Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 05/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 05/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 05/05/2019

Matv^taai 7:24-27
Cong-Mengh Nyei Mienh Caux Mienh Hngongx Mienh

“Hnangv naaiv, haaix dauh haiz liuz yie naaiv deix waac, yaac ei jienv zoux, se hnangv yietc dauh cong-mengh nyei mienh gomv biauv la’bieiv-baengh gu’nguaaic.” (Matv^taai 7:24)

Waac naaic bun meih hnamv: Ziouv Yesu longc haaix nyungc waac-fangx daaih beiv taux cong-mengh mienh caux mienh hngongx mienh? Mouz norm waac-fangx nyei eix leiz se haaix nyungc? Meih niv? Meih duqv hoqc hiuv liuz naaiv norm gouv nyei eix leiz meih hnangv haaix nor longc yiem meih nyei maengc?

Dongh Ziouv Yesu njaaux yietc norm doz ndaauv nzengc camv heuc zoux faaux mbong njaaux nyei doz, Ziouv Yesu nzutv zunv benx yietc norm waac-fangx daaih beiv. Maaih yietc dauh cong-mengh nyei mienh caux yietc dauh mienh hngongx mienh gomv biauv, I norm biauv zungv hlo caux nzueic fih hnangv nzengc. Maaih norm hnoi, maaih duih domh mbiungc, wuom hlo guaatv, borngx domh nziaaux buonc biauv, wuov dauh mienh hngongx mienh nyei biauv ziouc mbaang miaqv weic zuqc ninh gomv biauv yiem saa-ziou gu’nguaaic; aengx maaih cong-mengh mienh nyei biauv zungv maiv mbaang weic zuqc ninh gomv biauv yiem la’bieiv-baengh gu’nguaaic. Ziouv Yesu porv mengh gorngv maaih cong-mengh nyei mienh se haiz liuz Ziouv nyei waac yaac ei jienv zoux, aengx maaih mienh hngongx mienh se yaac haiz liuz Ziouv nyei waac mv baac maiv ei jienv zoux.

Ziouv yesu njaaux nyei waac bun mbuo buatc gorngv maiv gunv mienh zoux beih zaqc hnyouv njuoqv hnangv muangx Ziouv nyei waac nyei mienh, ga’nyiec nyei mienh zungv maiv hiuv hnangv wuov norm biauv hlo nzueic nyei yiem saa-ziou. Mv baac maaih yietc nyungc bun mbuo zieqv duqv haaix dauh se cong-mengh nyei mienh, haaix dauh se mienh hngongx mienh dongh ninh mbuo buangh zuqc seix hnyouv nyei ziangh hoc. Mienh hngongx mienh haiz liuz Ziouv nyei waac laaic gaux aqv ziouc nduov zuqc ganh, aenhx maaih ninh nyei maengc corc ziangh ei baamh gen nyei cong-mengh. Mienh hngongx mienh kungx yiem duqv wuonv dongh ninh nyei seix zaangc duqv yiem longx, gaux nyanc nyei ziangh hoc hnangv, se dongh maiv maaih baengc zingh fai la’nyaauv nyei sic. Mv baac dongh ninh buangh deix baav seix hnyouv nyei sic ninh nyei sienx fim ziouc ndortv, mienh seix ziangx naaic waaic miaqv. Ziouv nyei waac duqv zunh cuotv fih hnangv, yietc zungv yaac duqv haiz fih hnangv, duqv zipv fih hnangv, mv baac kungx dongh haiz liuz ei jienv zoux, bun haiz jiex nyei waac dorh ninh nyei maengc, bun Ziouv nyei waac gorngv hemx, njaaux, zorc weic benx kuv mienh maaih laamh longc bun Ziouv cingx daaih souv duqv wuonv yiem buangh nyungc-nyungc seix hnyouv nyei jauv yiem ninh nyei maengc. Cong-mengh nyei mienh ziangh nyei maengc se ziangh yiem Ziouv nyei gorn-ndoqv, maiv gunv ninh buangh zuqc nyei nyungc-nyungc longx fai ciouv, cong-mengh nyei mienh corc souv wuonv yiem Ziouv Yesu liepc nyei wuov norm gorn-ndoqv.

Mbuo baamh mienh yiem naaiv baamh gen maiv haih duqv ndutv mbuo buangh zuqc nyei jauv. Se gorngv kungx kaux baamh gen nyei cong-mengh daaih ziangh nor ei baamh mienh mangc buatc za’gengh zien guaai nyei, mv baac Ziouv Yesu gorngv se benx mienh hngongx mienh, weic zuqc se gorngv hnangv naaic nor ziangh nor nzaaih dangh nziouv deix zungv maaih hnoi zuqc mbaang waaic nzengc. Mbuo Giduc mienh oix bun mbuo nyei maengc maaih cong-mengh, mbuo oix zuqc kaux Ziouv nyei waac zoux gorn-ndoqv ziangh, zoux ei Ziouv njaaux nyei waac, hnangv naaic mbuo buangh nyei nyungc-nyungc jauv ziouc haih souv duqv wuonv.

Maaih haaix nyungc Ziouv njaaux jiex miaqv mv baac meih maiv gaengh ei jienv zoux nyei fai?

O Ziouv aac, tov Ziouv guangc yie nyei zuiz weic zuqc maaih ziex nzunc yie laaic haiz liuz Ziouv nyei doz ziouc gaaux aqv, naaiv se ganh nduov zuqc yie ganh hnangv. Tov Ziouv bun yie zanc-zanc mbuoqc meih nyei waac, bun yie souv duqv wuonv caux maaih cong-mengh yiem yie nyei maengc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Singx Nzung 7-8 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top