Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 06/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 06/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 06/05/2019

Yaagorpc 1:5-8
Dongh Ceix Cong-Mengh Bun Mienh Wuov Dauh

“Se gorngv meih mbuo haaix dauh cong-mengh maiv gaux, oix zuqc tov Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc ceix bun aqv. Weic zuqc Tin-Hungh nyei hnyouv jangv haic, oix bun zuangx mienh yaac maiv hemx.” (Yaagorpc 1:5)

Waac naaic bun meih hnamv: Yaagorpc gorngv taux haaix nyungc cong-mengh? Mbuo oix zuqc zoux haaix nyungc cingx daaih duqv Ziouv ceix naaiv nyungc cong-mengh? Meih niv? Meih ganh zieqv duqv meih qiemx zuqc naaiv nyungc cong-mengh nyei fai? Meih gengh oix maaih nyei fai?

Yaagorpc fiev naaiv zeiv fienx bun taux yietc zungv biaux nzaanx yiem norm-norm buangh zuqc nyungc-nyungc kouv naanc sienx nyei mienh (2, 3 yiemc), Yaagorpc hiuv duqv naaiv deix mienh gengh oix zuqc qiemx zuqc maaih cong-mengh tengx ninh mbuo hingh jiex naaic deix kouv naanc, hnangv naaic Yaagorpc cingx daaih njaaux gorngv, Se gorngv meih mbuo haaix dauh cong-mengh maiv gaux, oix zuqc tov Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc ceix bun aqv. Weic zuqc Tin-Hungh nyei hnyouv jangv haic, oix bun zuangx mienh yaac maiv hemx.

Da’yietv nyungc yiem naaiv, mbuo oix zuqc hiuv duqv Yaagorpc gorngv nyei cong-mengh se maiv zeiz yiem baamh gen nyei cong-mengh, aqv fai duqv hoqc hiuv jiex daaih nyei wuonh-zaang, mv baac se yietc nyungc mbuoqc horngh nyei cong-mengh yiem Tin-Hungh daaih. Yaagorpc gorngv naaiv nyungc cong-mengh se kungx yiem Tin-Hungh bun daaih hnangv, Ninh se zoux cong-mengh nyei gorn, weic zuqc Ninh nyei hnyouv jangv haic, se gorngv haaix dauh hiuv duqv ganh qiemx zuqc yaac daux gaux tov Ninh nor, Ninh ziouc oix ceix bun wuov dauh aqv. Mv baac dongh daux gaux tov nyei ziangh hoc, oix zuqc longc sienx fim tov, maiv dungx hlungh hluotv, weic zuqc se gorngv daux gaux tov haaix nyungc hnyouv corc hlungh hluotv nor ziouc maiv zipv duqv haaix nyungc yiem Ziouv aqv.

Ih jaax hnoi mbuo sienx Ziouv nyei mienh yaac fih hnangv nyei maiv haih biaux duqv ndutv maiv zuqc buangh haaix nyungc kouv naanc. Longc jienv jiex yiem naaiv se mbuo ganh oix zuqc zieqv duqv mbuo ganh qiemx zuqc haaix nyungc caux mau nyei dorngx daaih daux gaux tov Tin-Hungh tengx. Maaih camv-nzunc buangh zuqc nyei kouv naanc, mbuo nzengc camv hnamv taux zinh nyaanh haih tengx duqv mbuo, laaic duqv maaih zinh nyaanh camv ziouc goiv yienc duqv mbuo buangh zuqc nyei longx daaih; aqv fai mbuo mingh lorz mienh tengx mbuo, heuc naaiv dauh tengx mbuo liuz maiv duqv aengx mingh lorz ganh dauh tengx, laaic duqv yietc zungv zoux gong-mengh hlo nyei mienh, maaih lingc nyei mienh haih tengx mbuo buangh nyei hengx deix; aqv fai maaih deix ganh kaaux ganh nyei qaqv, maiv qiemx zuqc haaix dauh tengx ninh. Naaic deix yietc zungv zoux nyei jauv se biux mengh maiv maaih cong-mengh nyei mienh. Ih hnoi mbuo duqv hoqc hiuv yiem naaiv nyei se dongh mbuo zaangc wuov Dauh mbenc ziangx cong-mengh jangv nyei bun mbuo mborqv duqv hingh buangh nyei nyungc-nyungc kouv naanc yiem mbuo nyei maengc. Mbuo buangh nyei kouv naanc corc yiem jienv wuov, mv baac Tin-Hungh bun mbuo maaih cong-mengh haih jiex duqv mingh. Tin-Hungh maiv heuc mbuo zoux haaix nyungc camv, kungx heuc mbuo longc sienx fim daux gaux tov Ninh hnangv.

Yiem meih nyei maengc dongh meih buangh zuqc nyungc-nyungc kouv naanc, meih hnangv haaix nor zoux?

Zongc zingh Tin-Hungh camv haic, weic zuqc meih se zoux cong-mengh nhyei gorn, yie liepc dingc hnyouv kaaux bangc meih. Tov Ziouv bun yie zanc-zanc zieqv duqv dongh yie maiv maaih gaux nyei cong-mengh caux yie mau nyei dorngx daaih longc sienx fim tov Tin-Hungh ceix yiem gu’nguaaic nyei cong-mengh bun yie.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Singx Nzung 9 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top