Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 11/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 11/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 11/05/2019

E^fe^so 5:15-21
Cong-Mengh Nyei Maengc: Longc Duqv Horpc Ziangh Hoc

“Oix zuqc longc duqv horpc ziangh hoc, weic zuqc ih zanc nyei nyutc zeiv se orqv haic.” (E^fe^so 5:16)

Waac naaic bun meih hnamv: E^fe^so 5:16 njaaux mbuo oix zuqc hnangv haaix nor yiem benx dauh cong-mengh nyei mienh? Haih longc duqv horpc ziangh hoc se haaix nyungc? Weic diuc gorngv longc duqv horpc ziangh hoc se heuc maaih cong-mengh nyei mienh? Mbuo hnangv haaix nor longc duqv horpc ziangh hoc?

E^fe^so 5:16 njaaux mbuo yiem seix zaangc oix zuqc benx dauh cong-mengh nyei mienh: “Oix zuqc longc duqv horpc ziangh hoc, weic zuqc ih zanc nyei nyutc zeiv se orqv haic.” Longc duqv horpc ziangh hoc se haih longc ziangh hoc yiem longx nyei jauv, maaih eix leiz nyei jauv, longc zeiz mouz deic, div bieqc longc zoux maiv lamh longc nyei gong, maiv haih tengx mienh nyei gong, maiv maaih haaix nyungc mouz deic nyei gong. Naaiv nyungc yaac fih hnangv njaaux yiem Singx Nzung 90:12: “Tov njaaux yie mbuo saauv ganh nyei hnoi-nyieqc, weic bun yie mbuo haih maaih cong-mengh nyei hnyouv.”

Yietc dauh cong-mengh nyei mienh haaix zanc yaac longc duqv horpc ziangh hoc, weic zuqc ninh hiuv ziangh hoc jiex liuz nor maiv haih aengx daux nzuonx aqv. Mbuo mouz laanh mienh, maiv gunv haaix dauh Tin-Hungh Ninh yaac bun ziangh hoc mbuo fih hnangv nyei. Yietc dauh zoux hungh nyei mienh, yietc dauh maiz maaic nyei mienh, yietc dauh horqc saeng nyei mienh, yietc dauh mienh gox, yietc dauh mienh lunx, fai yietc dauh fu’jueiv… yietc zungv Tin-Hungh bun maaih yietc hnoi 24 norm ziangh hoc nzengc, siec hnoi yiem yietc norm leiz-baaix, maiv zeiz Tin-Hungh bun haaix dauh gauh camv fai gauh zoqc. Mouz hnoi dauh dauh maaih ziangh hoc fih hnangv nzengc, mv baac za’gengh zien sic nor maaih laanh mienh longc naaic deix ziangh hoc zoux duqv camv nyungc longx nyei bun ninh, bun ganh dauh, bun Ziouv, mv baac aengx maaih deix mienh longc naaic deix ziangh hoc zoux waic fai kungx guangc maiv zoux haaix nyungc, fai longc naaic deix ziangh hoc zoux waic bun mienh, bun Ziouv.

Bun mbuo haih longc duqv horpc ziangh hoc, mbuo oix zuqc zaah mangc gaax haaix nyungc gong zoux daaih tengx duqv mbuo nyei fai, qiemx zuqc zoux ndaangc aqv fai, fai haaix nyungc maiv horpc zuqc zoux weic zoux daaih hoic zuqc mbuo fai hmuangv doic ganh dauh, aqv fai oix zuqc zorqv gong daaih mbaaih jienv mangc gaax haaix nyungc horpc zuqc zoux ndaangc nor mbuo zoux wuov nyungc ndaangc.

Hnangv haaix nor zoux mbuo cingx daaih hiuv duqv naaic deix gong maaih lamh longc? Mbuo hnangv haaix nor zaah mangc gaax haaix nyungc gauh longc jienv? E^fe^so 5:17 aengx njaaux gorngv: “Maiv dungx zoux mienh hngongx mienh. Oix zuqc mengh baeqc Ziouv nyei za’eix hnangv haaix nor.” Hnangv naaic longc jienv jiex se mbuo zoux nyei oix zuqc ei Ziouv nyei za’eix fai oix. Mbuo qiemx zuqc hoqc hiuv Ziouv nyei waac caux daux gaux weic bun mbuo hiuv duqv Ziouv nyei za’eix, liuz mbuo cingx daaih maaih cong-mengh longc duqv ziangh hoc, caux mbuo zoux nyei gong ziouc ziangh biouv gitv.

Tov meih zorqv meih oix zoux mouz hnoi nyei gong caux meih longc nyei ziangh hoc hietv jienv sou. Liuz daux gaux naaic Ziouv mangc gaax naaiv deix gong maaih bu’ziex ja’zinh ei Ziouv nyei eix. Maaih bu’ziex norm ziangh hoc meih longc zoux weic kuv sic nyei gong? Maaih bu’ziex norm ziangh hoc kungh guangc? Maaih haaix nyungc gong Ziouv mbuox meih nyei, mv baac meih guangc maiv zoux nyei fai?

Ziouv aac, tov Ziouv bun yie maaih cong-mengh longc duqv horpc Ziouv bun nyei ziangh hoc weic zoux maaih lamh longc nyei gong caux bun meih nyei mbuox duqv njang-laangc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 3 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top