Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 02/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 02/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 02/05/2019

Lugaa 12:13-20
Mienh Hngongx Mienh

“Mv baac Tin-Hungh gorngv mbuox ninh, ‘Ga’naaiv-hngongx aah! Ih muonz meih oix zuqc daic aqv. Meih siou daaih liouh meih ganh longc nyei ga’naaiv, naaiv nzunc oix benx haaix dauh nyei?” (Lugaa 12:20)

Waac naaic bun meih hnamv: Weic haaix diuc Ziouv Yesu gorngv taux butv-zoih mienh hngongx mienh nyei naaiv diuh gouv? Ei baamh mienh gorngv ninh se haaix nyungc mienh? Weic haaix diuc Ziouv Yesu heuc ninh zoux mienh hngongx mienh? Meih niv, meih hnangv haaix nor ziangh weic maiv bun heuc zoux hngongx nyei mienh hnangv wuov dauh butv-zoih nyei mienh hngongx mienh?

Yiem wuov guanh mienh maaih laanh mienh daaih mbuox Ziouv Yesu tov Ziouv Yesu mbuox ninh nyei gorx bun deix dongh ninh nyei die nyei jaa-dingh ninh, Ziouv Yesu ziouc longc naaiv norm qiangx njaaux Ninh nyei sai-gorx mbuo yiem naaiv diuh butv-zoih mienh nyei waac-beiv. Maaih dauh butv-zoih mienh maaih lingh ndeic longx, maaih hnyangx zuangx duqv ga’naaiv camv, ninh siou daaih nyei ga’naaiv zungv maiv maaih dorngx dapv duqv njiec. Naaiv dauh butv-zoih mienh longc ei baamh mienh nyei cong-mengh hnamv funx cuotv za’eix bun ninh. Ninh gorngv, yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux niv? ‘Aa, yie oix zuqc caeqv nqoi yie nyei loz-lamz, aengx ganh zoux gauh hlo, ziouc zorqv yie nyei laangh ziqc caux yietc zungv siou daaih nyei ga’naaiv dapv jienv. Liuz ninh ziouc mbuox ninh nyei lingh wuonh gorngv: ‘Aa, yie maengc longx haic aqv. Nyungc-nyungc longx nyei ga’naaiv yie maaih gaux nyanc gaux hopv ziex hnyangx. Yie kungx bueix jienv nyanc, bueix jienv hopv, njien-youh a’nziaauc hnangv.’ Mv baac naaiv dauh butv-zoih mienh maiv hiuv duqv ninh nyei hnyouv se Ziouv nyei, Ninh gorngv mbuox wuov dauh butv-zoih mienh, ‘Ga’naaiv-hngongx aah! Ih muonz meih oix zuqc daic aqv. Meih siou daaih liouh meih ganh longc nyei ga’naaiv, naaiv nzunc oix benx haaix dauh nyei?’

Ei baamh mienh nyei m’zing mangc nor, ninh mbuo funx gorngv naaiv dauh butv-zoih mienh se guai haic nyei mienh, ninh zoux nyanc lieuc, funx za’eix lieuc, hiuv siou liouh ga’naaiv yiem lamz. Mv baac ei Tin-Hungh mangc nor, Ninh heuc naaiv dauh butv-zoih mienh zoux mienh hngongx mienh, weic zuqc ei naaiv dauh mienh ninh yaac hiuv duqv maaih lingh wuonh nyei mv baac maaih yietc nyungc ninh maiv hiuv duqv gorngv lingh wuonh se maiv zeiz ninh nyei, caux lingh wuonh maiv haih longc laangh ziqc yungz, fai longc baamh gen pouh tong nyei ga’naaiv yungz hnangv ninh hnamv nor. Yiem naaiv diuh waac-beiv nyei gouv, mbuo buatc naaiv dauh butv-zoih mienh gorngv biei nzunc “yie, yie, yie, yie” mv baac maiv maaih gorngv taux yietc nzunc Ziouv Tin-Hungh. Yiem naaiv diuh waac-beiv, Ziouv Yesu oix hatc sai-gorx caux mbuo ih jaax hnoi nyei mienh, dongh yietc zungv kungx hnamv oix siou nyungc-nyungc ga’naaiv fai zinh nyaanh bun ganh hnangv, mv baac maiv maaih jiu-tong caux Ziouv Tin-Hungh se yaac hngongx fih hnangv naaiv dauh butv-zoih mienh.

Mienh hngongx nyei mienh se ninh mbuo kungx mangc yietc zungv ninh mbuo maaih nyei laangh ziqc longc jienv hnangv. Ninh mbuo maiv hiuv duqv gorngv maaih norm hnoi ninh mbuo leih nqoi ninh mbuo nyei maengc (jiex seix) maiv dorh duqv yietc nyungc mingh. Caux ninh mbuo maiv hiuv duqv gorngv nyaanh zinh maiv haih njoux duqv ninh mbuo nyei lingh wuonh. Hnangv naaic oix zuqc butv-zoih yiem Ziouv Tin-Hungh, maiv zeiz kungx mauv jienv oix siou liouh ga’naaiv weic butv-zoih yiem naaiv seix benx dauh mienh hngongx mienh.

Meih niv? Meih zaah mangc gaax meih ganh se zuqc mienh hngongx mienh fai cong-mengh mienh?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie haih hiuv duqv zoux nyanc yungz orqv sin ei meih nyei eix, mv baac maiv zeiz kaux bangc zinh nyaanh zoux ziouv gunv yie, ziouc bun yie nyei lingh wuonh zuqc mietc yiem setv mueiz nyei hnoi.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Matv^taai 26 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top