Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 20/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 20/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 20/05/2019

2 Ti^mo^tai 4:9-15
Oix Zuqc Laanh Guaax Hnyouv Laanh

“Meih daaih nyei ziangh hoc, tov tengx dorh yie nyei domh lui daaih. Domh lui yie juix Do^atc Zingh, Kaan^batc wuov, aengx dorh yie nyei sou-njunc daaih oc. Longc jienv jiex se dongh longc ndopv zoux daaih wuov deix.” (2 Ti^mo^tai 4:13)

Waac naaic bun meih hnamv: Gong-zoh Baulo gorngv haaix nyungc caux Ti^mo^tai dongh yiem ninh mbuo fu-sux Ziouv nyei jauv? Ninh gorngv cuotv haaix nyungc bun ninh nyei lingh wuonh dorn tengx ninh? Yiem ninh mbuo zoux nyei gong bun mbuo buatc taux ndongc haaix nyei longc jienv bun taux mbuo juangc gong zoux nyei mienh? Meih niv? Yiem meih nyei maengc, meih tengx haaix dauh yiem jiu-baang?

Gong-zoh Baulo zuqc wuonx jienv lo yiem Lomaa zingh. Yiem naaiv zeiv fienx nyei setv mueiz waac naaiv, Baulo gorngv taux camv dauh mienh nyei mbuox. Maaih I dauh horpc zuqc nouz nyei mienh se Ndemaatv hnamv naaiv baamh gen nyei jauv ziouc guangc Baulo miaqv, maiv gunv ndaangc ninh mbuo juangc gong zoux nyei mienh (Fi^le^mon 24). Da’nyeic dauh se Wuov dauh dongh zaangc, Aa^lekv^saan^nde, yaac dongh zoux hoic Baulo camv haic wuov dauh, naaiv dauh mienh gengh gamh nziex nyei, hnangv naaic Gong-zoh Baulo cing daaih jaa waac bun Ti^mo^tai oix zuqc mbungh naaic dauh mienh weic zuqc naaic dauh laanh jienv gong-zoh Baulo mbuo zoux nyei gong. Maiv gunv hnangv naaic, yaac maaih camv dauh ziepc zuoqv caux Ziouv, caux gong-zoh Baulo mbuo se maaih Ke^le^sen, Tidatc, Ti^ki^gatc, Maako caux Kaan^batc naaiv deix yietc zungv mingh weic Ziouv nyei gong nzengc, kungx maaih nduqc dauh ndie-sai Lugaa caux ninh yiem hnangv.

Weic zuqc hnangv naaic nor, gong-zoh Baulo cingx daaih jaa waac bun ninh nyei lingh wuonh dorn Ti^mo^tai, tov Ti^mo^tai siepv-siepv nyei daaih ninh naaic, aengx mingh lorz Maako dorh caux jienv daaih, weic zuqc Maako qiemx zuqc naaiv nzunc nyei gong. Setv mueiz Baulo aengx jaa nzunc waac bun Ti^mo^tai daaih nyei ziangh hoc aengx tengx ninh dorh ninh nyei domh lui, aengx caux dorh ninh nyei sou-njunc daaih, longc jienv jiex se dongh longc ndopv zoux daaih wuov deix. Fiev fienx bun ninh nyei horqc saeng, fih hnangv nyei yaac dongh ninh nyei lingh wuonh dorn, mbuo buatc yiem naaiv Baulo ninh maiv zeiz kungx njaaux taux hnangv haaix nor fu-sux Ziouv nyei gong nyei jauv hnangv , mv baac corc aengx maaih jaa waac dongh lengc jeiv ninh qiemx zuqc nyei jauv (dongh ninh nyei hnyouv qiemx zuqc gorngv nyei jauv), mbuo buatc ninh qiemx zuqc nyei jauv hnangv gorngv maiv jienv longc ndongc haaix se yietc deix domh lui, sou hnangv, mv baac mbuo buatc ei Baulo ninh gengh qiemx zuqc haic. Maiv gunv Baulo ninh benx yietc dauh Ziouv nyei domh gong-zoh, mv baac ninh zungv hnangv mbuo pouh tong nyei mienh nyei. Ninh yaac qiemx zuqc maaih dauh caux ninh jiu-tong dongh njien-youh fai buangh zuqc kouv nyei ziangh hoc, yietc laanh mienh tengx ninh dongh ninh buangh zuqc kouv naanc nyei ziangh hoc, yiwtc nyungc qiemx zuqc yiem faix nyei se domh lui weic qiemx zuqc zuqv yiem dong-hlaax nyei ziangh hoc, sou njunc duqv doqc yiem kungx nyei ziangh hoc.

Hnangv naaic bun cing Ziouv nyei waac mbuox mbuo yiem naaiv seix zaangc oix zuqc maaih laanh tengx laanh yiem fu-sux Ziouv nyei jauv bun ziangh biouv gitv. Fu-sux Ziouv nyei mienh se yaac baamh mienh, mbuo yaac fih hnangv nyei, mbuo dauh dauh maaih qiemx zuqc hnamv qiemx zuqc orn hnyouv, hnangv naaic yiem mbuo juangc gong zoux nyei mienh, mbuo oix zuqc maaih laanh tengx laanh maiv gunv yiem baamh gen nyei gong mingh taux Ziouv nyei gong.

Yiem meih mbuo nyei jiu-baang niv? Maaih laanh guaax hnyouv laanh nyei fai? Yiem meih mbuo nyei jiu-baang qiemx zuqc zorc haaix nyungc nyei fai?

Ziouv aac, tov Ziouv bun yie maaih hnyouv guaax taux yie nyei gorx-youz qiemx zuqc nyei jauv yiem lingh wuonh mingh taux orqv sin weic bun yie mbuo lomh nzoih fu-sux Ziouv nyei gong henv jangv jienv mingh Ziouv aac.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 12 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top