Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 17/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 17/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 17/05/2019

Singx Nzung 119:25-32
Domh Qaqv Yiem Ziouv Nyei Waac

“Yie nyei maengc se hnangv zuqc njiec taux nie-mbung. Tov ziux meih nyei waac tengx yie nyei maengc aengx fingv jiez daaih.” (Singx Nzung 119:25)

Waac naaic bun meih hnamv: Ziouv nyei waac laengz haaix nyungc bun taux Ninh nyei naamh nyouz (25-32)? Meih niv yiem meih nyei maengc, meih haiz Ziouv Tin-Hungh nyei domh qaqv hnangv haaix nor? Meih muangx Ninh nyei waac nyei fai? Tov meih gorngv deix meih nyei maengc gan Ziouv hnangv haaix nor, caux Ziouv nyei waac hnangv haaix goiv yienc meih nyei maengc?

Ziouv nyei waac bun cuotv yietc zungv maaih lingc caux laengz nyei waac. Lingc se bun mienh oix zuqc za’gengh ei jienv zoux, aengx maaih laengz nyei waac se Ziouv nyei buonc Ninh zoux bun mienh. Fiev Singx Nzung sou 119 nyei mienh, ninh yiem hnyouv zieqv duqv yietc nyungc zien leiz se dongh ninh ei jienv Ziouv nyei lingc zoux, ninh ziouc zipv duqv Ziouv laengz bun nyei fuqv. Ei jienv Ziouv laengz nyei waac, ninh bungx laangc nyei daux gaux tov Ziouv fingv ninh nyei lingh wuonh nangh daaih yiem dongh ninh buangh zuqc nyei zeqc naanc, weic zuqc ninh nyei lingh wuonh daic miaqv, zuqc biopv njiec taux nie-mbung (25 yiemc). Ziouv aengx maaih laengz ceix qaqv caux orn hnyouv weic bun ninh haih souv wuonv yiem ninh buangh nyei youh nzauh, weic zuqc ninh nyei hnyouv nzauh duqv kouv hnangv yuqc nzengc nor (28 yiemc). Ziouv nyei waac yaac tengx ninh simv ndutv jaav nyei jauv, bun ninh nyei maengc yangh horpc Ziouv nyei zien leiz (29 yiemc). Caux Ziouv nyei waac goux jienv ninh caux njoux ninh biaux ndutv maiv zuqc nyaiv (31 yiemc).

Yiem yietc zungv ninh tov Ziouv zoux ziangx ei Ziouv laengz nyei waac, fiev Singx Nzung sou nyei mienh yaac aengx hiuv duqv yiem ninh nyei maengc ganh maaih buonc, longc nzengc hnyouv lorz Ziouv caux Ninh nyei leiz-latc (26, 29 yiemc). Ninh yaac aengx tov Ziouv bun ninh maaih cong-mengh weic bun ninh haih hiuv duqv Ziouv nyei jauv caux Ziouv zoux nyei mbuoqc horngh gong. Naaiv nyungc se tengx ninh maaih hnyouv gamh nziex Ziouv caux muangx Ziouv nyei waac (27 yiemc). Yiem ninh nyei maengc ninh dingc hnyouv ginv ninh laengz ziepc zuoqv caux Ziouv, zorqv Ziouv nyei leiz an jienv ninh nyei nza’hmien dorh ninh yangh horpc Ziouv (30 yiemc). Ninh aengx zieqv duqv Ziouv nyei leiz-latc se jaaix haic weic zuqc Ziouv nyei waac bun ninh kaux duqv wuonv (31 yiemc). Yietc laanh mienh za’gengh zien hnamv Ziouv caux goux longx Ziouv nyei leiz-latc nor ziouc zipv duqv Ziouv nyei qaqv zoux ziangx mbuo oix zoux nyei yiem Ziouv, maiv dingh naaic corc zoux jienv mingh, zimh lorz Ziouv nyei leiz-latc weic bun mbuo gauh hiuv Ziouv camv faaux caux yietc zei bungx hnyouv Ziouv muangx Ziouv nyei waac.

Mbuo buatc Ziouv nyei waac gauh yiem ging-sou gauh maaih qaqv jiex caux mbuoqc horngh jiex jiex yiem naaiv baamh gen nyei buonv-buonv longx nyei sou. Yietc zungv fiev naaiv baamh gen nyei sou se fiev cuotv dongh ninh mbuo nyei za’eix hnangv haaix nor caux hatc nyei waac bun mbuo hnamv, fei-fangv, longc yiem mbuo nyei maengc, fai bun mbuo ginv longc hnangv. Kungx nduqc dauh Tin-Hungh, se dongh ceix lingc bun mbuo yaac aengx dongh tengx mbuo zoux duqv wuov dauh. Maiv maaih haaix dauh haih hiuv duqv Ziouv nyei waac fai ei jienv zoux se gorngv Ziouv maiv tengx ninh (27, 32 yiemc). Dongh mbuo jiex gorn ginv gan Ziouv, hoqc zoux ei Ziouv nyei waac se yaac dongh naaic deix ziangh hoc mbuo zieqv duqv Ziouv nyei waac maaih qaqv tengx mbuo, dorh mbuo, orn mbuo, goux mbuo. Mbuo qiemx zuqc zoux ziangx mbuo nyei buonc gong liuz taux mbuo guei seix mbuo ziouc baengh orn nyei zipv yietc zungv Ziouv laengz bun nyei fuqv.

Meih nyei maengc hiuv dingc yietc nyungc Ziouv laengz bun meih yiem ih hnoi? Meih hnangv haaix nor zoux cingx daaih zipv duqv laengz nyei waac?

Zongc zingh Zaangc Diex nyei en, weic zuqc Ziouv nyei waac tengx yie nyei lingh wuonh fingv jiex daaih, tengx yie nyei maengc simv ndutv jaav nyei jauv, orn hnyouv yie caux tengx yie sortv nzengc dongh yie nyei hnyouv kouv hnangv yuqc nzengc nzengc wuov nor. Tov meih tengx yie haih zoux duqv ziangx, yiem yie nyei maengc laengz caux Ziouv nyei.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 9 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top