Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 28/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 28/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 28/05/2019

I^saa^yaa 48:1-22
Oix Zuqc Muangx Tin-Hungh Hatc Nyei Waac

“Feix duqv meih muangx yie hatc nyei waac. Meih ziouc maaih baengh orn hnangv ndaaih nor, meih zoux horpc nyei jauv yaac hnangv koiv nyei wuom-laangc. Meih nyei zeiv-fun ziouc hnangv saa-ziou, meih nyei fun-faqv hnangv saa-ziou-hmeiv. Ninh mbuo nyei mengh yietc liuz maiv zuqc pai guangc, yaac maiv zuqc mietc, leih yie nyei nza’hmien.” (I^saa^yaa 48:18-19)

Waac naaic bun meih hnamv: Tin-Hungh aengx gorngv nzaamc taux haaix nyungc caux Ninh aengx zoux haaix nyungc siang? Weic zoux haaix nyungc? Se gorngv muangx Tin-hungh hatc nyei waac se hnangv haaix nor?

Yiem naaiv douc ging-sou, Tin-Hungh aengx nzaamc taux Ninh laengz nyei waac Ninh duqv zoux ziangx: Njoux Ninh nyei baeqc fingx cuotv I^yipv, tengx ninh mbuo cangv duqv laengz bun nyei deic-bung, zoux bun ninh mbuo maaih mengh hoc yaac zoux bun ninh mbuo benx yietc fingx hlo nyei mienh. Borqv jienv mingh Ninh biux mengh bun Ninh nyei baeqc fingx hiuv duqv yietc zungv siang nyei jauv Ninh oix zoux weic Ninh nyei baeqc fingx. Naaiv deix yietc zungv siang nyei jauv se maaih njoux cuotv Ninh nyei baeqc fingx maiv zuqc guaatv mingh zoux nouh, aengx bun Ninh nyei baeqc fingx duqv nzuonx ganh nyei deic-bung aengx duqv liepc guoqv faaux daaih. Tin-Hungh oix zoux naaiv deix yietc zungv siang nyei jauv, maiv gunv Ninh nyei baeqc fingx corc ngaengc Ninh. Ninh mbuo horpc zuqc mietc haic, mv baac Tin-Hungh hnamv haic Ninh nyei baeqc fingx, weic zuqc Tin-hungh hnyouv ndaauv, Ninh ziouc nyienz jienv maiv gaengh pai guangc (9 yiemc).

Naaiv se da’yietv nzunc Tin-Hungh gorngv taux Mbaa^mbi^lon caux Sailatv hungh nyei maengc. Hnamv daaih I^saa^laa^en mienh nyei hnyouv maiv henh yietc deix dongh haiz Tin-Hungh nyei douc waac mienh douc nyei waac hnangv naaic. Weic zuqc Mbaa^mbi^lon yiem I^saa^yaa douc waac wuov zanc naaic norm guoqv corc se maiv gaengh benx yietc norm guoqv, Sailatv hungh dongh mborqv baaic Mbaa^mbi^lon guoqv weic njoux I^saa^laa^en mienh cuotv wuov dauh yaac maiv gaengh cuotv seix. Aengx gauh camv naaic, ninh mbuo zuqc zuqc guaatv mingh zoux nouh jiex gorn cuotv yiem njiec nqaang ziex hnyangx hnangv. Aengx jiex mingh, yiem 17-19 yiemc, Tin-Hungh aengx gorngv caux biux mengh Ninh nyei hnamv. Naaic nyungc hnamv se yietc dauh die mun hnyouv oix ninh dorngc jauv nyei dorn daux nzuonx daaih lorz ninh. Hnamv daaih I^saa^laa^en mienh buatc longc jienv taux Tin-hungh hatc nyei waac, ninh mbuo ziouc zieqv duqv Tin-Hungh bun nyei baengh orn ndaauv ndaaih caux Ninh ziepc zuoqv jangv hnangv koiv. Yietc zungv baengh orn nyei jauv yiem naaiv se maiv zuqc baengc hoic, maiv zuqc deix-bung lunc, deic-bung duqv orn-lorqc, liuz longc jienv jiex se maaih jiu-tong caux Tin-Hungh, maaih njoux nyei jauv.

Naaiv deix yietc zungv waac njaaux mbuo gorngv mbuo duqv zipv Tin-Hungh nyei fuqv fai maiv duqv se yiem mbuo muangx Ninh njaaux nyei waac. Dongh Tin-Hungh caux I^saa^laa^en mienh liepc jiex ngaengc waac wuov zanc, Tin-Hungh laengz jienv se gorngv I^saa^laa^en mienh muangx Ninh nyei waac nor Ninh ziouc oix ceix fuqv bun (Cuotv I^yipv 19:5-6). Maiv gunv ih zanc mbuo se yiem Tin-Hungh nyei siang laengz waac ga’ndiev jiex mbuo nyei sienx fim yiem Yesu Giduc, mv baac naaiv deix yietc zungv laengz ngaengc waac nyei fuqv corc yiem mbuo zoux nyei gong se yiem mbuo muangx Tin-Hungh hatc nyei waac nyei fai.

Yiem naaiv douc ging-sou caux borqv jienv mingh maaih camv hatc nyei waac se “Oix zuqc cuotv” (20, 49:9 yiemc); “Mingh aqv, mingh aqv maah” (52:11 yiemc); “Jiex mingh” (62:10 yiemc). Meih hnangv haaix nor dau naaiv deix yietc zungv hatc nyei waac?

Ziouv aac, tov Ziouv bun yie muangx meih hatc nyei waac caux zipv meih nyei fuqv, aengx liouc njiec bun taux gorx-youz dongh meih ceix bun nyei fuqv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 20 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top