Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 22/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 22/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 22/05/2019

Yo^han 1:1-4
Doz

“Dongh cor maiv gaengh zeix lungh zeix ndau wuov zanc, Doz zungv yiem nyei. Doz caux Tin-Hungh yiem yaac dongh Tin-Hungh.” (Yo^han 1:1)

Waac naaic bun meih hnamv: Doz maaih haaix nyungc eix leiz? Doz se nuqv taux haaix dauh? Gong-zoh Yo^han bun mbuo hiuv taux Doz maaih haaix nyungc camv (đặc điểm)? yiem Ziouv Yesu gu’nyuoz meih ziouc duqv zipv haaix nyungc?

Beiv mangc nor naaiv buonv Yo^hon sou aengx ga’lengc deix Matv^tai, Maako caux Lugaa, weic zuqc fiev sou nyei mienh fiev bun zipv nyei mienh maiv doix (Matv^taai fiev bun Yiutai Mienh, Maako fiev bun Lomaa mienh, Lugaa fiev bun Janx-Gikc), kuv fienx Yo^han fiev bun lungh ndiev mienh. Ninh se Yesu nyei sai-gorx hnangv naaic Yo^han fiev cuotv nyei nyungc-nyungc gengh zien haic. Jiex gorn kuv fienx sou, gong-zoh Yo^han biux mengh taux Doz. Ei ninh fiev bun Janx-Gikc fienx nyei nzangc, Doz se Logos. Yiem jan-zei nyei porv mengh waac yiem Hipv^lu, “Logos” se domh qaqv caux dongh zeix lungh ndau, gunv jienv lungh ndiev wuov dauh; yiem zaah deic-bung nyei fin-saeng yiem Janx-Gikc deic-bung, “Logos” se gorngv taux longx haix nyei waac zunh daaih; yiem naaiv, Logos gorngv cuotv Tin-Hungh nyei za’eix, mouz deic bun taux baamh mienh. Gong-zoh Yo^han longc Logos nuqv taux Ziouv Yesu (Yo^han 1:14). Ninh gorngv Ziouv Yesu se maaih naaiv deix:

Dongh cor maiv gaengh zeix lungh zeix ndau wuov zanc, Doz zungv yiem nyei. Doz caux Tin-Hungh yiem yaac dongh Tin-Hungh, aqv fai gorngv ganh nyungc deix gong-zoh Yo^han gorngv buo dauh se benx yietc dauh nyei eix leiz, Ziouv Yesu se benx da’nyeic dauh, Ninh yaac dongh Tin-Hungh. Yiem 3 yiemc bun mbuo buatc Tin-Hungh longc Ninh zeix cuotv maanc muotc, Ninh ziouc zeix cuotv nyungc-nyungc maanc muotc, maiv maaih haaix nyungc Tin-Hungh maiv longc Doz zeix. Ninh yaac zoux ziangh maengc nyei gorn-nyuonh. Naaiv nyungc maengc dorh njang daaih ziux baamh mienh (4 yiemc). Yiem Yiutai Mienh nyei leiz-fingx, gorngv “Doz se Tin-Hungh” se benx gorngv ki Tin-Hungh nyei waac. Mv baac yiem Janx-Gikc nyei leiz fingx, gorngv “Doz benx dauh baamh mienh” se yietc nyungc maiv haih maaih hnangv naaic. Mv baac yiem naaiv mbuo buatc Yo^han dorh kuv fienx bun ninh mbuo hiuv taux Doz nyei eix leiz, naaiv kuv fienx se dongh njoux Ziouv Yesu.

Ziouv Yesu se maiv zeiz yietc dauh ganh liepc nyungc sienx zienh nyei ziouv (một giáo chủ) aqv fai yietc dauh maaih mengh nyei baamh gen mienh (một vĩ nhân), naaiv deix yietc zungv mienh se Doz zeix daaih nzengc caux ninh mbuo yaac daic miaqv, mv baac Ziouv Yesu se Doz, se dongh zeix maanc muotc wuov dauh. Mbuo sienx Ziouv Yesu se sienx Tin-Hungh, dongh zeix lungh ndiev maanc muotc wuov dauh, yaac dongh ziux mbuo hnyouv wuov dauh. Yiem Ziouv Yesu gu’nyuoz nyei mienh se duqv yietc liuz nyei maengc, yietc liuz nyei maengc se Ziouv ceix bun dongh sienx kaux Ninh wuov deix, kaux bangc naaic mbuo cingx duqv Ninh nyei njang ziux mbuo. Hnangv naaic meih mbuo oix zuqc zanc-zanc yiem Ziouv Yesu gu’nyuoz weic duqv yietc liuz nyei maengc caux duqv Ninh ceix fuqv bun meih nyei maengc.

Meih niv? Meih hnangv haaix nor biux mengh Ziouv Yesu bun meih nyei doic?

Laengz zingh Ziouv Yesu se Doz, dongh zeix lungh ndiev maanc muotv wuov dauh, yaac dongh ziux yie mbuo nyei hnyouv wuov dauh, tov meih bun yie maaih sienx fim yiem meih yaac biux mengh meih nyei bun camv mienh duqv hiuv daaih sienx kaux meih.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 14 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top