Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 21/04/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 21/04/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 21/04/2019

2 Ti^mo^taai 3:1-9
Beih Zaangc Zoux Hnangv Sienx Tin-Hungh Nyei Mienh

“Naaiv nyungc mienh meih oix zuqc simv nqoi.” (2 Ti^mo^taai 3:5b).

Waac naaic bun meih hnamv: Hnangv haaix nor zoux mbuo cingx daaih hiuv duqv baamh mienh nyei hnyouv? Baulo sai-diex heuc mbuo oix zuqc simv haaix nyungc mienh? weic haaix diuc oix zuqc simv? Weic maiv bun maaih beih zaqc hnyouv njuotv nyei jauv, mbuo Giduc mienh oix zuqc hnangv haaix nor ziangh?

Yietc dauh mienh zorng-zuqv ndongc haaix nzueic mv baac zoux haaix nyungc yaac hnyouv maiv zingx nor ziouc zuqc mienh ki aqv, weic zuqc maiv ga’nyiec beih maiv zeiz biux mengh yiem hnyouv. Yiem naaiv douc ging-sou, Baulo sai-diex gorngv taux setv mueiz nyei nyutc-zeiv, maaih camv mienh nyiemc gorngv ninh mbuo ganh se Giduc mienh, beih zaangc hnangv sienx Tin-Hungh nyei mienh nor, maaih taaih nyei jauv nyei, maaih mingh zoux leiz-baaix nyei, maaih gorngv fai njaaux ging-sou nyei, mv baac Baulo sai-diex njaaux Ti^mo^taai gorngv maiv dungx bun ninh mbuo nyei beih zaangc nduov zuqc meih, mv baac oix zuqc mangc taux ninh mbuo gorngv nyei waac caux zoux nyei sic. Naaiv deix yietc zungv mienh zoux nyei jauv biux mengh cuotv yiem 2-4 yiem. kungx oix hnamv ganh hnangv, hnamv nyaanh, ceng haah baah buang, zoux maux, ki mienh, maiv muangx diex maac, maiv maaih en-zingh, maiv cing-nzengc. Ninh mbuo maiv hnamv mienh, nipc win, gorngv doqc mienh, maiv haih zanv ganh, zoux ciouv, nzorng zoux longx nyei sic, maaic guoqv maaic gorx-youz, maiv hnamv zinh hoz, zorqv laangc, hnamv ganh oix duqv njien-youh gauh camv hnamv Tin-Hungh.

Baulo sai-diex gorngv oix zuqc simv naaiv nyungc mienh, maiv dungx caux ninh mbuo zoux doic fai kaux bangc naaiv nyungc mienh weic bun ninh mbuo maaih qiangx buatc ninh mbuo zoux dorngc nyei jauv hnangv naaic zoux ziouc maiv baeng ganh dauh bieqc naaic nyungc waaic haic nyei jauv. Naaiv nyungc mienh beih zaangc hnangv ba’gi yungh weic zoux nduov ganh dauh, hniev jiex se ninh mbuo baamz zuiz hienx nyei jauv caux hnyouv hngongx haic nyei m’sieqv dorn. Liuz Baulo sai-diex cingx daaih zorqv wuov deix I dauh Yannetv caux Yaa^mbe ngaengc Mose, dongh Mose zoux mbuoqc horngh nyei sic bun Faalo hungh weic oix Faalo hungh bungx I^saa^laa^en mienh cuotv I^yipv. Naaiv se waac fangx bun mbuo hiuv dongh ngaengc Ziouv nyei mienh, ninh mbuo oix zoux waaic Ziouv nyei mouz deic, mv baac setv mueiz zuqc suei.

Giduc mienh maiv haih longc beih zaqc hnyouv njuotv weic nduov ganh dauh. Beih zaangc zoux hnangv sienx Tin-Hungh nyei mienh hnangv nor maaih hnoi zungv cuotv nzengc daaih. Oix hingh jiex naaiv nyungc beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh, yietc nyungc longx jiex nyei za’eix se oix zuqc simv nqoi, maiv gan ninh mbuo, maiv zunc ninh mbuo, maiv kaux bangc ninh mbuo; mv baac ziangh seix oix zuqc hnyouv zingx, ziangh ei Ziouv nyei waac njaaux. Dongh ziangh ei Ziouv nyei zien leiz, Ziouv nyei waac ziouc ziux njang bun mbuo buatc zien yietc laanh mienh nyei hnyouv, naaiv maiv zeiz kungx longx bun mbuo ganh hnangv corc aengx tengx duqv ganh dauh maiv ndutv maiv zuqc hoic.

Meih niv? Meih kungx doqc ging-sou, hoqc ging-sou hnangv fai? Fai meih ziangh nyei maengc ei ging-sou?

“O Tin-Hungh aac, tov zaah mangc yie, seix yie yaac hiuv duqv yie hnyouv hnamv nyei jauv. Mangc gaax yiem yie maaih haaix nyungc orqv nyei sic, yaac tov dorh yie yangh yietc liuz nyei jauv” (Singx Nzung 139: 23-24)

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Matv^taai 15 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top