Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 29/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 29/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 29/05/2019

I^saa^yaa 49:1-26
Ziouv Nyei Bou

“Ninh gorngv, “Meih zoux yie nyei bou weic dorh Yaakopv nyei fingx-fingx mienh nzuonx hnangv loz wuov nor, weic dorh zengc njiec nyei I^saa^laa^en Mienh nzuonx daaih, naaiv buatc benx faix-fiuv sic. Yie yaac oix bun meih zoux njang ziux maanc guoqv mienh,

weic bun meih nyei njoux en mingh jomc lungh ndiev.” (I^saa^yaa 49:6)

Waac naaic bun meih hnamv: Yiem naaiv douc ging-sou gorngv taux Ziouv nyei bou haaix nyungc? Weic haaix diuc mbuo sienx Yesu Giduc nyei mienh mbuo maiv dungx naamx hnyouv dongh mbuo buangh zuqc nyei jauv fai zuqc mienh zoux hoic nyei jauv? Meih nyei maengc yiem baamh gen se haaix nyungc? Meih duqv jaa haaix nyungc waac dongh meih ziux yiex fei-fangv naaiv deix waac?

Maiv gunv I^saa^laa^en mienh duqv Ziouv heuc ninh mbuo zoux Ziouv nyei bou (3 yiemc), mv baac yiem naaiv dauh Ziouv nyei bou dongh I^saa^yaa gorngv naaiv se Ninh aengv Tin-Hungh nyei njang-laangc, yaac buangv nzengc Tin-Hungh (Hipv^lu 1:3). Yo^han 17:4 bun mbuo hiuv gorngv Yesu yiem baamh gen taaih Tin-Hungh dongh Ninh zoux ziangx Tin-Hungh paaiv nyei gong yiem naaiv baamh gen.

Yiem 4 yiemc bun mbuo buatc gorngv hnangv gorngv naaiv dauh Ziouv nyei bou zuqc suei nor, maiv gunv hnangv naaic naaiv dauh mienh zorqv ninh nyei sic yiem Tin-Hungh nyei buoz-zaangv or. Se Tin-Hungh zoux bun Ninh nyei mbuox duqv njang-laangc caux ceix zingh nyeic bun Ninh. Naaiv deix yietc zungv jauv cuotv daaih zien yiem Ziouv Yesu nyei maengc, caux yietc zungv gan Ninh wuov deix mienh. Hnangv naaic yietc zungv Giduc mienh dongh fu-sux Ziouv caux fu-sux mienh wuov deix maiv dungx biux mengh naamx hnyouv dongh meih mbuo zuqc mienh zoux hoic zuqc mangc piex, fai zuqc ndortv qaqv, kouv jienv nyei fu-sux ganh dauh mv baac maiv ziangh biouv gitv, weic zuqc Ziouv Yesu duqv jiex hnangv naaic (4 yiemc, Yo^han 15:8-20). Tin-Hungh bun naaiv dauh bou nyei gong se maiv zeiz kungx dorh I^saa^laa^en mienh nzuonx daaih caux Ninh hnangv, mv baac naaiv dauh oix zuqc zoux norm njang dorh ziangh maengc caux duqv njoux nyei jauv bun lungh ndiev mienh (5-6 yiemc). Douc waac mienh I^saa^yaa nyei waac maiv zeiz kungx gorngv taux I^saa^laa^en mienh aengx duqv nzuonx ganh nyei deic-bung maiv zuqc zoux nouh hnangv. Njoux I^saa^laa^en mienh cuotv Mbaa^mbi^lon se yietc norm fangx-lingh aengv bun mbuo hiuv gorngv Ninh yaac njoux lungh ndiev mienh cuotv zuiz nyei buoz ndiev.

Yiem 6 yiemc maiv zeiz kungx gorngv taux Giduc wuov dauh nyei buonc gong hnangv, mv baac corc aengx gorngv taux mbuo nyei buonc. Ziouv Yesu duqv zipv yiem Ninh nyei Die daaih bun mbuo (Yo^han 20:21). Mbuo yaac fih hnangv oix zuqc hnangv norm njang nor ziux baamh gen caux ziepc zuoqv nyei tengx Ninh zoux zorng-zengx mingh jomc lungh ndiev. Setv mueiz mbuo buatc Ziouv bun leiz ganh fingx janx maaih buonc ceix Me^si^yaa nyei guoqv. Ganh fingx janx oix dorh I^saa^laa^en zuqc guaatv nyei mienh nzuonx; ganh fingx janx nyei hungh diex buatc oix gueic njiec yiem Ziouv nyei baeqc fingx nyei nza’hmien hnangv gueic njiec yiem Ninh nyei nza’hmien nor (7 yiemc). Taux 26 yiemc, “Wuov zanc maanc mienh ziouc hiuv duqv, yie se Ziouv, meih mbuo nyei Njoux Ziouv, Zuoqc Meih Wuov Dauh, se Yaakopv Henv Haic nyei Tin-Hungh.” (26 yiemc).

Meih niv? Ih zanc meih se Ziouv nyei bou hnangv haaix nor?

Ziouv aac, tov Ziouv bun yiem benx norm njang ziux baamh gen caux ziepc zuoqv nyei zunh meih nyei kuv fienx bun yie nyei fingx oc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 21 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top