Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 01/05/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 01/05/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 01/05/2019

1 Ko^lin^to 3:16-20
Ei Baamh Mienh Funx Maaih Cong-Mengh Nyei

“Weic zuqc baamh mienh funx cong-mengh nyei, Tin-Hungh buatc se hngongx nyei.” (1 Ko^lin^to 3:19a)

Waac naaic bun meih hnamv: Baulo bun Giduc mienh hiuv oix zuqc jangx mbuo se haaix dauh? Weic haaix diuc? Baulo fiev i yiemc ging-sou gorngv hietv hniev nyei gorngv taux baamh mienh funx maaih cong-mengh nyei se dongh haaix yiemc? Ziangh ei baamh mienh nyei cong-mengh se maaih haaix nyungc sic cuotv? Naaiv zaang hoqc hiuv nyei jauv donv taux haaix nyungc mbuo nyei maengc hnangv haaix nor gan Ziouv?

   Baulo hietv waac bun yietc zungv Ko^lin^to zingh nyei mienh jangx taux ganh nyei sin se Tin-Hungh nyei singx dinc, caux Singx Lingh yaac yiem jienv mouz dauh mienh gu’nyuoz, hnangv naaic sienx Ziouv nyei mienh maaih cong-mengh nyei jauv se yiem Singx Lingh daaih. Daux nzuonx, ei baamh mienh funx maaih cong-mengh nyei, yiem Tin-Hungh nyei nza’hmien buatc se hngongx nyei. Hnangv naaic ei baamh mienh funx cong-mengh nyei se haaix nyungc? Ndaangc jiex, mbuo buatc Baulo zorqv yiem Yopv 5:13, ei baamh mienh nyei cong-mengh se ninh mbuo longc guv guaix nyei za’eix mingh nduov mienh weic bun ninh mbuo duqv gauh longx mienh. Ninh mbuo hnamv daaih ninh mbuo nyei za’eix haih nduov duqv ganh dauh, mv baac ninh mbuo maiv hiuv duqv gorngv Ziouv oix baatc naaiv nyungc mienh ndortv bieqc ninh mbuo ganh nyei koux hlopv ninh mbuo (19b). Da’nyeic nyungc, Baulo zorqv yiem Singx Nzung 94:4 weic bun mbuo hiuv dingc gorngv Ziouv hiuv nzengc dongh mbuo baamh mienh hnamv nyei jauv, waaic haic nyei za’eix yietc zungv se maiv lamh longc nzengc (20). Hnangv naaic, ei baamh mienh funx ninh mbuo ganh maaih cong-mengh gauh camv ganh dauh. Ninh mbuo longc guv guaix nyei za’eix nduov mienh apv jienv mienh bun ninh mbuo duqv zoux gong hlo faaux. Ninh mbuo nyei maengc kungx douh ganh hnangv, maiv maaih hnyouv hnamv taux ganh dauh, ninh mbuo haaix zanc yaac mbenc jienv hnyouv guv guaix nyei za’eix bun ganh duqv faaux zoux hlo, ninh mbuo haaix zanc yaac mbenc jienv hnyouv zoux hoic mienh weic bun ninh mbuo gauh duqv longx, zanc-zanc mbenc ziangx hnyouv bun ganh dauh siev maengc weic ninh mbuo nyei ga’naaiv nzuonx.

   Yietc nyungc mun hnyouv jiex yiem Ko^lin^to zingh nyei mienh, ninh mbuo nyiemc ganh se Giduc mienh, mv baac ninh mbuo zoux nyei sic se ei ganh nyei hnyouv, maiv lorz yiem Ziouv Singx Lingh bun nyei cong-mengh, mv baac ziangh ei baamh mienh funx nyei cong-mengh. Ninh mbuo laaic duqv ninh mbuo hnangv naaic nor zoux se ninh mbuo guai, mv baac Ziouv gorngv ninh mbuo se hngongx nyei. Ninh mbuo laaic duqv ninh mbuo hnangv naaic nor ziangh hnamv daaih maiv maaih haaix dauh hiuv, mv baac Ziouv hiuv nzengc. Ninh mbuo laaic duqv ninh mbuo hnangv naaic nor zoux se gauh zoux duqv hingh (thành công) mv baac Ziouv gorngv ninh mbuo hnangv naaic nor zoux se zuqc suei weic zuqc ninh mbuo ganh ndortv bieqc ninh mbuo nyei koux. Ninh mbuo laaic duqv ninh mbuo hnangv naaic nor ziangh se gauh longx bun ninh mbuo, mv baac Ziouv gorngv naaic se yietc zungv maiv lamh longc nzengc. Naaiv deix yietc zungv waac se donv taux mbuo nyei maengc hnoi-hnoi zoux nyei jauv.

   Mangc gaax jiex daaih, meih maaih longc ei baamh mienh funx cong-mengh nyei daaih weic ziangh yiem caux jiu-baang nyei fai? Mangc gaax meih qiemx zuqc zorqc taux haaix nyungc nyei fai?

   O Ziouv aac, tov Ziouv guangc yie nyei zuiz weic maaih camv-nzunc yie corc longc ei baamh mienh funx maaih cong-mengh nyei jauv daaih yiem yie nyei maengc caux jiu-baang. Tov Ziouv bun yie zanc-zanc mbuoqc meih nyei Singx Lingh dorh yie ei meih bun daaih nyei cong-mengh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Matv^taai 25 zaang

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top