Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 27/04/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 27/04/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 27/04/2019

I^saa^yaa 44:24-45; 45:1-8
Mbuo Yiem Ziouv Nyei Buoz

   “Yie, ZIOUV, orn Sailatv. Yie nanv ninh nyei mbiaauc jieqv buoz, weic mborqv hingh yiem ninh nyei wuov ndaangc maengx nyei ziex guoqv mienh, yaac oix jaiv nqoi hungh mborqv jaax nyei lui-houx. Yie oix yiem ninh nyei wuov ndaangc maengx koi nqoi zingh gaengh, yaac maiv bun zingh gaengh guon. ZIOUV gorngv mbuox Sailatv” (I^saa^yaa 45:1).

 

Waac naaic bun meih hnamv: Ziouv longc Sailatv hungh daaih weic zoux haaix nyungc bun Ye^lu^saa^lem zingh caux Yu^Ndaa zingh? Cuotv liuz naaic Ziouv corc aengx maaih ganh nyungc mouz deic yiem naaiv dauh maiv benx nyei hungh nyei fai? Meih hnangv haaix nor hnamv dongh meih zieqv duqv “yietc zungv yiem Ziouv nyei buoz nzengc”?

Ih hnoi mbuo hoqc nyei se maaih I nyungc: Da’yietv nyungc se gorngv taux aengx ceix Ye^lu^saa^lem zingh (24-28); Da’nyeic nyungc se gorngv taux yietc zungv Ziouv nyei mouz deic yiem naaiv lungh ndiev (1-7 yiemc). Sailatv hungh zoux nyei jauv se borqv jienv naaiv deix I kang sic caux duqv Ziouv longc yiem I nyungc mouz deic. Da’yietv nyungc mouz deic se jaa mengh hoc bun I^saa^laa^en mienh. Ziouv orn Sailatv zoux hungh se weic Ninh nyei baeqc fingx (1-4 yiemc). Da’nyeic mouz deic se gauh lauh deix weic bun mienh camv duqv hiuv Ninh nyei mbuox, ndaangx jiex yiem naaiv se Sailatv hungh (3 yiemc) liuz njiec nqaang se lungh ndiev mienh (6 yiemc). Da’nyeic nyei naaiv norm mouz deic se ih zanc mbuo sienx Yesu mienh corc longc jienv.

   Ziouv hnangv naaiv gorngv mbuox Sailatv hungh Ninh oix mingh ndaangc Sailatv hungh weic “mborqv muonc dongh siqv gaengh, yaac hngaqv ndutv hlieqv-gaengh sorn” (2 yiemc). Mbuo hnamv daaih se gorngv Ziouv hnangv naaiv nor tengx Sailatv maiv benx nyei hungh nor hnamv daaih Ninh gauh oix tengx mbuo. Za’gengh zien nyei, dongh Giduc mienh cuotv mingh zunh kuv fienx wuov zanc, Ziouv oix mingh ndaangc weic tengx mbuo yiem lingh wuonh nyei jauv. Mbuo duqv buatc naaiv deix jauv cing nyei dongh mangc buatc yietc zungv Ninh zoux nyei bun wuov deix mienh laengz siouc kouv zuqc mienh zoux dongh Ziouv Yesu zuqc ding ziepc nzaangc jaax wuov. Maiv gunv naaiv se zoqc haic nyei mienh, mv baac ninh mbuo zungv zoux bun lungh ndiev goiv yienc nzengc, caux liemh ih zanc nyei Giduc mienh yaac fih hnangv nyei hnangv naaic zoux.

   Ziouv aengx oix koi jauv bun zunh kuv fienx gong mingh liuz naaiv norm guoqv aengx mingh taux wuov norm guoqv. Ninh oix mingh ndaangc zoux bun mbong baengh nzengc, oix mborqv muonc dongh siqv gaengh, yaac hngaqv ndutv hlieqv-gaengh sorn. Ninh oix ziux njaang mbuo dongh mbuo mingh hmuangx nyei dorngx. Ninh oix mingh ndaangc mbuo, yaac aengx yiem mbuo nqa’haav, aengx yiem mbuo gu’nguaaic maengx caux ga’ndiev maengx ziux goux mbuo. Ninh nyiemc ganh zoux faix ndoqv njiec ken mbuo faaux. Ninh tengx qaqv mbuo maiv bun mbuo kouv jiex ndaangc fai mau jiex ndaangc dongh mbuo fu-sux Ninh nyei ziangh hoc. Ninh aengx oix hnangv naaic nor zoux mingh zoux taux Ziouv Yesu aengx daaih zipv mbuo.

   Setv mueiz yiem naaiv douc ging-sou, Ziouv njaaux mbuo taux Ninh ganh, taux mbuoqc horngh nyei sic, taux Ninh hlo haic nyei qaqv caux maiv maaih yietc nyungc Ninh maiv haih zoux. Sailatv hungh caux mbuo yietc zungv se yiem nzengc Ziouv nyei buoz. Hnangv naaic se gorngv mbuo fei-fangv naaiv deix waac, mbuo oix zuqc bun Ziouv nyei waac zoux bun hnamv mienh nyei jauv jaangv jienv mingh caux maaih hnyouv taaih Ziouv.

   Meih niv? Meih hnamv Ziouv caux taaih Ziouv nyei jauv yiem naaiv hnyangx zorqv mingh beiv ba’hnyangx maaih haaix nyungc ga’lengc camv nyei fai?

   O Ziouv aac, tov Ziouv goux jienv yie yiem meih nyei buoz weic maiv bun haaix nyungc haih zorqv yie leih nqoi meih nyei hnamv. Yaac tov meih goux jienv yie weic maiv bun haaix nyungc zoux bun yie hnamv meih zoqc njiec caux taaih meih nyei jauv zoqc njiec yiem yie nyei maengc oc Ziouv aac.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Matv^taai 21 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top