Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 04/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 04/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 04/05/2019

Yaagorpc 3:13-18
Yiem Gu’Nguaaic Daaih Nyei Cong-Mengh

“Yiem gu’nguaaic daaih nyei cong-mengh da’yietv se cing-nzengc nyei, yaac baengh orn nyei, suonc nyei, hec duqv gorngv nyei. Naaiv nyungc cong-mengh bun laanh korv-lienh laanh, yaac kungx zoux cuotv kuv sic hnangv, maiv mangc faix haaix dauh, yaac maiv maaih beih zaqc hnyouv njuotv nyei sic.” (Yaagorpc 3:17)

Waac naaic bun meih hnamv: Yaagorpc hnangv haaix nor gorngv mengh bun mbuo hiuv yiem baamh gen nyei cong-mengh caux yiem gu’nguaaic daaih nyei cong-mengh? Ei 17 yiemc, Ziouv longc haaix nyungc nyei nyungc-zeiv bun mbuo hiuv zien maaih cong-mengh nyei mienh? Hnangv haaix nor zoux meih cingx daaih duqv zipv yiem gu’nguaaic daaih nyei cong-mengh?

Dongh Yaagorpc gorngv taux sienx fim nyei jauv, ninh maiv nyiemc gorngv mienh kungx gorngv ninh mbuo maaih sirnx fim hnangv, se oix zuqc zoux bun cing biux mengh cuotv bun zieqv duqv se zien ei jienv gorngv cuotv nyei sienx fim. Yiem naaiv dongh gorngv taux cong-mengh nyei jauv, ninh yaac fih hnangv nyei njaaux taux I nyungc cong-mengh, da’yietv nyungc se yiem baamh gen daaih nyei cong-mengh, se orqv sin nyei; da’nyeic nyungc se yiem gu’nguaaic daaih nyei cong-mengh.

Ninh heuc taux Ziouv nyei naamh nyouz oix zuqc biux mengh taux cong-mengh nyei jauv, mv baac oix zuqc faix fim, maiv zeiz longc yiem baamh gen daaih nyei cong-mengh. Yiem baamh gen nyei cong-mengh se hnamv cuotv nyei jauv, hnamv oix douh ganh fai gauh guai ganh dauh; se gorngv suei ganh dauh, se gorngv zoux haaix nyungc ndortv zuqc ganh se hngongx haic, zoux haaix nyungc maiv ndongc mienh nor yaac hngongx.

Ziouv nyei baeqc fingx mienh qiemx zuqc maaih cong-mengh nyei, weic bun Ziouv nyei kuv fienx hiangx buangv lungh ndiev. Mv baac hnangv haaix nor haih biux mengh naaic nyungc cong-mengh? Maaih camv-nzunc yiem jiu-baang fai camv-norm jiu-baang maaih mienh duqv Ziouv longc, fai maaih jiu-baang duqv zipv Ziouv ceix fuqv, ziouc maaih mienh lorz za’eix gorngv daanh, maaih deix zungv liemh zorqv ging-sou daaih beiv bun muangx. Yaagorpc gorngv naaiv nyungc mienh se kungx ceng ganh, gorngv baeqc ngaengc zien leiz (14 yiemc), weic zuqc Ziouv Yesu nyei zien leiz maiv zeiz zorqv daaih beiv fai nzaeng, fai benx waac im, mv baac daux nzuonx Ziouv Yesu nyei zien leiz se buangv nzengc hnamv mienh, guangc zuiz bun mienh, bun mienh taaih baengh. Maaih hnyouv mueic jieqv, fai zoux caeqv nzaanx nyei sic, maiv gunv ndaam mengh benx Ziouv nyei guoqv nyei mienh, mv baac maiv haih bingx duqv jienv Ziouv nyei m’zing, yaagorpc bun mbuo hiuv naaic deix yietc zungv benx baamh gen nyei, dongh yiem mienh nyei hnyouv cuotv daaih nyei, yaac yiem mienv cuotv daaih nyei cong-mengh (15 yiemc).

Ziouv nyei naamh nyouz nyei zien-zien nyei cong-mengh se maiv zeiz yiem baamh mienh nyei hnyouv hnamv cuotv daaih nyei cong-mengh, se yiem gu’nguaaic bun daaih nyei hnangv. Ei Yaagorpc gorngv, naaiv nyungc cong-mengh biux mengh yiem “se cing-nzengc nyei, yaac baengh orn nyei, suonc nyei, hec duqv gorngv nyei. Naaiv nyungc cong-mengh bun laanh korv-lienh laanh, yaac kungx zoux cuotv kuv sic hnangv, maiv mangc faix haaix dauh, yaac maiv maaih beih zaqc hnyouv njuotv nyei sic” (17 yiemc). Mbuo buatc naaic deix yietc zungv maiv paanx zuqc taux guai nyei jauv, zeiz fai maiv zeiz nyei jauv, fai doz leiz nyei jauv. Mv baac naaic yietc zungv yaac qiemx zuqc maaih nyei, maiv zeiz Maiv benx, mv baac yiem ging-sou maiv longc naaic deix jauv zoux gorn-ndoqv bun cing maaih zien nyei cong-mengh yiem Ziouv nyei naamh nyouz.

Oix zuqc ziangh weic fu-sux Ziouv caux ziangh yiem gu’nguaaic daaih nyei cong-mengh se dongh Ziouv njaaux nyei waac, maiv zeiz longc yiem baamh gen nyei cong-mengh zoux gorn-ndoqv. Ei meih hoqc liuz naaiv zaang sou, mangc gaax meih ganh corc aengx maaih haaix nyungc zoux maiv gaengh taux?

Ziouv aac, tov Ziouv bun yie ziangh biux mengh yiem gu’nguaaic daaih nyei cong-mengh ei Ziouv njaaux nyei waac weic bun jiu-baang duqv ceix faaux caux bun Ziouv nyei mbuox duqv mienh camv ceng yiem yie nyei maengc zoux nyei gong.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Matv^taai 28 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top