Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 20/04/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 20/04/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 20/04/2019

2 Hungh Douh 8:7-15
Longc Hnamv Mienh Nyei Hnyouv Gorngv Cuotv Zien Hnangv

“Daaux nzuonx, mbuo oix zuqc longc hnamv mienh nyei hnyouv gorngv zien hnangv. Mbuo ziouc ei diuc-diuc jauv hlo daaih benx domh mienh hnangv Giduc, dongh zoux m’nqorngv wuov dauh.” (E^fe^so 4:15).

Waac naaic bun meih hnamv: Dongh Mben Haa^ndatc hungh butv baengc hniev wuov zanc ninh zoux haaix nyungc? Douc waac I^li^saa gorngv ninh nyei baengc hnangv haaix nor? Haa^saa^en nzuonx mingh hnangv haaix nor gorngv mbuox hungh diex, caux zoux haaix nyungc bun hungh diex? Naaiv diuh gouv bun mbuo buatc Haa^saa^en nyei hnyouv hnangv haaix nor?

Mben Haa^ndatc se zoux Silie nyei hungh, ninh se benx ganh norm guoqv nyei mienh, mv baac ninh butv baengc hniev daaih ninh ziouc paaiv mienh tov douc waac I^li^saa naaic Ziouv, oix hiuv duqv ninh butv nyei baengc haih longx nyei fai. Zuqc hungh diex paaiv mingh wuov dauh mienh nyei mbuox Haa^saa^en. Hungh diex ziouc mbuox Haa^saa^en dorh jienv jaaix haic zingh nyeic mingh buangh douc waac I^li^saa aengx jaa waac oix zuqc hnangv haaix nor taaih Tin-Hungh nyei douc waac mienh, longc waac heuc “meih nyei bou,” mv baac douc waac I^li^saa maiv zipv zingh nyeic. Douc waac I^li^saa dau, ninh maiv weic naaiv norm baengc daic Mv baac Ziouv, bun ninh hiuv duqv hungh diex za’gengh oix zuqc weic ganh nyungc daic (10 yiemc). Naaiv dauh douc waac mienh I^li^saa aengx nyiemv weic Haa^saa^en nyei hnyouv zoux bun I^saa^laa^en caux Mben Haa^ndatc hungh. Haa^saa^en longc suonc waac, zatv ganh nyei hnyouv zorqv ninh beiv “maiv ndongc dauh juv” (13 yiemc), mv baac dongh nzuonx taux biauv ziouc biux mengh ninh waaic haic nyei hnyouv, ninh kungx gorngv mbuox hungh diex gorngv hungh diex meih nyei baengc za’gengh haih longx nyei, mv baac maiv gorngv da’nqaang wuov joux waac (14 yiemc), liuz da’nyeic hnoi ninh longc waaic haic nyei za’eix daix hungh diex weic duqv zoux hungh.

Maiv gunv baamh mienh nyei douh zong se Ziouv gunv jienv, mv baac Haa^saa^en nyei hnyouv zoux nyei jauv maiv haih longc duqv (không thể chấp nhận). Ninh se yietc dauh duqv hungh diex bungx hnyouv nyei mienh mv baac aengx maiv hiuv duqv en-zingh kungx liouh jienv hnyouv waaic haic nyei za’eix weic duqv zoux hungh. Haa^saa^en se yietc dauh waaic haic mienh (12 yiemc) mv baac ninh longc ga’nyiec beih bingx jienv ninh waaic haic nyei hnyouv (1 yiemc). Dongh nzuonx taux hungh diex wuov ninh longc waaic haic nyei za’eix nduov hungh diex, kungx gorngv yietc buonc zien nyei waac hnangv, ninh gorngv maiv liuz dongh douc waac mienh I^li^saa gorngv nyei waac mbuox ninh wuov (14 yiemc). Yietc laanh mienh ziangh nyei maengc maaih hnyouv kungx mauv jienv oix duqv zoux hlo, oix duqv mengh daauh, oix maaih lingc nor, ninh ziouc maaih beih zaqc hnyouv njuoqv, longc ziex-nyungc waaic haic nyei za’eix nduov mienh weic duqv ninh nyei gong. Dongh benx Ziouv nyei naamh nyouz nyei mienh nor, Ziouv oix hnangv naaiv: “Daaux nzuonx, mbuo oix zuqc longc hnamv mienh nyei hnyouv gorngv zien hnangv. Mbuo ziouc ei diuc-diuc jauv hlo daaih benx domh mienh hnangv Giduc, dongh zoux m’nqorngv wuov dauh.” (E^fe^so 4:15).

Hnangv haaix nor zoux meih cingx daaih haih longc hnamv mienh nyei hnyouv kungx gorngv zien waac hnangv bun zuangx mienh?

O Ziouv aac, tov Ziouv longc meih nyei waac dorh njaaux yie weic bun yie nyei hnyouv maiv maaih jaav nyei waac, yie nyei nzuih baengx haaix zanc yaac kungx gorngv zien waac hnangv, se dongh haih ceix duqv mienh nyei waac.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Matv^taai 14 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top