Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 24/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 24/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 24/05/2019

Yo^han 14:15-21
Caux Mbuo Yietc Liuz Yiem Wuov Dauh

“Yie oix tengx Zaangc Diex tov, ninh ziouc oix bun ganh dauh daaih tengx meih mbuo, caux meih mbuo yietc liuz yiem. Naaiv dauh se Singx Lingh, dongh bun mienh hiuv duqv zien leiz wuov dauh. Baamh mienh maiv haih zipv ninh, weic zuqc baamh mienh mangc maiv buatc ninh yaac maiv hiuv duqv ninh. Mv baac meih mbuo hiuv duqv ninh nyei, weic zuqc ninh caux meih mbuo yiem yaac yiem meih mbuo nyei hnyouv.” (Yo^han 1:16-17)

Waac naaic bun meih hnamv: Dongh Ziouv Yesu maiv gaengh faaux lungh wuov zanc, Ninh orn hnyouv haaix nyungc sai-gorx mbuo? Ziouv Yesu faaux lungh miaqv, hnangv naaic Ninh aengx hnangv haaix nor caux mbuo taux baamh gen nyei nyungc zeiv jiex? Meih hnangv haaix nor hnamv?

Ziouv Yesu hiuv duqv Ninh aqv lamh taux ziangh hoc nzuonx caux zaangc Diex yiem, Ninh ziouc orn hnyouv sai-gorx mbuo gorngv yie oix leih nqoi meih mbuo, mv baac yie caux meih mbuo yiem nyei. Longc haaix nyungc za’eix? Singx Lingh se dongh orn mienh nyei hnyouv wuov dauh, yaac dongh bun mienh hiuv duqv zien leiz yietc liuz caux mbuo yiem wuov dauh (16 yiemc).

Ziouv Yesu faaux lungh wuov zanc Ninh laengz jienv ninh oix caux mbuo yiem taux naaiv baamh gen nyei setv mueiz (Matv^taai 28:20); gong-zoh Baulo yaac fih hnangv nyei zieqv duqv ziangh jienv ninh wuov dauh se Ziouv Yesu (Gaa^laa^tie 2:20). Mv baac yiem naaiv Ziouv Yesu gorngv Singx Lingh oix caux sai-gorx mbuo yiem yietc liuz. Wuov nyungc hnangv naaic se Ziouv Yesu fai Singx Lingh caux mbuo yietc liuz yiem? Za’gengh zien nor, dongh Ziouv Yesu faaux lungh liuz Ninh maiv caux mbuo yiem hnangv zinh ndaangc ninh corc zoux gong yiem baamh gen nyei orqv sin aqv (se lingh wuonh), mv baac Ninh longc Singx Lingh nyei sin caux mbuo yiem. Mbuo nyei buonc caux Ziouv Yesu aengx caux Singx Lingh duqv maaih buonc longc jienv nyei (được kết hợp chặc chẽ). Se hnangv naaiv se gorngv mbuo sienx Ziouv Yesu liuz, mbuo nyei sin ziouc benx Giduc nyei sin miaqv, eix leiz se mbuo yiem Ziouv Yesu gu’nyuoz, Singx Lingh ziouc njiec daaih yiem mbuo nyei sin, mbuo nyei sin se Singx Lingh yiem nyei dorngx, mbuo nyei sin se Singx Lingh nyei dinc (1 Ko^lin^to 6:19).

Haiz a’hneiv nyei fai? Yietc nyungc se mangc gaax mbuo ganh oix koi hnyouv bun Ziouv Yesu bieqc gunv nyei fai? Aqv fai mouz norm leiz-baaix mingh zoux leiz-baaix nyei mv baac zorqv hnyouv gaengh guon jienv fai? Ih hnoi se jiex Singx Lingh njiec nyei zipv, tov meih mbuo ganh zaah mangc gaax meih mbuo nyei maengc caux Ziouv oc. Mangc gaax mbuo bun Singx Lingh gunv nyei fai? Oix zuqc jangx jienv mbuo se yiem Ziouv Yesu gu’nyuoz nyei mienh, Singx Lingh yaac gunv jienv mbuo nyei. Oix zuqc bun Singx Lingh gunv nzengc meih mbuo yaac dorh meih mbuo nyei maengc oc.

Singx Lingh caux meih yietc liuz yiem, mv baac meih nyei maengc bun Ninh gunv meih bu’ziex buon baeqv (%)? Meih laengz haaix nyungc yiem ih hnoi jiex liuz Singx Lingh nyei zipv?

Laengz zingh Ziouv Yesu nyei en camv haic, weic zuqc meih maiv bun yie benx guh hanh dorn, Ziouv ganh ceix Singx Lingh caux yie yietc liuz yiem. Tov meih bun yie mbuoqc meih fu-sux meih yietc liuz weic bun yie haaix zanc yaac duqv Singx Lingh buangv hnyouv yiem yie nyei maengc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 16 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top