Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 12/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 12/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 12/05/2019

E^fe^so 5:15-21
Cong-Mengh Nyei Maengc: Oix Zuqc Bun Singx Lingh Yiem Buangv Hnyouv

“Maiv dungx hopv diuv nquin. Diuv se bun mienh zoux waaic sic. Daaux nzuonx oix zuqc bun Singx Lingh yiem buangv hnyouv.” (E^fe^so 5:18)

Waac naaic bun meih hnamv: Tov meih bun hiuv taux yietc laanh diuv nquin nyei mienh zoux nyei sic. Oix zuqc bun Singx Lingh yiem buangv hnyouv se haaix nyungc? Yietc duqv Singx Lingh yiem buangv hnyouv nyei mienh maaih haaix nyungc doix caux maic doix yietc laanh diuv nquin nyei mienh? Mbuo hnangv haaix nor zoux cingx daaih duqv Singx Lingh buangv hnyouv?

Aengx maaih yietc nyungc yiem seix maaih cong-mengh duqv gong-zoh Baulo njaaux yiem E^fe^so nyei naaiv zeiv fienx se “Maiv dungx hopv diuv nquin. Daaux nzuonx oix zuqc bun Singx Lingh yiem buangv hnyouv.” Diuv nquin nyei mienh se hopv diuv camv caux bun diuv dorh ninh nyei maengc nzengc. Diuv zoux bun ninh nyei m’nqorngv-faamv maiv jangx sic, dorh ninh zoux waaic nyei sic, ziouc gunv maiv duqv ganh zoux nyei sic.

Ziouv njaaux mbuo gorngv maiv dungx hopv diuv nquin, daaux nzuonx oix zuqc bun Singx Lingh yiem buangv hnyouv. Duqv Singx Lingh yiem buangv hnyouv nyei mienh zoux nyei sic maaih deix aqv lamh hnangv fai zoux sic aengv cuotv hnangv diuv nquin nyei mienh zoux nyei sic. Hnangv diuv nquin nyei mienh, duqv Singx Lingh buangv hnyouv nyei mienh zuqc ganh nyungc qaqv tengx ninh zoux yietc nyungc gong dongh ninh nyei qaqv zoux maiv duqv nyei. Mv baac maiv doix diuv nquin nyei mienh, duqv Singx Lingh yiem buangv hnyouv nyei mienh se yietc laanh benx lengc jeiv haic nyei mienh, se maiv hnangv diuv nquin nyei mienh zoux nyei sic. Duqv Singx Lingh yiem buangv hnyouv nyei mienh ziouc benx dauh yiem seix zaangc hnamv mienh, njien-youh, baengh orn, dieqv duqv, maaih noic, ziepc zuoqv, haih zanv duqv ganh. Diuv nquin liuz nyei mienh zoux maiv duqv camv-nyungc gong hnangv diuv maiv nquin nyei mienh zoux nyei, liuz duqv Singx Lingh yiem buangv hnyouv nyei mienh zoux duqv camv-nyungc mbuoqc horngh nyei gong, se Ziouv bun nyei qaqv. Se ei Ziouv nyei eix, duqv Singx Lingh yiem buangv hnyouv nyei mienh duqv Ziouv ceix zingh nyeic fu-sux Ziouv, fu-sux baamh mienh.

Diuv nquin nyei mienh aengx zuqc maaih norm oix aengx jaa hopv diuv. Duqv Singx Lingh yiem buangv hnyouv nyei mienh maiv aengx zuqc jaa Singx Lingh, weic zuqc Ziouv Singx Lingh se yietc norm sic, maiv zeiz yietc nyungc ga’naaiv bingv (một hóa chất). haaix dauh sienx Ziouv nyei mienh ziouc duqv Singx Lingh yiem ninh mbuo nyei hnyouv miaqv. Ninh ziouc maiv aengx zuqc jaa Ziouv Singx Lingh aqv, mv baac qiemx zuqc mbuoqc Ziouv weic duqv Ziouv Singx Lingh dorh. Naaiv maiv zeiz buangh yietc nzunc se gaux (kinh nghiệm một lần đủ cả), se maaih deix oix zuqc buangh camv-nzunc yiem seix zaangc, longc jienv se dongh mbuo nyei maengc buangh zuqc zeqc naanc fai gong kouv qiemx zuqc Ziouv nyei qaqv tengx wuov zanc. Weic bun ziangh nyei maengc maaih cong-mengh, mbuo oix zuqc longc duqv horpc ziangh hoc caux oix zuqc bun Singx Lingh yiem buangv hnyouv.

Meih duqv Singx Lingh yiem buangv hnyouv miaqv fai? Duqv Singx Lingh yiem buangv hnyouv nyei jauv tengx meih yiem baamh gen hnangv haaix nor?

Ziouv aac, tov Ziouv bun yie longc nzengc hnyouv mbuoqc meih caux muangx meih nyei waac, weic bun yie zanc-zanc duqv Ziouv Singx Lingh buangv hnyouv hnangv meih njaaux yie mbuo wuov nor.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 4 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top