Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 13/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 13/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 13/05/2019

1 Bide 5:1-4
Cong-Mengh Nyei Maengc: Maiv Dungx Zoux Weic Douh Duqv Nyaanh

“Yie kuinx meih mbuo goux longx Tin-Hungh bun meih mbuo goux wuov guanh mienh hnangv goux ba’gi yungh mienh goux ninh mbuo nyei ba’gi yungh nor. Oix zuqc buangv hnyouv goux, hnangv Tin-Hungh oix meih mbuo zoux nor, maiv zeiz hnangv zuqc aapv jienv zoux. Yaac maiv dungx zoux weic douh duqv nyaanh. Oix zuqc buangv hnyouv zoux. Yaac maiv dungx gunv ba’laqc hniev Tin-Hungh bun meih mbuo goux wuov deix. Oix zuqc zoux longx nyei nyungc zeiv bun ninh mbuo zuotc.” (1 Bide 5:2,3)

Waac naaic bun meih hnamv: Maaih I nyungc goux ba’gi yungh mienh nzengc camv zuqc ndortv se haaix nyungc (2, 3 yiemc)? Gong-zoh Bide njaaux heuc ba’gi yungh mienh oix zuqc longc cong-mengh yiem se oix zuqc hnangv haaix nor yiem? Mbuo mouz laanh mienh yaac fih hnangv nyei zoux goux ba’gi yungh mienh yiem haaix ndaau (ở những lãnh vực nào)?

Gong-zoh Bide fiev naaiv douc fienx bun taux dorh jiu-baang nyei mienh gox, se dongh jiu-baang nyei mienh yiem jiu-baang. “Jiu-baang mienh gox” naaiv joux waac se maiv zeiz mienh nyei hnyangx jeiv gox mv baac naaiv se gorngv taux dongh zoux gong dorh jiu-baang nyei mienh hnangv. Gong-zoh Bide oix tengx za’eix bun jiu-baang mienh gox hnangv haaix nor yiem dongh duqv zipv nyei gong weic haih zipv duqv dongh Tin-Hungh mbenc ziangx maiv haih mitc nyei njang-laangc ningv yiem setv mueiz wuov norm hnoi.

Maaih I nyungc dorh jiu-baang nyei mienh haih ndiqv zuqc ndorpc (fai ndortv bieqc) se mauv nyaanh caux biux mengh ninh mbuo duqv zoux hlo, oix gunv mienh. Naaiv se benx baamh gen nyei cong-mengh, ninh mbuo mangc ninh mbuo zoux nyei gong weic oix duqv nyaanh caux ninh mbuo zorqv ninh mbuo zoux nyei gong daaih gunv jienv mienh hnangv ninh mbuo zoux hlo jiex gunv jienv mienh nor, mv baac mbuo haiz Ziouv Yesu njaaux sai-gorx mbuo gorngv: “Mv baac, meih mbuo maiv horpc zuqc hnangv naaic. Haaix dauh oix duqv zoux hlo, wuov dauh oix zuqc zoux meih mbuo nyei bou…” (Maako 10:42-45). Dongh Bide fiev naaiv zeiv fienx wuov zanc, ninh gengh jangx haic Ziouv Yesu njaaux naaiv deix waac, ninh nzaangc hniev nyei gorngv yietc dauh dorh jiu-baang nyei cong-mengh mienh nor se ninh longc nzengc hnyouv fu-sux Ziouv nyei gong yiem Ziouv heuc ninh zoux nyei gong hnangv se maiv zeiz zoux weic douh duqv nyaanh (2 yiemc); zanc-zanc maaih biux mengh nyei maengc zatv ganh, maaih nyungc-zeiv longx bun mienh zuotc se maiv zeiz zoux sic biux mengh yie zoux hlo nyei mienh yiem yinh wuic nyei ziangh hoc yie oix zuqc nyanc ndaangc, yie oix zuqc yiem dieh gorn (3 yiemc). Fu-sux Ziouv nyei mienh nyei zinh nyeic se maiv zeiz dongh naaic deix laih-hopv nyei jauv, mv baac se dongh njang-laangc haic nyei ningv dongh Ziouv mbenc ziangx bun mbuo wuov (4 yiemc).

Yiem taux mbuo dauh-dauh Giduc mienh nyei maengc, mbuo mouz dauh Giduc mienh yaac dongh zoux dauh dorh nyei mienh yiem hmuangv doic, fai yiem yietc guanh dongh faix nyei guanh, fai yiem juangc zoux gong nyei guanh… hnangv naaic, yiem naaiv zaang hoqc nyei jauv yaac bun taux mbuo dauh-dauh fih hnangv nyei. Ziouv oix mbuo dauh-dauh mangc go mangc jangv, maiv gunv mbuo yiem baamh gen aiv nyei dorngx, mv baac mbuo oix zuqc mangc faaux hlang jiex dongh naaic deix laih-hlopv nyei jauv (douh duqv nyaanh) mingh, weic bun mbuo nyei hnyuouv maauv jienv kungx oix zorqv duqv njang-laangc haic nyei zingh nyeic yiem tin-dorngh hnangv. Yie mbuo ziangh se maiv zeiz weic naaic deix laih-hlopv nyei jauv (douh duqv nyaanh) , maiv biux mengh gorngv yie mbuo zoux hlo nyei mienh mv baac yie mbuo longc nzengc hnyouv fu-sux hnangv yietc dauh bou nor (2 Ko^lin^to 4:5) caux zoux nyungc-zeiv nzueic bun mienh zuotc, hnamv daaih yie mbuo yaac hnangv yietc dauh cong-mengh nyei mienh ziangh yiem seix zaangc zoux horpc Ziouv nyei eix.

Meih hnangv haaix nor yiem meih nyei hnyouv cingx daaih biaux duqv ndutv maiv oix mauv taux naaic deix laih-hlopv nyei jauv (douh duqv nyaanh) weic bun meih nyei hnyouv oix ziangh yiem seix zaangc zoux horpc Ziouv nyei eix?

Yie laengz zingh Ziouv, weic zuqc dongh haaix zanc yie mangc faaux meih, yie ziouc buatc Ziouv mbenc ziangx njang-laangc haic nyei domh zingh nyeic bun yie. Tov Ziouv orn yie nyei hnyouv weic bun yie maaih cong-mengh nyei maengc yiem naaiv baamh gen dingc hnyouv maiv mauv taux naaic deix laih-hlopv nyei jauv (douh duqv nyaanh).

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 5 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top