Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 19/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 19/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 19/05/2019

2 Hungh Douh 9:14-37
Baengh Fim Nyei Jauv Zoux Gong

“Maaih orn-lorqc nyei mienh se maiv muangx mienh waaic mienh nyei za’eix, maiv yangh zuiz-mienh nyei zaux-mbiec, yaac maiv caux huotv Tin-Hungh nyei mienh juangc jauv yangh.” (Singx Nzung 1:1)

Waac naaic bun meih hnamv: Dongh Ye^hu duqv longc youh orn zoux hungh liuz, ninh zoux haaix nyungc? Yietc zungv Yolam hungh, Aa^hatc^yaa hungh, hungh maac Ye^se^mben zuqc daic nyei jauv bun mbuo buatc Ziouv nyei baengh fim zoux gong hnangv haaix nor? Ih jaax hnoi, Ziouv longc haaix nyungc za’eix hatc mbuo?

Dongh Ye^hu duqv longc youh orn zoux hungh liuz, ninh ziouc dorh baeng Yitv^le^en zingh, se dongh Yolam hungh zorc mun nyei dorngx caux Aa^hatc^yaa hungh yaac maaih hmien yiem naaic, weic zuqc ninh daaih mangc Yolam hungh. Ziouv zoux bun naaiv deix I dauh hungh daaih gapv zunv yiem yietc norm dorngx weic bun ninh nyei baengh fim nyei gong hungh hec cuotv (2 Zunh Doic Douh 22:7). Ziouv longc Ye^hu nyei buoz daix Yolam hungh se yietc diuh juang-zinx cunx ninh nyei mba’nziu tong (2 Hungh Douh 9:24), Aa^hatc^yaa hungh buatc liuz naaiv deix sic ninh ziouc biaux hungx jienv Mbetc Hakv^gaan mingh. Ye^hu zunc jienv mingh, heuc jienv gorngv, “Liemh naaiv dauh buonv daic maah!” Taux Gu^aa nyei jauv faaux jiex nyei dorngx, nitv Ipc^le^am, ninh mbuo ziouc buonv ninh yiem wuov cie, mv baac ninh biaux taux Me^gitc^ndo, yiem wuov daic mi’aqv (27 yiemc). Ninh aengx daux nzuonx hungh maac Ye^se^mben wuov, naaiv dauh hungh maac haiz liuz fienx, ninh ziouc zorng zuqv nzueic nyei daaih souv jienv forng muonh heuc Ye^hu zoux Simx^li, se yaac yietc dauh daav za’eix daix hungh diex nyei mienh yiem ndaangc leih maiv go 50 hnyangx nyei dorngx nyei mienh (1 Hungh Douh 16:8-20), mv baac Ye^hu hungh heuc goux hungh maac wuov deix bou, ninh mbuo ziouc zorqv naaiv dauh hungh maac zong guangc ga’ndiev ndaau, liuz naaiv dauh hungh maac nyei seix zuqc juv nyanc hnangv douc waac mienh E^li^yaa douc gorngv ndaangc wuov (1 Hungh Douh 21:23).

Yolam hungh caux hungh maac Ye^se^mben weic ninh mbuo nyei zuiz zuqc daic hnangv Ziouv longc douc waac mienh E^li^yaa douc gorngv ndaangc wuov. Aengx maaih Aa^hatc^yaa hungh se Ndaawitv hungh nyei zeiv fun, mv baac ninh mingh gan zaangc zienh nyei jauv, dongh hnyouv caux Yelo hungh se dongh zoux orqv haic nyei hungh, hnangv naaic ninh yaac fih hnangv nyei zuqc daic hnangv wuov deix. Yiem naaiv diuh gouv gorngv bun mbuo hiuv taux naaiv deix zoux waaixc nyei mienh hnangv nor daic, mv baac yiem naaiv longc jienv jiex se dongh zuiz mienh corc hnyouv ngaengc maiv kangv goiv hnyouv Ziouv zungv mbuox ninh mbuo ndaangc maaih hnoi oix hnangv naaic, se gorngv Ziouv nyei baengh fim zoux gong nor zuiz oix zuqc mietc taux gorn. Ziouv haaix zanc yaac kuinx mbuo goiv hnyouv, Ziouv zanc-zanc zuov jienv mbuo nyie daaih aengx daux nzuonx caux Ninh, mv baac se gorngv meih mbuo corc maiv cuotv zuiz nor ziouc maiv maaih ganh diuh jauv cuotv liuz daic hnangv. Ih jaax hnoi Ziouv longc Ninh nyei waac kuinx mbuo, oix zuqc zanc-zanc mangc gaax ganh weic bun hingh ziangh hoc nyie daaih goiv hnyouv maiv nor zaaih maanz aqv.

Dongh meih hoqc Ziouv nyei waac wuov zanc, meih buatc Ziouv nyei waac kuinx haaix nyungc meih nyei fai? Meih hnangv haaix nor longc yiem Ziouv kuinx nyei waac?

Ziouv aac, tov Ziouv bun yie ziangh ei meih njaaux nyei waac, maiv mingh bieqc zuiz nyei jauv, aengx fih hnangv nyei maiv caux zuiz mienh yangh. Tov Ziouv bun yie zaah cuotv dongh yie zoux nyei zuiz, bun yie maaih ziangh hoc goiv hnyouv caux Ziouv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 11 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top