Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 08/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 08/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 08/05/2019

Gorngv Seix Zaangc 3:9-11
Cong-Mengh Nyei Maengc: Zieqv Duqv Ziouv Bun Longx Nyei Jauv

“Tin-Hungh bun maanc muotc ziux ganh nyei cun-ciou nzueic. Tin-Hungh zorqv yietc liuz nyei jauv hietv jienv baamh mienh nyei hnyouv. Mv baac baamh mienh corc hiuv maiv taux yiem gorn taux setv mueiz Tin-Hungh zoux haaix nyungc.” (Gorngv Seix Zaangc 3:11)

Waac naaic bun meih hnamv: Saa^lo^morn fiev nzauh nyei jauv yiem 9-10 yiemc se haaix nyungc? Ninh hnangv haaix nor porv mengh taux naaic deix jauv (11 yiemc)? Yiem naaiv mingh, meih zieqv duqv haaix nyungc yiem meih nyei maengc meih oix zuqc zoux ndaangc?

Maaih yietc joux waac naaic an yiem 9-10 yiemc se laauh luic zoux nyei gong, baamh mienh longc nyei qaqv zoux gong se kungh morngh aqv fai maaih lamh longc. Yiem naaiv mbuo buatc Saa^lo^morn Hungh zungv dau yiem 11 yiemc mi’aqv.

Da’yietv nyungc yiem naaiv Saa^lo^morn Hungh oix nyiemc gorngv yiem nyungc-nyungc Ziouv Tin-Hungh zoux nyei se longx nzengc, maiv maaih haaix nyungc kungh morngh fai maiv maaih lamh longc (11a yiemc). Maiv gunv hnangv naaic, yietc zungv Ziouv Tin-hungh zoux nyei gong kungx longx yiem zeiz ninh nyei ziangh hoc hnangv (đúng trong thời điểm của nó). Hnangv naaic, mbuo oix zuqc maaih cong-mengh maaih ziangh nyei maengc doix ei Ziouv oix nyei cingx daaih zieqv duqv fai hiuv duqv Ziouv zoux nye gong ndongc haaix longx. Se gorngv mbuo zoux nyei nyungc-nyungc bun Ziouv dorh jauv nor maiv gunv yiem haaix norm ziangh hoc mbuo zungv buatc Ziouv zoux nyei gong longx haic yiem mbuo nyei maengc.

Da’nyeic nyungc Saa^lo^morn Hungh gorngv yiem naaiv se Tin-Hungh zorqv yietc liuz nyei jauv hietv jienv baamh mienh nyei hnyouv weic Ninh nyei mouz deic yietc liuz (11b yiemc). Yietc zungv dongh baamh mienh zoux nyei yiem naaiv baamh gen se gorngv maiv ei jienv Tin-Hungh hietv jienv hnyouv nyei se kungh morngh hnangv, caux yietc zungv Tin-Hungh bun baamh mienh zoux nyei gong se weic bun zieqv Tin-Hungh hietv jienv hnyouv wuov deix caux weic bun zieqv duqv Ziouv Tin-Hungh. Maaih cong-mengh nyei mienh se zieqv duqv Ziouv Tin-Hungh hnamv mienh caux zieqv duqv Ziouv Tin-Hungh corc gunv jienv baamh mienh nyei norm-norm ziangh hoc, caux Ninh se benx longx nyei Ziouv.

Yiem 11c yiemc, Saa^lo^morn Hungh yaac fih hnangv nyei nyiemc gorngv maaih camv-nyungc haic yiem baamh mienh cong-mengh maiv haih hiuv duqv weic zuqc Ziouv Tin-Hungh nyei gong yiem jiex gorn zoux taux setv mueiz, mv baac mbuo baamh mienh kungx buatc yietc douc naangv nyei yiem mbuo nyei maengc hnangv. Weic zuqc baamh mienh nyei maengc nangv, hnangv naaic ziouc dorh ninh mbuo nyei maengc maaih I nyungc bun Ziouv Tin-Hungh: se sienx kaaux Ziouv fai maiv sienx Ziouv. Se weic doic-doic mienh nyei hnyouv hiuv nyei jauv caux nyungc-nyungc yiem naaiv baamh gen maiv haih zoux bun ninh mbuo buangv hnyouv biux mengh gorngv ninh mbuo duqv zeix daaih weic bun ganh norm lungh ndiev, ninh mbuo maiv paanx zuqc naaiv norm lungh ndiev, mv baac se benx zuqc yietc liuz hietv jienv nyei buonc caux dongh zeix daaih wuov dauh nyei.

Zieqv duqv Ziouv Tin-Hungh se longx nyei Ziouv caux zieqv mbuo baamh mienh yiem naaiv baamh gen se nangv nyei nor, se yietc nyungc benx hnyouv qaqv tengx mbuo lorz Ziouv nyei oix ndangc caux bun mnbuo gauh maaih sienx fim yiem Ziouv Yin-Hungh weic bun mbuo ziangh buangv nzengc Ziouv bun nyei cong-mengh.

Meih hnoi-hnoi hnangv lomgc haaix za’eix lorz Ziouv Tin-Hungh nyei oix?

Laengz zingh Ziouv weic meih maiv zeiz kungx bun yie maaih maengc ziangh, corc aengx bun yie mbuo ziangh nyei maengc maaih lamh longc caux maaih mouz deic nyei. Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cong-Mengh Waac 7 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top