Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 01/04/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 01/04/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 01/04/2019

Yo^han 18:12-27
Beic Ndiev Mbenc Sic Maiv Horpc Leiz Nyei Jauv Se Weic

“Dorh ninh mingh taux Annaatv nyei nza’hmien ndaangc. Annaatv zoux Kaa^yaa^faatv nyei ong-daa. Wuov hnyangx Kaa^yaa^faatv zoux domh sai mienh.” (Yo^han 18:13).

Waac naaic bun meih hnamv: Wuov deix yietc zungv baeng zorqv Yesu ndoh jienv liuz dorh mingh haaix? Haaix nyungc bun mbuo buatc Annaatv mbenc sic maiv horpc leiz? Beic ndiev mbenc sic maiv horpc leiz nyei jauv se weic haaix nyungc?

Dongh ninh mbuo zorqv Yesu ndoh jienv liuz, ziangx naaic ndaamv muonz naaiv guanh mienh dorh Yesu Annaatv nyei biauv, Annaatv se zoux Kaa^yaa^faatv nyei ong-daa, weic bun Anaatv zaah naaic Yesu ndaangc (12,13 yiemc), liuz ninh mbuo cingx daaih dorh Yesu mingh nyei wueiv Kaa^yaa^faatv wuov (24 yiemc).

Ndaangc jiex yiem naaiv mbuo buatc Annaatv mbenc sic se maiv horpc leiz. Da’yietv, liemh zeih yiem ndaamv muonz zaah naaic Yesu maiv maaih haaix nyungc zorng-zengx bun cing dorngc dingc daaih nyei leiz-latc. Da’nyeic, Annaatv se maiv zeiz zoux domh sai mienh, mv baac ninh longc lingc zueiz jienv zaah naaic Yesu. Da’fam, yiem zaah naaic nyei ziangh hoc, Ninh bun ninh nyei baeng mbaix Yesu nyei hmien maiv maaih gorn-baengx.

Wuov nyungc weic haaix diuc Annaatv zaah naaic ndaangc Yesu maiv gaengh cuotv sic dorngh nyei ziangh hoc? Ninh maaih haaix nyungc beic ndiev nyei hnyouv? Annaatv zoux domh sai mienh yiem hnyangx 6 Nd.G taux hnyangx 15 Nd.G ninh zuqc Lomaa hungh maiv bun ninh zoux. Liuz ninh nyei wueiv, Kaa^yaa^faatv duqv zipv zoux domh sai mienh. Ei Yiu^taai mienh nor, se gorngv haaix dauh duqv duqv zoux domh sai mienh nor, maiv gunv ninh duqv zoux hnyangx baav hnangv, mv baac ninh mbuo funx benx zoux yietc seix, hnangv naaic ninh mbuo cingx daaih guen heuc Annaatv hnangv naaic. Aengx maaih yietc nyungc yiem naaiv, Kaa^yaa^faatv se ninh nyei wueiv, hnangv naaic Annaatv corc gauh maaih lingc camv. Se Annaatv caux ninh nyei hmuangv doic yiem da’nqang tengx bun maaih maaiz maaic nyei jauv yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv weic oix duqv leic zinh, mv baac zuqc Yesu bungx king tiuv nyaanh wuov deix mienh nyei dieh caux zunc cuotv nzengc yietc zungv maaiz maaic nyei mienh zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Hnangv naaic Annaatv nouz haic Yesu, lorz qangx daix Yesu daic ndaangc dongh ninh mbuo oix jiex Siex Maengc Zipv taux. Hnangv naaic nor ninh cingx daaih maaih beic ndiev mbenc sic weic oix jauv win Yesu, weic zuqc Yesu bungx king ninh nyei nyaanh diex caux duqv leic zinh nyei jauv yiem ninh mbuo nyei hmuangv doic.

Dongh yietc laanh mienh bieqc zuqc nyiouh haic nyei zuiz ziouc maaih mbenc ziangx hnyouv daix guangc dongh haaix dauh ngaengc ninh, ninh longc waaic haic nyei za’eix daix guangc dongh haaix dauh biux mengh ninh nyei zuiz cuotv. Yesu Ninh yiem Tin-dorngh njiec baamh gen laengz daic weic mbuo, weic ceix zoux horpc nyei lui bun mbuo caux bun hnyouv ngaengc nyei mienh. Meih mbenc ziangx hnyouv laengz siev maengc weic zoux horpc nyei jauv nyei fai?

O Ziouv aac, yie laengz zingh haic Ziouv, weic zuqc meih hnamv yie meih cingx daaih laengz ndaam yie zoux nyei yietc zungv zuiz caux laengz daic weic yie nyei zuiz. Yie laengz yietc liuz hnamv Ziouv caux laengz yietc liuz zoux horpc meih.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Cuotv I^yipv 38 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top