Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 27/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 27/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 27/05/2019

Yo^han 1:15-18
Ninh Zanc-Zanc Ceix Fuqv Bun Mbuo

“Ninh nyei en hlo haic ziouc zanc-zanc ceix fuqv bun mbuo.” (Yo^han 1:16)

Waac naaic bun meih hnamv: Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han caux gong-zoh Yo^han aengx tengx Yesu Giduc zoux haaix nyungc zorng-zengx? Gong-zoh Yo^han hnangv haaix nor zorqv leiz-latc daaih beiv Yesu Giduc? “Zanc-zanc ceix fuqv bun mbuo” maaih haaix nyungc eix leiz? Meih hnangv haaix nor zoux cingx daaih duqv zipv“Zanc-zanc ceix fuqv bun mbuo” nyei fuqv?

Gong-zoh Yo^han duqv biux mengh tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han se yietc dauh mienh tengx njang zoux zorng-zengx (6-9 yiemc), borqv jienv mingh ninh aengx fiev gorngv taux tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han tengx ganh zorng-zengx gorngv Yesu Giduc se “Daaih nqa’haav mv baac ninh zoux gauh hlo yie, weic zuqc yie maiv gaengh cuotv seix ninh zungv yiem nyei.” Yesu Giduc cuotv seix da’nqaang tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han, mv baac zien nor aqv dongh cor maiv gaengh zeix maanc muotc wuov zanc Yesu Giduc zungv yiem miaqv, weic zuqc Ninh se Tin-Hungh. Liuz gong-zoh Yo^han yaac aengx zoux zorng-zengx gorngv taux Yesu Giduc se dongh ceix en caux zien leiz bun mbuo zan-zanc duqv zipv wuov dauh, yaac aengx dongh biux mengh Zaangc Diex bun mbuo hiuv Ninh se Tin-Hungh nyei ndoqc Dorn yiem Tin-Hungh nyei hnyouv.

Gong-zoh Yo^han biux mengh ninh gorngv zorng-zengx nyei waac zien, ninh zorqv Mose nyei leiz-latc daaih beiv Yesu Giduc, ninh gorngv leiz-latc se Tin-Hungh bun yiem wuov deix I kuaaiv la’bieiv wuov weic bun mienh hiuv duqv zuiz, weic zuqc maiv maaih haaix dauh haih zoux ei duqv nzengc leiz-latc. Ih zanc, en-ceix caux zien leiz duqv bun yiem Yesu Giduc, se maaih orqv maaih nziaamv hnangv mbuo nor, mv baac Ninh zoux ei duqv leiz-latc dunh yunh nzengc (Matv^taai 5:17) weic bun mbuo duqv njoux maaih sienx fim yiem Ninh nyei mienh, liuz mbuo ziouc zipv duqv Ninh zanc-zanc ceix nyei fuqv bun mbuo, weic zuqc Yesu Giduc se zoux en-ceix caux zien leiz nyei gorn (14 yiemc).

Zanc-zanc ceix fuqv bun mbuo nyei eix leiz se hnoi-hnoi maaih orn-lorqc buangv nzengc, liuz naaiv nyungc en aengx duqv zipv ganh nyungc en. Naaiv nyungc bun mbuo buatc gorngv buangv nzengc Ninh nyei en, maiv zeiz duqv yietc nzunc en hnangv mv baac se duqv yiem ziangh hoc ndaauv yiem mbuo zanc-zanc jiu-tong caux Ziouv, hoqc hiuv Ninh nyei waac, weic zuqc ei 18 yiemc, mbuo maiv maaih haaix dauh buatc jiex Tin-Hungh “weic zuqc mbuo mouz laamh mienh baamz zuiz leih duqv Tin-Hungh nyei njang-laang go” mbuo kungx hiuv yiem ninh nyei ndoqc Dorn, dongh yiem Zaangc Diex nyei ga’hlen wuov dauh, bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh hnangv. Hnangv naaic mbuo yietc zei hoqc hiuv taux Yesu Giduc, mnuo yietc zei gauh hiuv duqv Tin-Hungh liuz mbuo ziouc gauh zipv duqv Ninh zanc-zanc ceix fuqv bun mbuo nyei maengc hnoi-hnoi.

Hoqc Ziouv nyei waac yiem mouz hnoi, jiu-tong caux Ziouv yiem mouz hnoi, zoux ei Ziouv nyei waac yiem mouz hnoi se yietc nyungc za’eix bun mbuo zipv duqv zanc-zanc ceix fuqv bun mbuo yiem buangv nzengc en-ceix caux zien leiz wuov dauh. Yiem meih nyei maengc niv? Meih hnoi-hnoi hnangv haaix nor yiem?

Ziouv aac, yie zongc zingh meih, weic zuqc meih njoux yie cuotv zuiz daaih, aengx bun yie zipv duqv meih nyei en yiem hnoi-hnoi. Tov Ziouv bun yie hnoi-hnoi maaih jiu-tong caux meih, mbuoqc meih njaaux nyei waac yiem ging-sou weic bun meih nyei en liouc bun yie maiv haih dingh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 19 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top