Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 25/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 25/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 25/05/2019

Yo^han 1:10-13
Maaih Leiz Benx Tin-Hungh Nyei Naamh Nyouz

“Mv baac zipv ninh yaac sienx kaux ninh wuov deix, ninh bun maaih leiz benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz.” (Yo^han 1:12)

Waac naaic bun meih hnamv: Yiem 10, 11 yiemc gong-zoh Yo^han fiex fuc taux haaix nyungc? Weic bun hnyouv nyiemz jiex daaih maaih leiz benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz, Ziouv nyei buonc Ninh zoux haaix nyungc bun mbuo, mbuo nyei buonc oix zuqc zoux haaix nyungc? Meih hnangv haaix nor hnamv se gorngv mienh gorngv meih se ei mienh sienx fai sienx yiem maa nyei ga’sie?

Dongh tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han tengx Doz zoux zorng-zengx se zien haic nyei njang, wuov zanc Yiutai Mienh corc yiem hmuangx maiv gaengh hiuv Ziouv Yesu. Yietc nyungc zoux bun gong-zoh Yo^han feix fuc se yiem naaiv, Ziouv Yesu ganh zeix cuotv baamh gen mv baac Ninh cuotv seix njiec baamh gen baamh mienh zieqv maiv duqv Ninh (10 yiemc); Ninh yaac daaih taux “Ninh ganh nyei deic-bung” se Yiutai mienh yiem nyei deic-bung, weic zuqc Yiutai mienh se Tin-Hungh lengc jeiv ginv daaih nyei baeqc fingx, mv baac mbuo buatc Ninh nyei baeqc fingx maiv zipv Ninh (11 yiemc). Liuz ninh aengx gorngv borqv jienv mingh, maiv zeiz Ninh nyei baeqc fingx nqemh Ninh liuz Ninh ziangc naaic guangc naaic norm Tin-Hungh nyei za’eix njoux zuiz mienh, ninh gorngv se gorngv haaix dauh zipv Ninh yaac sienx kaux Ninh wuov deix, Ninh bun maaih leiz benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz. “Maaih leiz” naaiv joux waac yiem 12 yiemc naaiv se maiv zeiz maaih domh qaqv fai domh lingc, mv baac naaiv se maaih leiz fai duqv leiz hnangv. Yietc nyungc oix duqv benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz se oix zuqc duqv Tin-Hungh siang-yungz jiex. Weic zuqc heuc diex dorn caux Ziouv se yietc nyungc lengc jeiv nyei waac se maiv zeiz hnangv mbuo orqv sin nyei nziaamv-fei fai ei baamh mienh nyei eix yungz. Dongh gong-zoh Yo^han gorngv “Mv baac zipv ninh yaac sienx kaux ninh wuov deix…” wuo norm nzangc “wuov deix” maiv zeiz kungx gorngv bun Yiutai mienh se gorngv bun taux yietc zungv lungh ndiev mienh, weic zuqc Ziouv Yesu cuotv seix daaih njoux lungh ndiev mienh, maiv zeiz kungx daaih njoux Ninh ginv daaih nyei mienh hnangv.

Yiutai mienh ganh a’hneiv taux ninh mbuo fingx, mv baac baamh mienh nyei nziaam-fei yungz daaih se baamh mienh hnangv, mv baac se gorngv duqv Tin-Hungh siang-yungz nor lingh wuonh. Ziouv koi jauv, bun leiz. Mv baac baamh mienh kungx zipv duqv maaih leiz benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz se gorngv ninh mbuo zipv Ziouv Yesu zoux Ziouv se Doz njiec baamh gen ziux njang wuov dauh hnangv. Naaic se kungx nduqc diuh jauv bun mbuo ginv.

Mbuo maiv zeiz laaix mbuo mingh zoux leiz-baaix yiem mouz norm leiz-baaix, fai duqv mbuox heuc Giduc mienh, fongc horqc camv, fai zoux haaix nyungc Ziouv nyei gong yiem jiu-baang ziouc duqv leiz benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz aqv. Longc jienv jiex se mbuo oix zuqc bungx hnyouv sienx kaux Ziouv Yesu weic duqv siang-yungz jiex caux longc nzengc hnyouv tengx ganh dauh bun ninh mbuo duqv siang-yungz jiex hnangv mbuo nor.

Meih niv? Meih hiuv duqv dingc meih benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz miaqv fai? Weic haaix diuc

Laengz zingh Ziouv camv haic weic zuqc Ziouv bun yie maaih leiz benx meih nyei naamh nyouz. Tov Ziouv bun yie longc nzengc hnyouv zunh Ziouv nyei mbuox weic bun camv mienh duqv hiuv Ziouv, sienx Ziouv duqv njoux.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 17 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top