Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 07/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 07/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 07/05/2019

Gorngv Seix Zaangc 3:1-8
Cong-Mengh Nyei Maengc: Zieqv Duqv Ziouv Nyei Qaqv Gunv Jienv Nyungc-Nyungc

“Nyungc-nyungc maaih dingc nyei cun-ciou. Yiem lungh ndiev maanc sic maaih dingc nyei ziangh hoc.” (Gorngv Seix Zaangc 3:1)

Waac naaic bun meih hnamv: Yiem da’yietv wuov yiemc biux mengh taux haaix nyungc baamh mienh nyei maengc? Naaiv nyungc biux mengh nyei jauv hnangv haaix nor dau taux se gorngv baamh mienh nyei maengc leih go Ziouv Tin-Hungh? Meih hnangv haaix nor hnamv taux doix-doix aengv nyei waac yiem 2-8 yiemc naaic? Naaiv bun meih zieqv duqv haaix nyungc taux Ziouv Tin-Hungh caux yietc zungv cuotv nyei sic yiem meih nyei maengc?

Meih hnangv haaix nor hnamv taux dongh haiz mienh gorngv: “Mbuo nyei buoz zoux duqv yietc zungv nyungc-nyungc, se gorngv mienh nyei qaqv maiv gunv la’bieiv yaac benx hnaangx” (Bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành cơm)? Yietc zungv maaih naaiv nyungc hnamv nyei mienh laaic duqv ninh mbuo ziangh maaih cong-mengh, mv baac ninh mbuo maiv zieqv duqv gorngv dongh ninh mbuo gorngv ninh mbuo haih zoux duqv nyungc-nyungc caux ninh mbuo nyei maengc ninh mbuo dingc oix zoux hnangv haaix yaac duqv (quyết định cuộc đời mình) hnangv naaic nor se hnangv za’gengh zien maaih nyei caux Ziouv gunv jienv nyei. Dongh zaah taux baamh mienh nyei maengc (1-2 zaang), Saa^lo^morn Hungh zieqv duqv nyungc-nyungc sic cuotv yiem laanh mienh nyei maengc naaic se maiv zeiz la’guaaih maaih fai ei baamh mienh nyei oix cuotv, mv baac yietc zungv maaih ninh nyei mouz deic, dingc daaih nyei za’eix caux yietc zungv yiem jienv Ziouv nyei qaqv gunv jienv nyei (1 yiemc). Baamh mienh maiv haih ganh dingc gorngv ninh oix zuqc haaix zanc cuotv seix fai haaix zanc daic (2-3 yiemc); ninh mbuo maiv haih longc ganh nyei za’eix dangv duqv jienv zuqc buangh nyei kouv naanc yiem ninh mbuo nyei maengc (4-5 yiemc); caux ninh mbuo maiv haih naanv duqv jienv dongh ninh mbuo oix nyei yietc liuz yiem ninh mbuo maengc (6-8 yiemc). Hnangv naaic, yietc dauh cong-mengh nyei mienh se mangc taux Tin-Hungh nyei gong (Gorngv Seix Zaangc 7:13a), zieqv duqv Ziouv nyei za’eix yiem ninh nyei maengc yiem mouz douc qiangx caux mbuoqc Ziouv nyei naaic deix za’eix (thuận phục chương trình đó).

Yiem 2-8 yiemc, mouz yiemc maaih I nyungc eix leiz aengv cuotv. Mouz doix gorngv nyei waac naaic maaih yietc longc yietc nyungc waaic ei pouh tong mienh nyei hnamv. Maiv gunv hnangv naaic, yiem naaiv douc Ging-sou bun mbuo buatc naaic deix yietc zungv gorngv cuotv nyei waac yiem Ziouv gunv jienv nyei. Ninh se dongh maaih lingc jiex wuov dauh Ziouv, Ninh maaih lingc dorh njien-youh daaih bun baamh mienh yaac aengx caux maaih leiz bun youh nzauh yiem mienh nyei maengc. Hnangv naaic maaih cong-mengh nyei mienh se maiv gunv ninh buangh zuqc haaix nyungc kouv fai Tin-hungh nyei fuqv ninh yaac ceng Ziouv, yaac aengx bungx dingc hnyouv yiem Ziouv dongh ninh buangh zuqac nyei nyungc-nyungc.

Ziouv Tin-Hungh corc gunv jienv nyungc-nyungc caux Ninh se zoux cong-mengh nyei gorn. Kungx Ninh ganh hnangv hiuv duqv mbuo qiemx zuqc nyei, liuz Ninh yaac oix ceix nyungc-nyungc longx nyei bun mbuo. Maiv maaih haaix dauh oix zuqc mun fai nzauh, mv baac se gorngv maiv duqv buangh jiex naaic deix yietc zungv hnangv haaix nor haih zieqv duqv Ninh zorc longc, Ninh hnamv mbuo, Ninh ken mbuo. Caux yietc nyungc hlo jiex se Ziouv Tin-Hungh gunv jienv nyungc-nyungc caux Ninh dongh hnamv mbuo wuov Dauh. Mbuo hiuv duqv Tin-Hungh bun hnamv ninh, dongh ei ninh nyei za’eix heuc daaih wuov deix, yiem maanc sic duqv longx (Lomaa 8:28).

Zieqv duqv nyungc-nyungc maaih dingc daaih nyei ziangh hoc, hnangv naaic haih tengx duqv goiv yienc meih nyei maengc nyei fai?

Ziouv aac, tov Ziouv bun yie maaih norm hnyouv buangv nzengc cong-mengh weic zieqv duqv Ziouv nyei gong caux tov Ziouv bun yie maaih norm hnyouv mbuoqc meih dongh meih gunv jienv nyei nyungc-nyungc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cong-Mengh Waac 6 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top