienh baeng yie nyei siaam, yie huin yie nyei kamx-bui bun ninh mbuo. Mienh bun yie zuqc nyaiv, tuiv wuom-nzuih bun yie, yie maiv buang yie nyei hmien. HYPERLINK \l “ch26v67″Matv^taai 26:67 ; HYPERLINK \l “ch14v65″Maako 14:65 Weic zuqc Ziouv Tin-Hungh tengx yie, yie maiv zuqc nyaiv. Yie ziouc ngaengc jienv hnangv douz-lau nor ngaengc, yaac hiuv duqv yie maiv zuqc baaic hmien.” (I^saa^yaa 50:6-7)

Waac naaic bun meih hnamv: Jiex douc waac mienh I^saa^yaa nyei waac, Ziouv Tin-Hungh oix biux mengh haaix nyungc bun I^saa^laa^en ngaengc Doz nyei mienh? Douc waac mienh I^saa^yaa aengx gorngv muonc nyei taux Ziouv Tin-Hungh nyei bou hnangv haaix nor? Meih niv? Meih buatc meih hnangv naaiv dauh bou yiem nyei haaix nyungc?

Yiem ninh mbuo zuqc guaatv mingh zoux nouh, I^saa^laa^en mienh hnamv daaih gorngv Ziouv Tin-Hungh “maaic ninh mbuo” mingh zoux nouh. Mv baac yiem naaiv, jiex douc waac mienh I^saa^yaa nyei waac, Tin-Hungh biux mengh Ninh maiv maaic fai zoux kouv hnangv ninh mbuo hnamv nor. Hnamv daaih ninh mbuo nqaapc jienv nzuih baengx caux hnangv zoux m’normh ndung dongh haiz Ziouv Tin-Hungh naaic “Yie zorqv meih mbuo maaic bun yie nyei haaix dauh zaeqv-ziouv?” (1 yiemc). Naaic se ninh mbuo ganh nyei zuiz dorh ninh mbuo mingh taux zuqc guaatv zoux nouh hnangv. Nziex mbuo haih gorngv ninh mbuo ganh maaic ninh mbuo ganh bun zaeqv-ziouv yiem ninh mbuo zoux yietc zungv maiv zingx nyei sic. Ziouv Tin-Hungh maiv maaic I^saa^laa^en mienh bun zaeqv-ziouv, weic zuqc Ninh maiv maaih zaeqv-ziouv. Ninh yietc liuz maiv guangc I^saa^laa^en mienh, mv baac I^saa^laa^en mienh ganh guangc Ziouv Tin-Hungh hnangv.

I^saa^laa^en mienh nyei zuiz se ninh mbuo maiv muangx Ziouv Tin-Hungh nyei waac. I^saa^laa^en mienh maiv hnangv Ziouv Tin-Hungh nyei bou muangx waac (4, 5 yiemc). Maiv gunv naaiv deix bou zuqc mienh mborqv, zuqc mienh mangc piex, mv baac ninh mbuo maiv guangc Ziouv Tin-Hungh, corc muangx Ziouv Tin-Hungh laengz diev kouv. “Mienh mborqv yie nyei diqc daanz, yie sueih mienh mborqv. Mienh baeng yie nyei siaam, yie huin yie nyei kamx-bui bun ninh mbuo. Mienh bun yie zuqc nyaiv, tuiv wuom-nzuih bun yie, yie maiv buang yie nyei hmien” (6 yiemc). Naaiv dauh diev kouv nyei bou se Ziouv Yesu. Ninh zuqc mienh longc biaav-bin mborqv, zuqc mienh huotv, zuqc mienh tuiv wuom-nzuih naetv ninh (Maako 14:65; 15:15, 19).

Maiv gunv zuqc diev kouv, mv baac Ziouv Tin-Hungh nyei bou Ninh maiv nyaev. Ziouv Tin-Hungh oix zoux bun Ninh nyei mbuox duqv njang-laangc. Maiv gunv yiem naaiv mbuo maiv buatc gorngv taux Ziouv Tin-Hungh hnangv haaix nor longc haaix nyungc za’eix bun Ninh nyei bou nyei mbuox duqv njang-laangc, mv baac yiem Siang-Ngaengc Waac bun mbuo hiuv duqv Ziouv Yesu nyei mbuox duqv njang-laangc weic Ninh aengx nangh daaih. Se gorngv Ziouv Tin-Hungh bun Ninh nyei mbuox duqv njang-laangc haaix dauh haih daaih gox Ninh (8 yiemc)? Haaix dauh lorz za’eix gox Ziouv Tin-Hungh nyei bou nor wuov dauh ziouc oix zuqc hnangv lui-houx loz mingh, zuqc gaeng nyanc nzengc (9 yiemc). Yiem setv mueiz waac, Tin-Hungh nyei douc waac mienh I^saa^yaa yietc zei kuinx caux yietc zei donv dongh yangh hmuangx nyei dorngx nyei mienh oix zuqc daaih sienx kaux Ziouv Tin-Hungh bun Ninh dorh jauv, ziux jauv. Yietc zungv bangc kaux ganh nyei mienh, a’hneiv ganh maaih nyei njang nyei mienh, ganh diemv zieqc douz-baav nyei mienh, maiv muangx Ziouv Tin-Hungh nyei waac nyei mienh ziouc maiv ndutv zuqc siouc kouv nyei jauv (11 yiemc).

Njang ziux bun meih yangh nyei jauv se haaix nyungc njang?

Ziouv aac, tov zoux bun yie benx yietc dauh zoux duqv horpc nyei bou, ziepc zuoqc mbenc ziangx hnyouv laengz diev kouv weic meih nyei mbuox. Tov meih goux jienv yie nyei zaux-mbiec maiv bun yie yangh pien yiem hepc nyei jauv se njang caux ziangh maengc nyei jauv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 22 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top