Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 23/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 23/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 23/05/2019

Yo^han 1:5-9
Tengx Njang Zoux Zorng-Zengx Nyei Mienh

“Tin-Hungh paaiv dauh mienh daaih, mbuox heuc Yo^han. Ninh daaih tengx njang zoux zorng-zengx bun maanc mienh haih sienx.” (Yo^han 1:6-7)

Waac naaic bun meih hnamv: Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han se haaix dauh? Ninh zoux haaix nyungc caux weic haaix nyungc mouz deic? Ninh tengx njang zoux zorng-zengx, wuov nyungc njang se haaix dauh? Njang ziux bieqc hmuangx nyei dorngx, hmuangx hnangv haaix nor? Dongh meih zieqv duqv meih yaac duqv zipv naaiv nyungc njang, meih hnangv haaix nor ziangh?

Mbuo buatc jiex gorn Yo^han biux mengh taux Doz hnangv haaix nor caux bun mbuo hiuv taux Doz se dongh zeix lungh ndiev maanc muotc, yaac ziux mbuo baamh mienh nyei hnyouv. Mbuo borqv jienv naaic mingh yiem 5 yiemc gorngv Njang ziux bieqc hmuangx nyei dorngx, hmuangx yaac maiv haih hingh njang. Naaiv norm njang se gorngv zuqc Yesu aqv. Tin-Hungh paaiv Yo^han daaih ndangc tengx njangc zoux zorng-zengx caux bun mienh bieqc hnyouv gorngv naaic se zien haic nyei njang bieqc baamh gen ziux njang lungh ndiev mienh maanh. Naaiv dauh Yo^han se maiv zeiz gong-zoh Yo^han, fiev naaiv buonv sou nyei Yo^han mv baac se dongh tengx mienh jiex wuom nyei leuz wuov dauh Yo^han, tengx mienh jiex wuom nyei leiz (Maako 1:1-13).

Tengx mienh jiex wuom nyei leiz naaiv dauh Yo^han se Tin-Hungh paaiv daaih tengx njang zoux zorng-zengx, eiz leiz se tengx Yesu zoux zorng-zengx bun mouz dauh mienh haih sienx Yesu se zien haic nyei njang. Tengx mienh jiex wuom nyei leiz naaiv dauh Yo^han maiv tengx ganh zoux zorng-zengx, mv baac ninh ei Tin-Hungh nyei mouz deic zoux ziangx, weic zuqc ninh se Tin-Hungh paaiv daaih zoux naaic nyungc gong. Zorng-zengx nyei waac hietv hniev nyei gorngv Yesu se zien haic nyei njang, se yietc norm njang ziux bieqc baamh gen hmuangx nyei dorngx. Dongh Ziouv Yesu zoux gong wuov zanc, maaih camv nzunc Ninh gorngv Ninh se njang: “Yie se njang ziux baamh gen. Haaix dauh gan yie, wuov dauh yietc liuz maiv zuqc yangh hmuangx gu’nyuoz, zungv duqv njang ziux ninh nyei maengc” (Yo^han 8:12). “Yie corc yiem jienv baamh gen nyei ziangh hoc yie zoux njang ziux baamh gen” (Yo^han 9:5). “Yie daaih bieqc baamh gen weic zoux norm njang. Haaix dauh sienx yie, maiv zuqc yiem hmuangx gu’nyuoz” (Yo^han 12:46). Weic hnangv naaic, gong-zoh Yo^han cingx daaih an nzangc hniev nyei gorngv taux zien njang, longc jienv jiex se tengx mienh jiex wuom nyei leiz naaiv dauh Yo^han tengx njang zoux zorng-zengx.

Njang bieqc baamh gen ziux njang bun mouz dauh mienh duqv buatc, liuz naaiv njang aengx hingh jiex hmuangx. Ziouv Yesu daaih taux, Ninh kungx bun mbuo mouz dauh mienh buatc ganh nyei zuiz weic bun mbuo goiv hnyouv sienx kaux Ninh, bun Ninh ziux njang yiem mbuo nyei hnyouv, zipv Ninh nyei njang yiem mbuo nyei maengc. Zongc zingh Ziouv weic zuqc dongh yiem Ninh gu’nyuoz nyei ziangh hoc, mbuo yaac fih hnangv nyei zipv duqv Ninh nyei zien njang, weic bun mbuo maaih buonc hnangv tengx mienh jiex wuom nyei leuz wuov dauh Yo^han zoux baamh gen nyei nzauv, baamh gen nyei njangc weic ziux lungh ndiev bun camv mienh duqv hiuv taux Ziouv nyei mbuox, sienx kauc Ninh ziouc duqv njoux.

Yietc laanh mienh nyei maengc maiv maaih Ziouv Yesu se ninh nyei maengc yiem hmuangx nyei dorngx. Meih niv? Meih hnangv haaix nor tengx dongh corc yiem hmuangx wuov deix mienh?

Ziouv aac, tov Ziouv bun tengx meih zoux zorng-zengx, dorh njang mingh ziux bun yiem hmuangx nyei mienh weic bun ninh mbuo duqv zipv ziangh maengc nyei njang.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 15 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top