Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 03/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 03/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 03/05/2019

Singx Nzung 26:1-12
Yiem Seix Benx Dauh Cong-mengh Mienh: Kungx Zoux Zingx Nyei Sic Hnangv

“Ziouv aac, tov meih siemv bun cing yie maiv zoux dorngc, weic zuqc yie kungx zoux zingx nyei sic hnangv. Yie kaux Ziouv, hnyouv yaac maiv mbungh mbienv.” (Singx Nzung 26:1)

Waac naaic bun meih hnamv: Ndaawitv hungh hnangv haaix nor tov Ziouv? Kungx zoux zingx nyei sic nyei mienh se hnangv haaix nor? Gorn-ndoqv bun mbuo ziangh kungx zoux zingx nyei sic se haaix nyungc (3 yiemc)? Weic haaix diuc oix zuqc kungx zoux zingx nyei sic caux yiem seix benx dauh cong-mengh nyei mienh?

Ndaawitv hungh koi nzengc hnyouv tov Zuiouv gorngv: “Tov meih siemv bun cing yie maiv zoux dorngc, weic zuqc yie kungx zoux zingx nyei sic hnangv.” Kungx yangh zingx nyei jauv fai kungx zoux zingx nyei sic se ziangh seix zoux nyungc-nyungc ei Ziouv njaaux nyei waac, zoux nyungc-nyungc zingx nyei bun mienh maiv gunv zinh nyaanh fai yiem biux mengh hnamv mienh nyei jauv. Se gorngv zoux zingx nyei mienh se maiv zoux orqv nyei sic, maiv zorqv mienh nyei gong daaih zoux ganh nyei, maiv nyanc nyaanh hmuangx, maiv longc maaih nyei lingc daaih zorqv baeqc fingx nyei ga’naaiv zoux ninh nyei, caux maiv longc ninh duqv nyei gong-mengh zoux waaic sic. Yietc laanh hnyouv zingx nyei mienh nor maiv zorqv mienh nyei daaih zoux ninh nyei, maiv zoux zaqc nimc ga’naaiv, maiv nyanc mienh, ninh buangv hnyouv cuotv nzou-zinh, hnyouv zingx nyei yiem zinh nyaanh fai hnamv mienh nyei jauv.

Yiem Jan-zei nyei ging-sou Loz-ngaengc waac maaih I norm nzaangc “Tom” caux “Tummah” ninh mbuo fan daaih se zingx nyei sic, maaih eix leiz gorngv dunh yunh fai zoux sic maiv maaih dorngx danh nyei mienh. Singx Nzung 26:1-6 gorngv cuotv camv-nyungc hnyouv zingx nyei mienh zoux nyei: Hnyouv zingx nyei mienh zoux sic maiv maaih dorngx danh (2 yiemc), ziangh ei Ziouv njaaux nyei zien leiz (3 yiemc), maiv caux nduov mienh nyei mienh juangc jauv yangh (4 yiemc), nzorng orqv mienh (5 yiemc), nzaaux buoz bun cing maiv zoux dorngc (6 yiemc).

Nzutv zunv, hnyouv zingx nyei mienh se zoux nyungc-nyungc zien nyei sic, mienh camv bungx duqv hnyouv nyei mienh yiem nyunc-nyungc jauv: se yiem hnamv nyei jauv, zinh nyaanh nyei jauv, gorngv waac nyei jauv, zoux gong nyei jauv, ninh ziepc zuoqv zoux ei Ziouv nyei waac. Naaiv nyungc mienh maiv zeiz dunh yunh nzengc fai maiv zoux dorngc jiex haaix nyungc, mv baac ninh ziangh nyei maengc caux zoux nyei sic zien, maiv nduov mienh, ninh nyei maengc yietc liuz hnangv naaic maiv goiv yienc. Ninh maiv zoux hnangv beih zaqc hnyouv njuoqv nyei mienh doix hmien gorngv ganh nyungc, cuotv liuz maiv doix hmien gorngv ganh nyungc, aqv fai yiem buoqc zaangc nyei biauv fai yiem zuangx mienh nyei nza’hmien zoux ganh nyungc, cuotv ga’nyiec zuangx mienh zoux ganh nyungc.

Dongh naaiv nyungc mienh Ziouv heuc maaih cong-mengh nyei mienh, hiuv gomv biauv yiem la’bieiv baengh, duih domh mbiungc, wuom hlo guaatv, borngz domh nziaauc buonc biauv, biauv yaac maiv mbaang (Matv^taai 7:24,25). Dongh naaiv nyungc mienh se haiz liuz Ziouv nyei waac yaac ei jienv zoux (3 yiemc) se maiv zeiz kungx muangx caux hiuv, muangx caux ndortv hnyouv, muangx caux dongz taux hnyouv, muangx caux mingh njaaux ganh dauh.

Baamh mienh nyei cong-mengh se nduov mienh, zoux orqv sic, pienx nyanc, beih zaqc hnyouv njuoqv… mv baac ziangh cong-mengh yiem Ziouv nyei mienh se ziangh ei Ziouv njaaux nyei waac, ninh nyei maengc hungx jienv Ziouv nyei njang-laangc nyei dorngx mingh se maiv zeiz hungx baamh gen hmuangx nyei jauv mingh (8 yiemc).

Meih gamv duqv bungx daamv koi hnyouv daux gaux caux Ziouv hnangv Ndaawitv hungh yiem 1 yiemc wuov nyei fai?

Ziouv aac, tov Ziouv longc meih nyei waac nzaaux yie, bun yie maaih cong-mengh ziangh seix kungx zoux kuv sic hnangv Ziouv oix yie mbuo dauh dauh zoux nyei nor.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Matv^taai 27 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top