Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 10/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 10/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 10/05/2019

Cuotv I^yipv 20:1-17
Tongx Nimc Diex Maac

“Oix zuqc tongx nimc meih mbuo nyei diex maac, meih mbuo cingx daaih ziangh duqv siouc nyuonh ndaauv yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nyei deic-bung.” (Cuotv I^yipv 20:12)

Waac naaic bun meih hnamv: Weic haaix diuc mbuo Giduc oix zuqc tongx nimc diex maac? Tin-Hungh laengz jienv bun haaix nyungc dongh tongx nimc diex maac nyei mienh? Yiem ih hnoi meih hoqc liuz naaiv zaang, meih hnangv haaix nor biux mengh tongx nimc diex maac?

Tongx niemc diex maac se Tin-Hungh bun nyei leiz-latc njaaux taux loz-hnoi I^saa^laa^en mienh yaac fih hnangv nyei njaaux taux mbuo ih jaax hnoi nyei mienh. Maaih biei diuh leiz-latc njaaux mbuo baamh mienh oix zuqc maaih buonc caux Ziouv, tongx nimc diex maac naaiv diuh se Tin-Hungh gorngv nyei da’yietv diuh leiz-latc laanh caux laanh maaih buonc zoux. Gong-zoh Baulo yaac fih hnangv nyei gorngv yiem E^fe^so 6:2-3. Tongx nimc nyei jauv yiem naaiv Tin-Hungh njaaux se maiv gunv domh mienh yiem zuqc haaix bouc qiangx butv zoih fai jomc, longx fai butv baengc, sienx Ziouv fai maiv gaengh sienx yaac oix zuqc tongx nimc ninh mbuo. Mbuo Giduc mienh gunv ei jienv mbuo mienh nyei leiz-fingx biux mengh tongx nimc diex maac, mv baac yietc nyungc longc jienv jiex se mbuo oix zuqc za’gengh zien tongx nimc ninh mbuo weic naaiv se Tin-Hungh njaaux nyei waac.

“Tongx nimc diex maac” naaiv diuh leiz-latc se da’yietv diuh leiz-latc duqv Tin-Hungh laengz waac gan jienv “meih mbuo cingx daaih ziangh duqv siouc nyuonh ndaauv yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nyei deic-bung.” Se kungx naaiv diuh leiz-latc maaih laengz waac gan jienv, naaiv bun cing bun mbuo buatc hiuv duqv gorngv gengh longc jienv haic nyei. Tin-Hungh se benx ziepc zuoqv nyei Ziouv, se hlo jiex nyei Ziouv. Mbuo ziangh nyei maengc se yiem Ziouv bun daaih. Se gorngv mbuo Tongx nimc diex maac, diex maac ziouc maaih qiangx ziangh nyei maengc longx deix, aengx ndaauv deix, caux mbuo zoux fu’jueiv nyei mienh yaac duqv Ziouv ceix bun Ninh nyei njien-youh yiem naaiv baamh gen siouc nyuonh ndaauv nyei yiem. Se gorngv maiv Tongx nimc diex maac nor, Tin-Hungh oix bun mbuo nyei maengc naangv mingh.

Ziouv Yesu njaaux gorngv: “Oix zuqc tongx nimc meih mbuo nyei diex maac.’ Yaac gorngv, ‘Haaix dauh zioux ninh nyei die fai maa, oix zuqc daix wuov dauh guangc” (Matv^taai 15:4). Gorngv ganh nyungc deix, se gorngv mbuo gorngv mbuo hnamv Ziouv nyei mienh, mv baac mbuo maiv guaax hnyouv taux diex maac nor, mbuo se benx beih “zaqc hnyouv njuotv nyei mienh” (Matv^taai 15:7). Ziouv Yesu se benx yietc norm nyungc-zeiv bun mbuo zuotc. Dongh Ninh zuqc ding yiem jienv gu’nguaaic ziepc nzaangc jaax wuov zanc, Ninh jangx taux Ninh nyei maa, Ninh ziouc jiu Ninh nyei maa bun Ninh hnamv wuov dauh sai-gorx tengx Ninh dorh goux mangc Ninh nyei maac (Yo^han 19:26-27). Mbuo Tongx nimc diex maac nyei maengc biux mengh yiem mbuo zoux nyei sic hnoi-hnoi caux naaiv yaac zoux norm nyungc-zeiv bun taux mbuo nyei dorn-jueiv fun-faqv. Tongx nimc diex maac nyei jauv maiv zeiz yietc hnyangx maaih hnoi hnangv, fai zuoqv domh mienh hnyangx jeiv gox mingh, maiv maaih qaqv mingh cingx daaih Tongx nimc ninh mbuo, mv baac oix biux mengh yiem hnyouv caux zoux nyei sic yiem mouz hnoi.

Ih hnoi se domh mienh nyei zipv, tov meih daux gaux weic bun domh mienh. Gaanv longc waac, fai yietc dorv nzueic nyei biangh, fai yietc kuaaiv zeiv-tipv, fai yietc nyungc zingh nyeic biux mengh meih nyei hnamv bun domh mienh.

Meih niv? Meih hnangv haaix nor biux mengh Tongx nimc diex maac nyei jauv benx norm longx nyei nyung-zeiv bun meih nyei fu’jueiv? Meih hnangv haaix nor biux mengh Giduc mienh nyei hnamv caux domh mienh?

Ziouv aac, tov bun yie zan-zanc Tongx nimc yie nyei diex maac. Tov Ziouv bun yie haih biux mengh Giduc mienh nyei maengc yiem yie nyei hnyouv cuotv daaih weic tongx nimc diex maac.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Lewi 2 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top