Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 14/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 14/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 14/05/2019

Gong-Zoh 1:9-11
Yesu Faaux Lungh

“Yesu gorngv liuz naaiv deix waac, dorng jienv ninh mbuo nyei hmien Tin-Hungh dorh ninh faaux lungh mi’aqv. Gong-zoh mbuo mangc jienv ninh faaux wuov zanc, maaih dorv mbuonx daaih torngv jienv Yesu, ninh mbuo ziang naaic maiv buatc mi’aqv.” (Gong-Zoh 1:9)

Waac naaic bun meih hnamv: Dongh sai-gorx mbuo mangc jienv Yesu faaux lungh wuov zanc, ninh mbuo duqv jaa haaix nyungc waac? Yesu aengx daux nqaang nzuonx daaih nyei jauv, orn duqv haaix nyungc mbuo Giduc mienh? Yiem Yesu faaux lungh nyei zipv njaaux taux haaix nyungc meih?

Ziouv Yesu faaux lungh se yietc nyungc jauv longc jienv nyei bun taux mbuo Giduc mienh weic zuqc naaiv maiv zeiz kungx yiem ndo nyei ja’zinh hnangv, mv baac corc benx yietc nyungc longc jienv zoux sienx fim nyei gorn-ndorqv bun taux mbuo Giduc mienh. Mbuo lomh nzoih juangv jienv hoqc naaiv douc ging-sou yiem ih hnoi gorngv taux Yesu faaux lungh nyei zipv.

Dongh Ziouv Yesu zuqc ding yiem ziepc nzaangc jaax wuov zanc, sai-gorx mbuo nyei hnyouv lunc nzengc, ninh mbuo maiv hiuv duqv njiec nqaang nyei hnoi-nyiec ninh mbuo hnangv haaix nor yiem. Mv baac Yesu aengx nangh daaih ziangh hoc, ninh mbuo ganh nyei m’zing duqv buatc jienv Yesu faaux lungh, caux aengx ganh duqv haiz Yesu hatc nyei waac ninh mbuo (Gong-Zoh 1:4-5), ninh mbuo nyei hnyouv ziouc duqv deix baengh orn aengx duqv deix hnyouv qaqv yiem njiec nqaang nyei hnoi-nyiec. Liuz ninh mbuo nyei hnyouv haix zanc yaac jangx taux caux sienx kaux dongh faaux lungh mingh zueiz Zaangc Diex nyei mbiauc maengx wuov dauh. Yesu faaux lungh nyei jauv benx diuh longx haic nyei jouh bun mbuo duqv jiu-tong caux Zaangc Diex. Yaac fih hnangv nyei njaaux taux mbuo mouz laanh mienh oix zuqc huin hmien caux hnyouv mangc faaux lungh div dongh mbuo oix mangc yietc zungv yiem naaiv baamh gen nyei ga’naaiv, weic zuqc mbuo yietc zungv se benx Tin-dorngh nyei baeqc fingx.

Yiem naaiv douc ging-sou aengx maaih gorngv hniev taux Yesu hnangv haaix nor faaux lungh, Ninh yaac aengx oix daux nqaang hnangv naaic. Naaiv yaac yietc nyungc gauh zien bun mbuo dingc gorngv mbuo mbenc mbuo nyei hnyouv huin mingh tin-dorngh se oix zuqc qiemx zuqc maaih. Weic zuqc, yiem aengx daaih nyei da’nyeic nzunc, Ninh maiv aengx dorh wuov dauh fu’jueiv nyei sin yiem baamh mienh nyei bu’ndongx aqv. Mv baac Ninh aengx daaih da’nyeiz nzunc nyei sin se yietc dauh hingh jiex nyei hungh nyei fangx daaih aengx caux Tin-Hungh nyei domh qaqv yiem Ninh nyei buoz, aengx caux yietc zungv siemv zuiz nyei lingc jiu bun Ninh. Ninh laengz nyei waac yiem da’nyeic nzunc se yietc nyungc waac orn duqv mbuo mouz dauh Giduc mienh nyei hnyouv yiem mingh tin-dorngh nyei jauv-louc. Naaiv se dongh mbuo nyei maengc yiem naaiv baamh gen hnoi-hnoi buangh zuqc nyei jauv, zuqc mienh zoux doqc, zoux hoic, zuqc nzaauh, zuqc nyiemv, zuqc baengc hoic… Mv baac maiv lauh, mbuo ziouc oix duqv buangh Ziouv, duqv Ninh heuc mbuo zoux hnyouv zingx caux zieqc zuoqv nyei bou, yaac duqv Ninh tengx mbuo nzortv nzengc diemv-diemv wuom-mueic. Yietc zungv njien-youh, orn-lorqc caux longx haic nyei zingh nyeic dongh Ziouv mbenc ziangx bun mbuo mouz dauh Giduc mienh ziepc zuoqv caux Ziouv, maiv gunv buangh zuqc haaix nyungc yaac souv wuonv nor ziouc duqv zipv. Naaiv yaac aengx benx heuc nyei qiex (tiếng chuông cảnh tỉnh) mbui nyei bun dongh la’kuqv, fai m’njormh nyei mienh caux ndam mengh zuqv jienv “Giduc mienh” nyei lui, mv baac la’kuqv gorngv Yesu aengx oix daux nqaang daaih siemv ziangh jienv nyei mienh caux daic mingh nyei mienh nyei zuiz.

Yesu faaux lungh nyei jaauv yaac benx yietc nyungc hlo haic nyei douh zong. Yesu faaux lungh nyei zipv njaaux mbuo maiv dingh liouh nyei huin hmien huin hnyouv mingh Ziouv wuov bung zuov jienv Ziouv, caux maaih ziangh maengc hnangv nzauv, njang ziux baamh gen hmuangx haic nyei dorngx.

Meih niv? Meih hnangv haaix nor biux mengh meih ziangh nyei maengc zuov Ziouv aengx daaih da’nyeic nzunc?

Yie gengh laengz zingh haic Ziouv, weic zuqc Ziouv faaux lungh mv baac corc laengz jienv waac aengx oix daux nqaang nzuonx daaih zipv yie mbuo. Tov Ziouv bun yie maiv dungx kungx mangc naaiv baamh gen, mv baac huin hnyouv mingh Ziouv wuov bung, maih sienx fim zuov jienv Ziouv aengx daaih caux bun yie maaih hnyouv qaqv tengx Ziouv zoux zorng-zengx bun mienh camv duqv njoux.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 6 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top