Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 22/04/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 22/04/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 22/04/2019

2 Ti^mo^taai 3:10-13
Ziangh Maengc Gan Longx Tin-Hungh

“Haaix dauh oix caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh, gan longx Tin-Hungh, wuov dauh ziouc zuqc mienh zoux doqc.” (2 Ti^mo^taai 3:12).

Waac naaic bun meih hnamv: Baulo sai-diex jaa waac hniev gorngv taux haaix nyungc weic tengx Ti^mo^taai jaa maaih sienx fim yiem Ziouv? Weic haaix diuc mbuo Giduc mienh haaix dauh oix caux Giduc juangc maengc ziangh gan longx Tin-Hungh nor gauh zuqc mienh zoux doqc? Ziouv zanc-zanc zoux haaix nyungc bun mbuo dongh mbuo zuqc mienh zoux doqc weic Ziouv nyei mbuox?

Maiv zoux beih zaqc hnyouv njuotv, maiv zoux beih zaang hnangv sienx Tin-Hungh nyei mienh yiem setv mueiz hnoi (1-9 yiemc), Baulo sai-diex heuc Ti^mo^taai oix zuqc longc sienx fim gan longx Tin-Hungh maiv gunv buangh zuqc mienh zoux doqc, zuqc mienh heuc ninh oix zuqc goiv yienc njaaux nyei jauv fai goiv yienc dorh Ziouv nyei jiu-baang, fai heuc guangc Ziouv. Weic orn hnyouv yaac tengx Ti^mo^taai nyei sienx fim henv faaux, Baulo sai-diex an waac hniev buo nyungc yiem naaiv:

Da’yietv, ninh gorngv taux ninh ganh nyei nyut zeiv bun Ti^mo^taai. Naaiv se njaaux nyei jauv caux zoux nyei sic, se hnyouv nyei eix, sienx fim, noic, hnamv mienh nyei jauv, diev duqv. Naaiv deix yietc zungv mbuo Giduc dauh dauh oix zuqc maaih, longc jienv jiex se dorh nyei mienh. Naaiv deix yietc zungv maaih nyei jauv se maiv doix hnangv 1-9 yiemc gorngv nyei buonc.

Da’nyei, ninh bun Ti^mo^taai hiuv yietc nyungc zien leiz se haaix dauh oix caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh, gan longx Tin-Hungh, wuov dauh ziouc gauh zuqc mienh zoux doqc. Mv baac yiem naaiv ninh orn hnyouv nyei se dongh mbenc ziangx hnyouv diev kouv weic Ziouv nyei mbuox nor, Ninh oix ceix qaqv bun mbuo yaac njoux mbuo leih ndutv naaic deix yietc zungv sic.

Da’faam, ninh gorngv taux zoux orqv zoux waaic nyei mienh nyei biouv. Gorngv taux ninh mbuo kungx nduov mienh yaac aengx zuqc mienh nduov ninh mbuo.

Mbuo gan longx Ziouv Yesu nyei mienh mauv zeiz hungh hec, hnangv ninh mbuo yangh jaangv nyei jauv mingh. Mbuo yiem nyei lungh ndiev se buangv nzengc zuiz, benx hmuangx haic nyei dorngx, se dongh caux maiv sienx nyei mienh yiem, yiem naaiv maiv zeiz kungx maiv sienx hnangv mv baac se gorngv mienh sienx Ziouv ninh mbuo corc zoux doqc, hnangv naaic mbuo sienx Giduc nyei mienh oix zuqc maaih nyutc zeiv nzueic, se hnangv nzaauv caux njang bun lungh ndiev mienh hiuv duqv Ziouv. Maiv gunv weic mbuo sienx nyei jauv zuqc mienh zoux hoic, mv baac oix zuqc zuotc Ziouv Yesu nyei nyutc zeiv yaangh hepc nyei jauv, Ziouv haaix zanc yaac caux mbuo yiem, weic tengx qaqv mbuo dongh mbuo zuqc mienh zoux doqc nyei jauv daaih bun mienh gauh hiuv duqv Ziouv camv. Baulo sai- diex nyei nyutc zeiv orn hnyouv bun taux Ti^mo^taai zuotc yaac bun taux mbuo ih zanc nyei mienh zuotc, bungx hnyouv sienx Ziouv gan longx Ziouv. Ziouv nyei fuqv liouh jienv bun dongh maaih ziepc zuoqv hnyouv caux longc nzengc hnyouv taaih yaac gan longx Ziouv nyei mienh.

    Meih nyei maengc niv? Duqv Ziouv tengx jiex haaix nyungc meih nyei fai? Liuz haaix tengx duqv meih nyei sienx fim nyei fai?

   O Ziouv aac, yie gengh laengz zingh Ziouv camv, weic Ziouv bun sai-diex Baulo nyei nyutc zeiv orn yie nyei hnyouv. Tov Ziouv tipv qaqv bun yie zanc-zanc jorm hnyouv yiem Ziouv, maiv gunv zuqc mienh zoux doqc fai zoux hoic yie nyei maengc bun yie zungv souv wuonv yiem Ziouv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Matv^taai 16 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top