Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 21/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 21/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 21/05/2019

2 Ti^mo^tai 4:16-22
Ceix Domh Qaqv Bun Mbuo Wuov Dauh

“Mv baac Ziouv caux yie yiem, bun yie maaih qaqv zunh nzengc ninh nyei doz bun zuangx Janx muangx. Yie yaac duqv yiem sienh nyei nzuih baengx njoux cuotv daaih aqv.” (2 Ti^mo^tai 4:17)

Waac naaic bun meih hnamv: Dongh Baulo zuqc siemv da’yietv nzunc, maiv maaih haaix dauh yiem yiem ninh ga’hlen, mv baac haaix dauh caux ninh yiem aengx tengx qaqv ninh? Ziouv ceix qaqv bun Baulo maaih haaix nyungc mouz deic? Kaux bangc haaix nyungc Baulo daux gaux ceng Ziouv (18 yiemc)?

Yiem 2 Ti^mo^tai nyei setv mueiz waac, gong-zoh Baulo yaac aengx fih hnangv nyei jiu-tong caux nyei horqc saeng Ti^mo^tai taux fu-sux Ziouv nyei gong buangh nyei kouv caux njien-youh. Ninh gorngv taux ninh weic kuv fienx zuqc mienh zorqv yaac zuqc siemv da’yietv nzunc, yietc zungv wuov deix juangc gong zoux nyei guangc ninh biaux nzengc weic ninh mbuo gamh nziex sic paanx taux ninh mbuo, maiv maaih haaix dauh tengx ninh. Maiv gunv hnangv naaic, ninh corc njien-youh nyei weic zuqc Ziouv caux ninh yiem yaac tengx qaqv ninh hnangv Ziouv Yesu faaux lungh wuov zanc Ninh gorngv: “Jangx jienv oc. Yie yietc liuz caux meih mbuo yiem taux baamh gen nyei setv mueiz” (Matv^taai 28:20). Gong-zoh Baulo aengx gorngv Ziouv bun ninh maaih qaqv zunh nzengc Ninh nyei doz bun camv mienh duqv haiz, duqv njoux. Baulo ziangh nyei mouz deic, se ninh oix juix njiec bun Ti^mo^tai, caux mbuo ih jaax hnoi nyei mienh, maiv zeiz kungx oix duqv zipv haih waaic yiem baamh gen nyei njang-laangc, mv baac se oix zuqc zunh Ziouv nyei mbuox bun camv mienh duqv hiuv (17 yiemc). Maiv gunv yiem kuv fienx nyei gong haaix zanc yaac zuqc mienh doix-dekc, zuqc mienh zoux hoic, zuqc mienh zoux doqc, mv baac ninh corc souv duqv wuonv “Longc nzengc qaqv mborqv longc nyei jaax” weic zuqc ninh sienx gorngv dongh bun ninh maaih qaqv zunh Ziouv nyei kuv fienx wuov dauh yaac haih njoux ninh leih ndutv nyungc-nyungc orqv sic, yaac dorh ninh baengh orn nyei mingh taux Ninh nyei tin-dorngh guoqv (18a).

Yiem gong-zoh Baulo nyei maengc ninh zieqv duqv kungx maaih Ziouv hnangv bun ninh maaih qaqv “Tiux duqv mingh taux dorngx, goux duqv sienx fim wuonv.” Maiv gunv zuqc yiem loh, hiuv duqv ninh aqv lamh zuqc daic nyei hnoi taux, mv baac ninh corc buatc Ziouv nyei njang-laangc, zoux horpc nyei ningv zuov jienv bun ninh, caux ninh nyei maengc maaih njien-youh weic zuqc maaih dauh zanc-zanc caux ninh yiem aengx bun ninh maaih qaqv yiem norm-norm kouv jiex nyei ziangh hoc, hnangv naaic ninh cingx daaih daux gaux ceng gorngv: “Oix zuqc yietc liuz ceng ninh taux maanc gouv maanc doic. Aamen” (18b yiemc). Setv mueiz, Baulo yaac aengx maaih gorngv cuotv ziex dauh juangc gong zoux nyei mienh nyei mbuox, yiem naaic deix mienh maaih juix waac zorqv yietv Ti^mo^tai.

Yietc zungv setv mueiz waac yiem naaiv zeiv fienx maiv zeiz kungx yietc dauh lingh wuonh nyei diex hiuv duqv ninh aqv lamh gueix seix cingx daaih jiu-tong deix caux ninh nyei dorn hnangv, mv baac yiem naaiv se corc maaih yietc zungv orn hnyouv waac bun mienh lunx Ti^mo^tai oix zuqc ziepc zuoqv hnyouv nyei fu-sux Ziouv, maiv gunv Ti^mo^tai yiem nyei jiu-baang buangh zuqc camv nyungc aqc nyei.

Se gorngv kaux baamh mienh nor, baamh mienh haih la’kuqv yaac guangc nyei, mv baac se gorngv kaux Ziouv se maaih lamh hnamv camv haic. Meih niv? Meih hnangv haaix nor kaux Ziouv? Ziouv bun meih maaih qaqv zoux haaix nyungc?

Zongc zingh Ziouv camv haic weic zuqc maaih ziex norm kouv haic nyei qiangx meih zungv caux yie yiem maiv guangc yie, aengx bun yie maaih qaqv zunh meih nyei kuv fienx. Tov Ziouv bun yie zanc-zanc kaux bangc meih se maiv zeiz kaux bangc baamh mienh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 13 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top