Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 15/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 15/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 15/05/2019

2 Hungh Douh 8:16-24
Yangh Gan Zuqc Daic Nyei Jauv

“Ninh ei jienv I^saa^laa^en nyei hungh nyei za’eix, se hnangv Aa^hapc wuov biauv mienh, weic zuqc ninh longc Aa^hapc nyei sieqv zoux auv. Ziux Ziouv mangc ninh zoux waaic sic.” (2 Hungh Douh 8:18)

Waac naaic bun meih hnamv: Weic haaix diuc Ye^ho^lam ginv ei Aa^hapc hungh nyei za’eix zoux gong? Cuotv daaih nyei biouv se haaix nyungc? Ye^ho^lam dorngc nye jauv haih dox bieqc ninh nyei auv caux ninh nyei auv nyei maa nyei m’nqorngv duqv nyei fai? Weic haaix diuc? Meih hnangv haaix nor zoux cingx daaih simv duqv nduqv zuqc daic nyei za’eix?

Ye^ho^lam duqv ninh nyei die bun ninh zoux Yu^ndaa nyei hungh wuov zanc, ninh duqv 32 hnyangx, ninh nyei hnyangx-jeiv gaux bun ganh dingc mangc haaix nyungc horpc zuqc zoux fai maiv horpc zuqc zoux. Mv baac Ye^ho^lam corc aengx dingc hnyouv gan Aa^hapc hungh nyei za’eix, se orqv haic nyei za’eix, hnangv naaic ziux Ziouv mangc buatc ninh zoux waaic sic. Weic haaix diuc Ye^ho^lam aengx dingc hnyouv zoux dorngc hnangv naaic, mbuo buatc Ziouv jangx Ninh laengz nyei waac caux Ndaawitv (19 yiemc). Ging-sou dau bun mbuo se laaix ninh longc Aa^taa^li zoux auv, se dongh Aa^hapc nyei sieqv. Mbuo buatc duqv mengh nyei, mbuo nyei maengc yiem dorng jaa nyei jauv yaac longc jienv caux Ziouv nyei. Aa^taa^li nyei maa se Ye^saa^mben, se ganh fingx janx, yaac benx yietc dauh yietc dauh zoux orqv haic nyei sieqv. Naaiv se Ye^ho^lam nyei auv caux ninh nyei maa-diev zoux bun ninh oix zuqc ei ninh mbuo za’eix, mv baac ei mbuo buatc nor, Ye^ho^lam ganh haih dingc yiem naaiv deix jauv nyei, weic zuqc ninh se zoux hungh nyei mienh. Zuiz nyei biouv cuotv dongh gan waaic nyei za’eix se ninh nyei deic-bung zuqc yiem nitv nyei guoqv mbienv hnyouv doix-dekc, gorngv haeqv oix mborqv baeqc fingx, zoux bun baeqc fingx kouv taux ninh gueix seix.

Ye^ho^lam hungh souv jienv I diuh jauv bu’ndongx, yietc diuh se Ziouv laengz nyei waac caux Ndaawitv Hungh, ninh yaac dongh Ndaawitv Hungh nyei zeiv-fun duqv ginv zoux hungh gunv Yu^ndaa nyei mienh; aengx maaih yietc diuh jauv se zoux orqv sic ei Aa^hapc hungh caux hungh maac Ye^saa^mben nyei za’eix. Mv baac Ye^ho^lam hungh dingc hnyouv ginv ei Aa^hapc hungh nyei za’eix. Ye^ho^lam hungh yaac hnangv mbuo ih jaax hnoi nyei mienh, dongh mbuo zoux dorngc nyei mbuo maiv winx ganh dauh nduov mbuo, weic zuqc seix hnyouv nyei jauv caux orqv nyei jauv yiem buangv mbuo nyei ga’hlen, aqv fai mingh mingh daaih daaih mor mbuo ngaatc, aqv fai bieqc zoux gong yiem mbuo nyei hmuangv doic, fai bieqc mbuo zoux nyei gong. Longc jienv jiex se yiem mbuo mouz laanh mienh ganh ginv longc fai mingh hnangv. Se gorngv mbuo ginv zoux orqv nyei jauv nor ziouc mingh zuqc daic, mv baac se gorngv mbuo ginv Ziouv nyei jauv nor maiv zeiz kungx duqv ziangh maengc hnangv mv baac corc aengx maaih qiangx tengx ganh dauh mingh dorngc nyei mienh daux nzuonx daaih lorz zien jauv.

Tov Ziouv bun mengh baeqc dongh mbuo ginv nyei jauv yiem mbuo nyei maengc, dingc hnyouv gan Ziouv nyei jauv maiv zeiz gan baamh gen orqv haic nyei za’eix. Meih niv? Meih ginv haaix diuh jauv yangh?

O Ziouv aac, tov Ziouv ziux njang yie caux tipv qaqv yie, weic bun yie zanc-zanc hingh jiex dongh yie buangh zuqc nyei. Tov Ziouv bun yie souv duqv wuonv yiem Ziouv nyei jauv yietc liuz.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 7 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top