Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 16/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 16/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 16/05/2019

2 Hungh Douh 8:25-29
Dongh Hnyouv Caux Orqv Nyei Jauv

“Maiv dungx nduov ganh. Maiv maaih haaix dauh haih nduov duqv Tin-Hungh. Mienh zuangx haaix nyungc ziouc siou duqv wuov nyungc.” (Gaa^laa^tie 6:7)

Waac naaic bun meih hnamv: Dongh faaux mingh div ninh nyei dae zoux hungh, Aa^hatc^yaa ginv haaix nyungc za’eix zoux gong? Cih cuotv liuz naaic, Aa^hatc^yaa hungh corc aengx caux zoux haaix nyungc? Ninh mbuo I dauh hungh gapv jienv zoux nyei sic cuotv haaix nyungc bun taux ninh mbuo? Dingc hnyouv ginv zoux haaix nyungc caux dongh hnyouv caux ganh dauh zoux haaix nyungc hnangv haaix longc jiev taux mbuo mouz laanh mienh? I^saa^laa^en hungh

Yiem ih hnoi mbuo hoqc nyei naaiv douc ging-sou fiev taux Yu^ndaa nyei hungh ginv nyei za’eix gunv baeqc fingx caux borqv jienv mingh se fiev Aa^hatc^yaa, Ye^ho^lam nyei dorn zoux nyei sic(yiem naaiv mbuo oix zuqc jangx jienv maaih I dauh hungh nyei mbuox doix, yietc dauh se I^saa^laa^en hungh, aegx maaih yietc dauh se Yu^ndaa hungh). Aa^hatc^yaa hungh ei jienv ninh nyei die nyei za’eix zoux hungh gunv baeqc fingx, ziux Ziouv mangc Aa^hatc^yaa hungh zoux waaic sic. Cih cuotv naaic Aa^hatc^yaa hungh aengx dongh hnyouv caux I^saa^laa^en hungh, Yolam, se ninh nyei nauz mingh mborqv Silie deic-bung. Yiem naaic nzunc mborqv jaax, Silie mienh zoux bun I^saa^laa^en hungh zuqc mun oix zuqc nzuonx Yitv^le^en zorc ninh yiem Laamotv caux Silie hungh, Haa^saa^en, mborqv jaax zuqc Silie baeng bun ninh zuqc mun nyei dorngx longx, Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^lam nyei dorn, Aa^hatc^yaa, ziouc njiec taux Yitv^le^en mangc Aa^hapc nyei dorn, Yolam, weic zuqc Yolam zuqc mun. Ninh mbuo I dauh buangh yiem Yitv^le^en se yiem Ziouv nyei mouz deic nzengc (mangc yiem 2 Zunh Doic Douh 22:7). Naaiv deix I dauh hungh yietc zungv ginv zoux orqv sic nyei hungh, doix-dekc Ziouv nyei lingc, ninh mbuo maiv kangv goiv hnyouv daux nzuonx, ziouc zoux bun ninh mbuo nyei zeiv-fun yangh gan ninh mbuo zoux nyei sic, za’gengh gamh nziex haic. Hnangv naaic Ziouv dorh ninh mbuo I dauh daaih yiem zunv Yitv^le^en weic bun Ye^hu hungh hec nyei mietc ninh mbuo nyei zuiz ei Ziouv nyei lingc (2 Hungh Douh 9:14-29).

Aa^hatc^yaa hungh maiv zeiz kungx gan ninh nyei die orqv haic nyei zaux-mbietc caux ninh nyei ngoih-jaa yangh hnangv, mv baac ninh corc aengx mingh dongh hnyouv caux waaic nyei jauv, se ninh nyei nauz. Hnangv naaic se gorngv yietc laanh mienh bieqc zuiz nyei jauv liuz haaix zanc yaac maaih baeng ganh dauh caux ninh mingh zoux waaic orqv haic nyei sic aqv. Dongh yietc laanh mienh maiv souv wuonv yiem Ziouv nyei waac ziouc hungh hec zuqc nduov mingh gan waaic nyei sic. Hnangv naaic zuiz nyei biouv hlo daaih I dauh zungv fih hnangv nzengc, mbuo maiv haih gorngv wuov dauh nyei zuiz gauh hniev naaiv dauh nyei duqv. Weic zuqc I dauh yietc zungv juangc mingh zoux waaic aengx caux lomh nzoih jorm hnyouv zoux waaic, mingh gan ei waaic nyei mienh nyei za’eix, yietc zungv duqv daaih nyei biouv fih hnangv se daic hnangv, weic zuqc naaiv se ganh nyei hnyouv dingc zoux fai maiv zoux.

Yiem mbuo nyei maengc gan Ziouv, mbuo qiemx zuqc zaah mangc gaax haaix nyungc horpc zuqc zoux fai maiv horpc zuqc, caux zaah mangc gaax dongh yiem mbuo tengx mienh nyei jauv horpc zuqc tengx fai maiv horpc, horpc zuqc gan mienh fai maiv horpc gan mienh, weic zuqc “Maiv maaih haaix dauh haih nduov duqv Tin-Hungh; weic zuqc haaix dauh zuangx haaix nyungc ziouc siou duqv wuov nyungc. Se gorngv mienh sueih ganh nyei hnyouv hanc zoux se hnangv zuangx nyim njiec ndau nor, siou daaih nyei se bun ninh zuqc daic. Mv baac mienh ei Singx Lingh zuangx, Singx Lingh ziouc bun ninh siou daaih nyei se yietc liuz nyei maengc.” .” (Gaa^laa^tie 6:7,8).

Meih niv? Meih caux haaix dauh zoux nyanc caux zoux Ziouv nyei gong? Ih hnoi mbuo nyei jauv haiz tengx duqv haaix nyungc meih?

O Ziouv aac, tov Ziouv njaaux yie dongh yie oix zuqc mingh nyei jauv, yie oix zuqc zoux nyei gong caux haaix nyungc yie oix zuqc zoux nyei. Tov bun yie yangh gan meih nyei jauv caux muangx meih nyei waac yietc liuz.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 8 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top