Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 14/04/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 14/04/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 14/04/2019

Yo^han 15:17-27
Jiex Duqv Mingh Zuqc Mienh Zoux Doqc Nyei Jauv

“Meih mbuo oix zuqc jangx jienv yie mbuox jiex meih mbuo naaiv deix waac, ‘Bou maiv gauh hlo ziouv. Se gorngv mienh zoux doqc bun yie, ninh mbuo yaac oix zoux doqc bun meih mbuo.” (Yo^han 15:20).

Waac naaic bun meih hnamv: Weic haaix diuc mbuo Giduc mienh oix zuqc zuqc mienh zoux doqc yiem naaiv baamh gen? Ziouv paaiv lingc heuc mbuo oix zuqc zoux haaix nyungc? Hnangv haaix nor zoux weic bun mbuo haih souv duqv wuonv aengx zoux jienv mingh dongh Ziouv paaiv nyei lingc bun mbuo wuov maiv gunv zuqc mienh zoux doqc?

Yesu njaaux sai-gorx mbuo taux Ninh nyei hnamv bun ninh mbuo caux njaaux ninh mbuo yiem seix zaangc hnangv haaix nor laanh hnamv laanh. Mv baac yiem naaiv baamh gen gorngv taux laanh hnamv laanh nyei jauv maiv zeiz hungh hec zoux, weic zuqc sai-gorx buangh aqc jiex nyei se baamh mienh nzorng ninh mbuo.

Baamh gen nyei zuiz haaix zanc yaac souv ngaengc Ziouv wuov bung, weic zuqc ninh mbuo yiem mienv nyei buoz ndiev, se dongh Ziouv nyei win-wangv wuov dauh. Naaiv maiv zeiz Ziouv suei fai gunv maiv hingh naaiv deix baamh mienh nyei hnamv, se weic zuqc hmuangx caux njang maiv haih gapv yiem, cing-nzengc caux maaih uix yaac maiv haih juangc yiem, longx nyei jauv caux waaic nyei jauv yaac maiv haih juangc yiem… Mbuo se benx Ziouv nyei mienh, naaiv baamh gen nyei mienh maiv zeiz Ziouv nyei, mbuo maiv hnangv ninh mbuo hnangv naaic ninh mbuo ziouc nzorng yaac zoux doqc mbuo.

Yiu^taai mienh duqv heuc ninh mbuo benx Ziouv ginv daaih nyei mienh mv baac ninh mbuo zieqv maiv duqv Ziouv. Ninh mbuo kungx ei baamh mienh nyei leiz zoux hnangv, maiv za’gengh zien nyei bieqc hiuv Ziouv Yesu hnangv ninh mbuo horpc zuqc hiuv nor. Yietc zungv baamh mienh yiem naaiv baamh gen se Ziouv zeix daaih, mv baac ninh mbuo nqemh maiv zipv Ziouv. Hnangv naaic ninh mbuo gengh maiv hiuv duqv Ziouv Yesu. Hnangv naaic ninh mbuo cingx daaih nzorng yaac zoux doqc bun Ziouv Yesu nyei mienh. Sai-gorx mbuo duqv yiem caux Ziouv Yesu, duqv muangx Ziouv Yesu njaaux nyei leiz, duqv buatc Ziouv Yesu zoux nyei gong, caux zieqv duqv Ziouv Yesu zipv duqv nyungc-nyungc fuqv yiem Tin-Hungh ceix bun nyei, ninh mbuo qiemx zuqc jiex duqv mingh zuqc mienh nzorng caux zoux doqc nyei jauv weic tengx Ziouv Yesu zoux zorng-zengx bun baamh mienh kaux bangc Singx Lingh nyei qaqv.

Ih hnoi mbuo maiv duqv za’gengh ganh nyei m’zing buantc Ziouv Yesu, mv baac mbuo zieqv duqv Ninh caux Ninh zoux ziex nyungc mbuoqc horngh nyei sic yiem mbuo nyei maengc. hnangv naaic, mbuo maaih buonc gorngv taux Ziouv weic njoux cuotv gorx-youz dorc-nziex, yietc zungv muoz-doic, juangc fingx mienh caux yietc zungv yiem naaiv ndaau beih nyei mienh bun ninh mbuo biaux ndutv maiv zuqc dingc zuiz yiem diec nyuoqc.

Mbuo maiv haih kungx nduqc laanh doix-dekc caux mbuo nyei win-wangv caux mbuo yaac maiv maaih lingc gunv haaix dauh fai dorh haaix dauh mienh nzuonx daaih sienx Ziouv se gorngv maiv maaih Ziouv nyei Singx Lingh caux Ninh nyei zien-leiz dorh mbuo. Ninh yaac orn mbuo nyei hnyouv caux tengx mbuo yiem mingh zunh kuv fienx bun zuiz mienh nyei jauv bun ninh mbuo haiz liuz kuv fienx, ninh mbuo ganh hnyouv mun.

Meih duqv orn hnyouv haaix nyungc dongh meih zuqc mienh nzorng caux zoux doqc nyei ziangh hoc?

Laengz zingh Ziouv weic zuqc Ziouv ceix meih nyei Singx Lingh daaih caux yie yiem, maiv gunv yie zuqc yie nyei win-wangv zoux doqc ndongc haaix, mv baac yie maaih nyei qaqv bun yie biux mengh, ziangh seix weic Ziouv weic bun mienh camv daaih sienx meih.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Matv^taai 8 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top